درحال بارگذاري...
جستجو برای: آموزش پزشکی
0.007 ثانیه
مجموع 1716 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 کتاب چکیده مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی / رئیس همایش عبدالله کریمی ؛ دبیر همایش محمدرحیم کدیور. : عنوان روی جلد: مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی عنوان روی جلد به انگلیسی{Iranian Journal of Medical Education :} همایش کشوری آموزش پزشکی (پنجمین:1381:اصفهان{)}. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان، مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، 1381 آموزش پزشکی - مقالات.
‭WB ٩ ‫ه‬٦٤٢‫چ‬ ١٣٨١
آرشیو کتابخانه مرکزی
2 کتاب مجموعه خلاصه مقالات هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی "ارزشیابی آموزشی" / سردبیر زهرا جلیلی ؛ برگزارکنندگان همایش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، انجمن آموزش پزشکی ایران. : پشت جلد به انگلیسی {Strides in Development of Medical Education ...} عنوان روی جلد: هشتمین همایش کشوری آموزش پزشکی، کرمان 15 تا17 اسفند 85 همایش کشوری آموزش پزشکی (هشتمین: 1385: کرمان{)}. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، 1385 آموزش پزشکی - مقالات.
‭W ٩ ‫ه‬٦٤٢‫م‬ ١٣٨٥
آرشیو کتابخانه مرکزی
3 کتاب شهدای عرصه سلامت: یادنامه شهدای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمانهای وابسته / [اداره کل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی{]}. ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کل روابط عمومی: کتاب میر، 1382 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سرگذشتنامه ها.
‭DSR ١٦٢٥ ‫الف‬٩٦٥‫ش‬ ١٣٨٢
کتابخانه ستاد شاهد و ایثارگران , وجین شده , کتابخانه دفتر نهاد مقام معظم رهبری , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
4 نشریه پژوهش در آموزش علوم پزشکی، فصلنامه / مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان. : nd23:فصلنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گیلان دو فصلنامه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مجله پژوهش در آموزش علوم پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان نشریات ادواری.
‭Journal W 173
کتابخانه مرکزی دانشگاه
5 نشریه آموزش در علوم پزشکی، مجله ایرانی / دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی؛ علیرضا یوسفی؛ طاهره چنگیز. دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، 1379- پزشکی - آموزش - نشریات ادواری.
‭Journal W 9
کتابخانه مرکزی دانشگاه
6 کتاب خلاصه مقالات کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی جزیره کیش آبان 1387 کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی : 1387: جزیره کیش. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، 1387 آموزش پزشکی.
‭W ٩ ‫ک‬٧٥١‫خ‬ ١٣٨٧
وجین شده , کتابخانه مرکزی دانشگاه
7 نشریه تحول و توسعه آموزش پزشکی، مجله / دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان - مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی؛ ابراهیم خوش رفتار؛ محمدحسین بخشایی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی همدان، 1388 پزشکی - آموزش - نشریات ادواری.
‭Journal W 234
کتابخانه مرکزی دانشگاه
8 نشریه توسعه ی آموزش جندی شاپور : فصلنامه علمی - پژوهشی مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز / معاونت توسعه ی آموزش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز؛ علیرضا اولی پور؛ سیدمحمد علوی. مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی، دفتر چاپ و انتشارات پزشکی - آموزش - نشریات ادواری.
‭Journal W 305
کتابخانه مرکزی دانشگاه
9 نشریه آموزش پزشکی و توسعه : فصلنامه مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین / مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی؛ مهدی ابتهاج؛ مرتضی حبیبی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین، 1384 پزشکی - آموزش - نشریات ادواری.
‭Journal W 122
کتابخانه مرکزی دانشگاه
10 کتاب آشنایی با الفبای کوریکولوم در آموزش پزشکی / گردآوری و تدوین الهه ملکان راد، بهرام عین الهی؛ [به شفارش{]} وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی و امور دانشجویی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی. : پشت جلد به انگلیسی{Introduction to ABC of Curriculum in Medical Education :} ملکان راد، الهه. 1384 آموزش پزشکی.
‭W ١٨ ‫م‬٧٥٧‫آ‬ ١٣٨٤
کتابخانه بیمارستان سید مصطفی خمینی طبس , آرشیو کتابخانه مرکزی
11 نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، فصلنامه / دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج{)}؛ مرتضی خاقانی زاده؛ حسن ملکی. : فصلنامه راهبردهای آموزش دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج{)}، 1387- آموزش - نشریات ادواری.
‭Journal W 244
کتابخانه مرکزی دانشگاه
12 کتاب کنترل سل و آموزش پزشکی / مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با همکاری اداره کل پیشگیری و مبارزه با بیماریها، مرکز آموزش و پژوهش سل و بیماریهای ریوی؛ ترجمه نگین شهید. : Tuberculosis Control and Medical Schools [.138{]}؟ آموزش پزشکی.
‭WF ٢٠٠ ‫ک‬٧٣٦
کتابخانه مرکز بهداشت نوغاب(درمیان)
13 کتاب پانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی، پنجمین همایش کشوری آموزش پزشکی 20 - 18 آذرماه 1381 شیراز - ایران / برگزارکنندگان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، انجمن آموزش پزشکی ایران. : بالای عنوان: چکیده مقالات پژوهش های آزاد کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی (پانزدهمین: 1381: شیراز{)}. دانشگاه علوم پزشکی، 1381 آموزش پزشکی - مقالات.
‭W ٣ ‫ک‬٧٥١‫پ‬ ١٣٨١
آرشیو کتابخانه مرکزی
14 کتاب سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته مجموعه آموزش پزشکی سوالات آزمون ورودی دوره کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزش پزشکی - سوالات امتحانی.
‭W ١٨/٢ ‫س‬٧٨٨
15 کتاب آموزش علوم پزشکی در مسیر تحول و نوآوری: گزارش عملکرد چهارساله 1396 - 1392 / باقر لاریجانی... [و دیگران]؛ [برای] وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، 1396 آموزش پزشکی - روندها.
‭W ١٨ ‫آ‬٨١٣ ١٣٩٦
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
16 کتاب روش های ارزیابی دانشجویان گروههای پزشکی متناسب با استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی / تالیف نگار اسعدی، اکبر درخشان؛ با همکاری مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی. : پشت جلد به انگلیسی {Assessment Methods for Medical Students fit with Standards of World Federation for Medical Education} اسعدی، نگار. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد، 1389 آموزش پزشکی - استانداردها.
‭W ١٨ ‫الف‬٥١٥‫ر‬ ١٣٨٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
17 کتاب برنامه و خلاصه مقالات اولین همایش مدیریت جامع کیفیت در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی / برگزارکننده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - کمیته کشوری ارتقای کیفیت با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و سازمانهای تابعه؛ دبیر همایش محمد زاینده. همایش مدیریت جامع کیفیت در بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (اولین: 1380: تهران{)}. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی تهران، 1380 مدیریت بهداشتی همگانی - ایران - همایش ها.
‭W ٣ ‫ه‬٦٤٢ ١٣٨٠
وجین شده
18 کتاب تحول در آموزش پزشکی یک نیاز جهانی / ابوالفتح لامعی. لامعی، ابوالفتح، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کمیته کشوری ارتقای کیفیت، 1381 آموزش پزشکی.
‭W ١٨ ‫ل‬٢٥٨‫ت‬ ١٣٨١
کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , آرشیو کتابخانه مرکزی
19 کتاب آموزش پزشکی در انتظار تداوم ادغام یا جداسازی؟ / علی اکبر سیاری. سیاری، علی اکبر. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اداره کل روابط عمومی، 1381 آموزش پزشکی.
‭W ١٨ ‫س‬٨٧١‫آ‬ ١٣٨١
کتابخانه مرکزی دانشگاه
20 کتاب گزارش عملکرد حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال 1383 / [گردآوری شده مرکز توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت{]}. ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت توسعه مدیریت. فدک ایساتیس، 1384 سازمانهای بهداشتی درمانی - قوانین و مقررات.
‭W ٩٤ ‫الف‬٩٦٥‫گ‬ ١٣٨٤
آرشیو کتابخانه مرکزی