درحال بارگذاري...
جستجو برای: داروشناسی
0.005 ثانیه
مجموع 190 مورد
 نمايش فهرستي    نمايش گالري
رديف نوع عنوان پدیدآور اصلی ناشر سال انتشار موضوع ها شماره راهنما
1 چند رسانه ای کلاسهای پیش دستیاری پزشکی و دندانپزشکی: فارماکولوژی و رادیولوژی تیمورزاده، 1383 پرتوشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ١٨ ‫ک‬٦١٨ ١٣٨٣
وجین شده , کتابخانه مرکزی دانشگاه
2 چند رسانه ای کلاسهای پیش دستیاری پزشکی و دندانپزشکی: فارماکولوژی تیمورزاده، 1385 داروشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ١٨ ‫ک‬٦١٨ ١٣٨٥
وجین شده , کتابخانه مرکزی دانشگاه
3 چند رسانه ای کلاسهای پیش دستیاری پزشکی و دندانپزشکی: فارماکولوژی تیمورزاده، 1387 داروشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ١٨ ‫ک‬٦١٨ ١٣٨٧
وجین شده , کتابخانه مرکزی دانشگاه
4 چند رسانه ای کلاسهای پیش دستیاری پزشکی و دندانپزشکی: فارماکولوژی تیمورزاده، 1388 داروشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ١٨ ‫ک‬٦١٨ ١٣٨٥
کتابخانه مرکزی دانشگاه
5 چند رسانه ای روشن دارو: جامع ترین بانک اطلاعات داروئی و داروهای ژنریک ایران و جهان روشن کتاب، 1389 داروشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ٧٤٨ ‫ر‬٨٢٩ ١٣٨٩
کتابخانه مرکزی دانشگاه
6 چند رسانه ای داروهای ژنریک ایران بااقدامات پرستاری و مراقبت / تالیف و گردآوری پوران سامی. مرکز نشر علوم پزشکی(بشری)، 1389 داروشناسی بالینی - دیسک فشرده.
‭QV ٣٩ ‫س‬٢٤٦‫د‬ ١٣٨٩
کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , وجین شده , کتابخانه مرکزی دانشگاه
7 چند رسانه ای بانک اطلاعات دارویی کشور / وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت غذا و دارو. معاونت غذا و دارو، 1386 داروها - دیسک فشرده.
‭QV ٧٦٦ ‫ب‬٢٧٨ ١٣٨٦
کتابخانه مرکزی دانشگاه
8 چند رسانه ای داروهای ژنریک ایران بااقدامات پرستاری و مراقبت / تالیف و گردآوری پوران سامی. مرکز نشر علوم پزشکی(بشری)، 1390 داروشناسی بالینی - دیسک فشرده.
‭QV ٣٩ ‫س‬٢٤٦‫د‬ ١٣٩٠
کتابخانه بیمارستان امام رضا ع , کتابخانه بیمارستان ولیعصر عج , کتابخانه مرکزی دانشگاه , کتابخانه دانشکده پیراپزشکی فردوس
9 چند رسانه ای مجموعه دوره های آمادگی دستیاری و پره انترنی(فارماکولوژی) پارسیان دانش، 1388 داروشناسی - دیسک فشرده.
‭QV ٧٤٨ ‫م‬ ٢٨٢ ١٣٨٨
کتابخانه مرکزی دانشگاه
10 نشریه دارو و درمان، ماهنامه علمی - اجتماعی / شرکت دارو پخش (سهامی عام{)}؛ مرتضی آذرنوش. : دارو و درمان 1362- داروها - نشریات ادواری.
‭Journal QV 31
کتابخانه مرکزی دانشگاه
11 نشریه رازی، ماهنامه دارویی / محمد صدر؛ محمد صدر؛ فریدون سیامک نژاد. واحد علمی شرکت سهامی پخش رازی، بهمن 1368 تکنولوژی دارویی - نشریات ادواری.
‭Journal QV 117
کتابخانه مرکزی دانشگاه
12 نشریه فیزیولوژی و فارماکولوژی / انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران؛ فرشته معتمدی؛ سعید سمنانیان. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب، 1376- داروها - نشریات ادواری.
‭Journal QT 146
کتابخانه مرکزی دانشگاه
13 نشریه داروگستر رازی، فصلنامه / شرکت داروگستر رازی؛ پریدخت شیخ رضائی؛ پیروز شیخ رضائی. [شرکت داروگستر رازی{]} داروها - نشریات ادواری.
‭Journal QV 279
کتابخانه مرکزی دانشگاه
14 کتاب داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری / مولف مرجان رسولی، فاطمه تیموری. : مرجع کامل داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری رسولی، مرجان اندیشه رفیع، 1388 راهنمای دارویی.
‭QV ٣٩ ‫ر‬٥٢٣‫د‬ ١٣٨٨
15 کتاب خلاصه و آزمونهای داروشناسی کاتزونگ ترور / برترام جی. کاتزونگ، آنتونی ج. ترور؛ ترجمه محمدرضا رستمی ... [و دیگران{]}؛ زیرنظر فرشاد روشن ضمیر. : عنوان روی جلد: خلاصه و آزمونهای داروشناسی کاتزونگ - ترور: مرجع امتحانات پرانترنی و دستیاری اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان Examination and Board Review: Pharmacology کاتزونگ، برترام جی. میرشیدا، 1378 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫خ‬ ١٣٧٨
وجین شده , آرشیو کتابخانه مرکزی
16 کتاب راهنمای کاربرد داروهای چشمی و عوارض چشمی داروهای سیستمیک / تالیف علی نورائی نژاد. نورائی نژاد، علی تیمورزاده؛ نشر طبیب، 1378 بیماری های چشم - داروشناسی.
‭QV ٤ ‫ن‬٧١٩‫ر‬ ١٣٧٨
وجین شده , کتابخانه مرکز بهداشت بیرجند , کتابخانه معاونت غذا و دارو , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , آرشیو کتابخانه مرکزی , کتابخانه گروه های آموزشی دانشکده داروسازی
17 کتاب داروشناسی / [نویسنده داریل کریست{]}؛ ترجمه افشین صمدی. : High-Yield pharmacology کریست، داریل. تیمورزاده، 1380 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬٤٨٨‫د‬ ١٣٨٠
کتابخانه بیمارستان علی ابن ابیطالب سربیشه , کتابخانه بیمارستان امام علی سرایان
18 کتاب اطلاعات دارویی بالینی: داروهای ژنریک ایران / صادق جاویدان نژاد، ملوک حاجی بابایی؛ ویراسته ایرج متولی. جاویدان نژاد، صادق نشر علوم دانشگاهی، 1380 داروها - ایران.
‭QV ٤ ‫ج‬٢٣١‫الف‬ ١٣٨٠
کتابخانه شبکه بهداشت خوسف , کتابخانه شبکه بهداشت سربیشه , وجین شده
19 کتاب فارماکولوژی کاتزونگ و ترور: مرجع امتحانات پیش کارورزی و دستیاری اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان / برترام کاتزونگ، آنتونی ترور؛ ترجمه محمدرضا رستمی ... [و دیگران{]}؛ ویرایش محمدرضا رستمی؛ زیر نظر فرشاد روشن ضمیر. : Examination and Board Review Pharmacology Katzung - Trevor کاتزونگ، برترام جی. پیک ایران، 1377 داروشناسی - سوالات امتحانی.
‭QV ١٨/٢ ‫ک‬١٢٣‫ف‬ ١٣٧٧
وجین شده , کتابخانه بیمارستان امام رضا ع
20 کتاب داروهای ژنریک ایران همراه با اقدامات پرستاری / ترجمه و تالیف محمد آبگون. آبگون، محمد نور دانش، 1378 پرستاری - دستنامه ها.
‭QV ٣٩ ‫آ‬١٥٢٥‫د‬ ١٣٧٨
وجین شده , کتابخانه شبکه بهداشت نهبندان , کتابخانه شبکه بهداشت درمیان , آرشیو کتابخانه مرکزی , درمانگاه بیمارستان امام رضا , کتابخانه مرکزی دانشگاه