درحال بارگذاري...
مقایسه دو روش آموزشی Mobile Learning و بحث گروهی مبتنی بر راهبردهای خود تنظیمی بر تعارض کار و خانواده و خانواده کار در زنان کارمند
8 مرتبه مشاهده شده

مقایسه دو روش آموزشی Mobile Learning و بحث گروهی مبتنی بر راهبردهای خود تنظیمی بر تعارض کار و خانواده و خانواده کار در زنان کارمند

قاسمی، خدیجه.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: قاسمی، خدیجه.
  3. عنوان:مقایسه دو روش آموزشی Mobile Learning و بحث گروهی مبتنی بر راهبردهای خود تنظیمی بر تعارض کار و خانواده و خانواده کار در زنان کارمند / نگارش خدیجه قاسمی.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:کارشناسی ارشد
  9. گرایش:آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

 فهرست نقدها