درحال بارگذاري...
ارتباط نسبت های لیپید و سندرم متابولیک درجمعیت سالمندان شهر بیرجند
6 مرتبه مشاهده شده

ارتباط نسبت های لیپید و سندرم متابولیک درجمعیت سالمندان شهر بیرجند

باقری، الناز.

  1. شماره راهنما:
  2. پديدآور: باقری، الناز.
  3. عنوان:ارتباط نسبت های لیپید و سندرم متابولیک درجمعیت سالمندان شهر بیرجند / نگارش الناز باقری.
  4. محل اخذ مدرك:بیرجند :
  5. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
  6. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
  7. سال اخذ مدرك:1400.
  8. مقطع:دکتری حرفه ای

 فهرست نقدها