درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تأثیر طب فشاری بر استرس، قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
202 مرتبه مشاهده شده

بررسی تأثیر طب فشاری بر استرس، قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

یاوری، زهرا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WK ٨١٠ ‫ی‬٢٩‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:456054
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: یاوری، زهرا.
 5. عنوان:بررسی تأثیر طب فشاری بر استرس، قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو / نـــگارنده زهرا یاوری.
 6. Title: The effect of acupressure on stress, fasting blood sugar and glycosylated hemoglobin in patients with type 2 diabetes
  / By Zahra Yavari
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ح، 73 ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه و زمینه: بیماری دیابت شایع ترین بیماری ناشی از اختلالات متابولیسم در انسان هاست. این بیماری خطر ابتلا به بیماری های قلبی عروقی، نفروپاتی، فشارخون، عوارض چشمی و اختلالات روانی از جمله استرس را افزایش می دهد. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر طب فشاری بر استرس، قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله بیماران دیابتی نوع دو انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی، 66 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو دارای پرونده درمانی حداقل به مدت 6 ماه در کلینیک دیابت شهر قاین که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله (33 نفر) و درمان نما (33 نفر) قرار گرفتند. کلیه بیماران پرسشنامه DASS-21 را تکمیل کردند و سپس نمونه خون بعد از 8 تا 10 ساعت ناشتایی جهت اندازه گیری FBS و HbA1c از آنان گرفته شد. مداخله طب فشاری در دو نقطه (LR2) و (LI4) به صورت حضوری و تمرین عملی و ارایه فیلم به مدت یک ماه و روزی20 دقیقه برای بیماران گروه طب فشاری انجام شد و در گروه درمان نما، آموزش نقاط طب فشاری و لمس سطحی به صورت حضوری و ارایه فیلم به مدت یک ماه و روزی 20 دقیقه صورت گرفت. 24 ساعت و 3 ماه بعد از مداخله مجدد پرسشنامه DASS-21 تکمیل و FBS و HbA1c اندازه گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS 15 وارد و آزمون های آماری t زوجی، t مستقل و خی دو در سطح معناداری 0/05>p تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه مداخله، میانگین میزان قند خون ناشتا بعد از مداخله نسبت به قبل از آن کاهش معنادار (0/001>p) ولی در گروه درمان نما بعد نسبت به قبل از مداخله افزایش معناداری داشته است (0/03=p). میانگین میزان هموگلوبین گلیکوزیله در گروه مداخله، بعد از مداخله نسبت به قبل از آن تفاوت معناداری نداشت (0/21=p) ولی در گروه درمان نما افزایش معناداری داشته است (0/01=p). میانگین نمره استرس در گروه مداخله بعد از مداخله نسبت به قبل از آن کاهش معناداری داشته است (0/001>p) ولی در گروه درمان نما تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/10=p). میانگین تغییرات میزان قند خون ناشتا و نمره استرس قبل و بعد از مداخله در بیماران گروه مداخله نسبت به درمان نما به طور معناداری بیشتر بود (0/001>p) ولی میانگین تغییرات میزان هموگلوبین گلیکوزیله قبل و بعد از مداخله در بیماران دو گروه مداخله و درمان نما تفاوت معناداری نداشت (0/78=p). نتیجه گیری: نتایج نشان داد که طب فشاری بر استرس و قند خون ناشتا در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو اثر معناداری دارد و از آن جا که طب فشاری یک روش امن، بی‌خطر و در دسترس میباشد و به تجهیزات خاصی نیاز ندارد، میتواند به منظور کاهش استرس و قند خون ناشتا در بیماران دیابتی مدنظر قرار گیرد
 15. خلاصه:Introduction and background: Diabetes is the most common disease caused by metabolic disorders in humans. This disease increases the risk of cardiovascular diseases, nephropathy, hypertension, ocular complications and mental disorders including stress. This study aims to determine the effect of acupressure on stress, fasting blood sugar and glycosylated hemoglobin in type 2 diabetic patients. Methodology: In this clinical trial study, 66 patients with type 2 diabetes, who had treatment records for at least 6 months in Ghaen Diabetes Clinic and met the inclusion criteria were selected by convenience sampling method and were randomly divided into an experimental (n=33) and a control group (n=33). All patients completed the DASS-21 questionnaire and then blood samples were taken after 8 to 10 hours of fasting to measure FBS and HbA1c. Acupressure intervention was performed in two points of (LR2) and (LI4) in person and the patients in the acupressure group were provided with 20 minutes of practical training as well as film presentation for one month, while the control group received in person training on the acupressure points and superficial touch, with 20 minutes of daily film presentation for one month. Twenty-four hours and three months after the intervention, the DASS-21 questionnaire was completed again and FBS and HbA1c were measured. Data were analyzed using SPSS 15 statistical software along with statistical tests of paired t-test, independent t-test and chi-square at the significance level of p<0.05.Findings: The results showed that in the experimental group, the mean fasting blood sugar level was significantly lower after the intervention (p<0.001), but in the control group it was significantly higher after the intervention compared to before (p=0.03). The mean level of glycosylated hemoglobin in the experimental group was not significantly different after the intervention compared to before (p=0.21), but in the control group there was a significant increase (p=0.01). The mean stress score in the experimental group was significantly lower after the intervention compared to before (p<0.001), but in the control group there was no significant difference (p=0.10). Mean changes in fasting blood sugar and stress score before and after the intervention in patients in the experimental group were significantly higher than controls (p<0.001), but the mean changes in glycosylated hemoglobin before and after the intervention in experimental and control groups were not significantly different (p = 0.78).Conclusion: The results showed that acupressure had a significant effect on stress, fasting blood sugar and glycosylated hemoglobin in patients with type 2 diabetes. Since acupressure is a safe, secure and accessible method and does not require special equipment, it can be taken into account to reduce stress, fasting blood sugar and glycosylated hemoglobin in diabetic patients
 16. توصیفگر: دیابت شیرین غیر وابسته به انسولین   Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent
 17. توصیفگر: گلوکز خون   Blood Glucose
 18. توصیفگر: اضطراب   Anxiety
 19. توصیفگر: تنش   Stress
 20. توصیفگر: پزشکی سوزنی   Acupuncture
 21. توصیفگر: اختلال افسردگی   Depressive Disorder
 22. توصیفگر: هموگلوبین ها   Hemoglobins
 23. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 24. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 25. استاد راهنما. سلمانی مود، مریم
 26. استاد مشاور. محمودی راد، غلامحسین
 27. استاد مشاور. بهرامی، حمیدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها