درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی کارایی نانوکامپوزیت FeNi3/SiO2 بطور مجزا و توأم با H2O2 در فرآیند شبه فنتون کاتالیستی(FeNi3/SiO2@H2O2) در حذف رنگ راکتیو قرمز 195 از محیط های آبی
18 مرتبه مشاهده شده

بررسی کارایی نانوکامپوزیت FeNi3/SiO2 بطور مجزا و توأم با H2O2 در فرآیند شبه فنتون کاتالیستی(FeNi3/SiO2@H2O2) در حذف رنگ راکتیو قرمز 195 از محیط های آبی

احمدی، انیس.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WA ٧٨٨ ‫الف‬٢٨٤‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455649
 3. کد دانشکده:بهداشت
 4. پديدآور: احمدی، انیس.
 5. عنوان:بررسی کارایی نانوکامپوزیت FeNi3/SiO2 بطور مجزا و توأم با H2O2 در فرآیند شبه فنتون کاتالیستی(FeNi3/SiO2@H2O2) در حذف رنگ راکتیو قرمز 195 از محیط های آبی / نگارش انیس احمدی.
 6. Title: Fenton-like Catalytic Oxidation of Reactive Red 195 by FeNi3/SiO2@H2O2: Adsorption and Degradation study / By Anis Ahmadi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:مهندسی بهداشت محیط
 13. توصیف ظاهری:ح، 49 ص.: مصور، جدول، نمودار
 14. خلاصه:زمینه و هدف: صنعت نساجی بخش مهمی از صنایع در کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد، که حدود یک پنجم کل تولید رنگ در صنایع نساجی از طریق فاضلاب به محیط زیست وارد می شوند که از جمله عوارض آن شامل کاهش اکسیژن محلول در آب و در نتیجه مرگ آبزیان می شود.که هدف از این مطالعه بررسی کارایی نانوکامپوزیت FeNi3/SiO2 بطور مجزا و توأم با H2O2 در فرآیند شبه فنتون کاتالیستی(FeNi3/SiO2@H2O2) در حذف رنگ راکتیو قرمز 195 از محیط های آبی است. مواد و روش ها: این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ابتدا نانوذرات FeNi3/SiO2 به روش هم رسوبی سنتزگردید و سپس جهت بررسی خصوصیات آن از تکنیک های BET، VSM, FESEM، و FT-IR استفاده گردید. همچنین، در این مطالعه تاثیر متغیرهای مهم از جمله، غلظت اولیه رنگ راکتیو قرمز 195 ( 40-mg/L 5)، دوز نانوکامپوزیت FeNi3/SiO2( 1،2،4،6g/L)، (11-3)pH و زمان تماس (5-180دقیقه) و غلظت H2O2 ( 200-50mg/L) در حذف رنگ راکتیو قرمز 195 مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه سینتیک و ایزوترم هر مرحله تعیین گردید. نتایج: نتایج بدست آمده از این مطالعه نشان دادکه در مرحله جذب و حذف رنگ راکتیو قرمز 195 توسط نانو کامپوزیت مغناطیسی FeNi3/SiO2 ، بیشترین درصد جذب آلاینده 3=pH، غلظت اولیه رنگ راکتیو قرمز195 5ppm، دوز جاذب 1g/L و زمان تماس 90 دقیقه برابر با 98/5% بدست آمد و سینتیک جذب نیز از مدل شبه درجه 2 پیروی کرد و ایزوترم جذب با مدل لانگمویر مطابقت داشت. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله مشخص شد که فرایند شبه فنتون کاتالیستی FeNi3/SiO2@H2O2 کارایی بالایی در جذب و تخریب رنگ راکتیو قرمز 195 داشته و می تواند به عنوان یک روش با کارایی بالا مورد استفاده قرار گیرد
 15. خلاصه:Background and Objective: Dyes are among the superlative hazardous chemical compounds in industrial wastewater, including textile wastewater. Reactive dyes have many uses in the textile industry because of the solubility and high stability of these dyes in water, discharge of Sewage containing these dyes to the receiving waters decrease the dissolved oxygen amount of the water and, as a result, the death of aquatic organisms. The aim of this study magnetic nanocomposite synthesis FeNi3/SiO2 and review the efficiency of the removal of Reactive Red 195(RR195) has been the aquatic environment.Materials and Methods: Present research, the synthesized nanocomposite specification was also studied using BET, FTIR, FESEM, and VSM techniquesthe effects of important variables such as initial concentration of including pH (3−11), contact time (5–180min) dye concentration (5–40mg/L), nanocomposite dose (1–6 g/L), and H2O2 concentration (50-200 mg/L) on the removal of reactive red dye 195 was investigated.Results: The results of this study showed that increasing the contact time and reducing the dye concentration, increased the removal efficiency, so that the highest removal percentage of reactive red 195 was 100% at pH = 3, with dye concentration of 5 mg/L, FeNi3/SiO2 dosage of 1 g/L and H2O2 dosage of 100 mg/L in contact time 90 minutes. Diagnostic techniques also confirmed the synthesis of synthesized nanocomposite with appropriate quality. Conclusion: According to the results, the Fenton-like catalytic process of FeNi3/SiO2@H2O2 had high performance in removing reactive red dye 195 from aquatic environment, as a result, this method can effectively be used in the treatment of colored sewage
 16. توصیفگر: آلاینده های شیمیایی آب   Water Pollutants, Chemical
 17. توصیفگر: رنگ ها   Dyes
 18. توصیفگر: دفع زباله های مایع   Waste Disposal, Fluid
 19. توصیفگر: زوال زیستی محیط زیست   Biodegradation, Environmental
 20. توصیفگر: جداسازی و پالایش   Isolation & Purification
 21. توصیفگر: فرآورده ها و مواد شیمیایی خاص   Specialty Chemical and Products
 22. توصیفگر: فاضلاب   Sewage
 23. توصیفگر: بهداشت محیط زیست   Environmental Health
 24. توصیفگر: آب   Water
 25. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 26. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 27. استاد راهنما. خدادادی، مریم
 28. استاد مشاور. باریک بین، بهنام

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها