درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد پرسنل بخش‌های ویژه در زمینه انتقال خبر بد
17 مرتبه مشاهده شده

تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد پرسنل بخش‌های ویژه در زمینه انتقال خبر بد

کرامتی نژاد، سمیه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WY ٨٧ ‫ک‬٤٢٤‫ت‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:456032
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: کرامتی نژاد، سمیه.
 5. عنوان:تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد پرسنل بخش‌های ویژه در زمینه انتقال خبر بد / نگارنده سمیه کرامتی نژاد.
 6. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 7. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 8. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 9. سال اخذ مدرك:1399.
 10. مقطع:کارشناسی ارشد
 11. گرایش:سلامت جامعه
 12. توصیف ظاهری:ه، 106 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه: ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭﻳﮋﻩ اﺳﺖ و پرسنل پرستاری به عنوان یکی از ارزشمندترین افراد تیم درمانی می توانند نقش کلیدی در ارائه اخبار بد داشته باشند. با توجه به اینکه نیاز به شواهد بیشتری برای حمایت از نقش هوش هیجانی در زمینه انتقال خبر بد وجود دارد؛ پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش هوش هیجانی بر عملکرد پرسنل بخش‌های ویژه در زمینه انتقال خبر بد انجام گرفت. کار: در این پژوهش نیمه تجربی با گروه نامعادل، 50 نفر از پرسنل پرستاری بخشهای ویژه بیمارستان‌های آموزشی شهر بیرجند که به صورت در دسترس انتخاب شده بودند، شرکت داشتند. آموزش هوش هیجانی در شش جلسه 90 دقیقه ای بر اساس مدل برادﺑﺮی و ﮔﺮاوﯾﺲ برای گروه آزمایش اجرا شد و در این مدت گروه گواه، مداخله خاصی دریافت نکردند. عملکرد دو گروه آزمایش و گواه در زمینه انتقال خبر بد، قبل و بعد از مداخله با استفاده از روش ایفای نقش و چک لیست انتقال خبر بد مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 24 و آزمون‌های تحلیل کواریانس، تی زوجی، تی مستقل و کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: بین میانگین عملکرد پرسنل در زمینه انتقال خبر بد در دو گروه آزمایش و گواه، قبل از مداخله تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت (0/93=P و 0/084 =t). بین میانگین عملکرد پرسنل در زمینه انتقال خبر بد در دو گروه آزمایش و گواه، بعد از مداخله تفاوت معنی دار وجود داشت (0/01 ≥p و 3/76= t). نتیجه گیری: با توجه به اینکه با آموزش هوش هیجانی، عملکرد پرسنل پرستاری در زمینه ی انتقال خبر بد 15 درصد افزایش یافت، پیشنهاد می گردد، از نتایج این پژوهش به عنوان پایه ای جهت انجام پژوهش های بعدی در زمینه ی کاربرد آموزش هوش هیجانی در برنامه های آموزش مداوم پرسنل پرستاری و سایر حرف پزشکی استفاده نمود
 14. توصیفگر: مراقبت پرستاری   Nursing Care
 15. توصیفگر: هوش هیجانی   Emotional Intelligence
 16. توصیفگر: آموزش پرستاری   Education, Nursing
 17. توصیفگر: صلاحیت بالینی   Clinical Cpmpetence
 18. توصیفگر: روابط پرستار و بیمار   Nurse-Patient Relations
 19. توصیفگر: روان شناسی   Psychology
 20. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 21. استاد راهنما. آموزشی، زهرا
 22. استاد مشاور. دستجردی، رضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها