درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر فرآورده طب سنتی ایران (ماءالجبن) بر بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه مراجعه‌کننده به درمانگاه قلب و عروق شهر بیرجند: کار‌آزمایی بالینی پلاسبودار- دوسوکور
15 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر فرآورده طب سنتی ایران (ماءالجبن) بر بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه مراجعه‌کننده به درمانگاه قلب و عروق شهر بیرجند: کار‌آزمایی بالینی پلاسبودار- دوسوکور

نواب زاده، مریم.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ٣٤٠ ‫ن‬٦٦٥‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:10
 3. کد دانشکده:طب ایرانی
 4. پديدآور: نواب زاده، مریم.
 5. عنوان:بررسی اثر فرآورده طب سنتی ایران (ماءالجبن) بر بیماران مبتلا به پرفشاری خون اولیه مراجعه‌کننده به درمانگاه قلب و عروق شهر بیرجند: کار‌آزمایی بالینی پلاسبودار- دوسوکور / نگارش مریم نواب زاده.
 6. Title: The Effect of Ma’aljobon (a kind of whey) on primary hypertension: A double-blind, placebo – controlled, randomized clinical trial / By Maryam Navabzadeh
 7. محل اخذ مدرك:تهران :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی ایران
 9. نام دانشکده:دانشکده طب ایرانی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری تخصصی
 12. گرایش:طب سنتی ایران
 13. توصیف ظاهری:114 ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه: ماءالجبن (آب پنیر) یک فرآورده غذایی دارویی با اثرات مفید فراوان در طب ایرانی است. با توجه به اسباب ایجاد پرفشاری خون از نگاه طب ایرانی به نظر می‌رسد این فرآورده می‌تواند سبب کاهش فشارخون شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر این فرآورده در درمان پرفشاری خون بود. روش کار: این مطالعه کار آزمایی بالینی دو سوکور و پلاسبودار بر روی 114 بیمار پرفشاری خون stag1 حائز شرایط انجام شد. بیماران پس از تکمیل فرم رضایت‌نامه، به‌صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم‌شده و گروه مداخله، 25 گرم پودر ماءالجبن و گروه کنترل، پودر مالتودکسترین را دو بار در روز (صبح ناشتا و عصر) به مدت 6 هفته دریافت کردند. پیگیری هر 2 هفته تا 6 هفته و 2 هفته بدون مداخله تا هفته 8 انجام شد. فشارخون سیستولی، دیاستولی و فاکتورهای بیوشیمی در ابتدا و انتهای مطالعه، اندازه‌گیری و داده‌ها با نرم‌افزار SPSS با آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری بررسی شدند. یافته‌ها: 97 بیمار، مطالعه را طبق پروتکل کامل کردند (57 نفر در گروه دارو و 40 نفر در گروه پلاسبو). سن بیماران 24 تا 80 سال با میانگین و انحراف معیار 28±52 سال بود. 53/6 درصد زن بودند. کاهش فشارخون سیستولیک از ابتدا تا پایان هفته 6 در گروه دارو 12±24/7 میلی‌متر جیوه و در گروه دارونما 3/2±8/8 میلی‌متر جیوه و تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار بود (P<0.001). همچنین کاهش فشارخون دیاستولیک از ابتدا تا پایان هفته 6 در گروه دارو 8/4±13 میلی‌متر جیوه و در گروه دارونما 6/3±4/3 میلی‌متر جیوه و تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار بود (P<0.001). نتایج آنالیزواریانس با اندازه‌های تکراری نشان‌دهنده time effect غیر معنادار SBP (F=0.696, P=0.5), DBP (F=0.279, P=0.7) و treatment effect معنادارSBP(F=24.897, P<0.001), DBP (F=9.964, P=0.002)بود. افزایش فشارخون بعد از دو هفته پیگیری بدون مداخله، در دو گروه به‌طور یکسان مشاهده شد. عارضه خاصی در اثر مصرف این دارو مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ماءالجبن باعث کاهش فشارخون سیستولی و دیاستولی در بیماران هیپرتانسیو stage1 می‌شود. در نتیجه می‌تواند به‌عنوان یک فرآورده غذایی کم‌خطر در رژیم درمانی این دسته از بیماران هیپرتانسیو وارد شود.کد ثبت کار آزمایی بالینی: RCT20140519017756N34
 15. خلاصه:Aim: Ma’aljobn (sort of whey) is a nutritive product in Persian medicine with many beneficial effects. Regarding the etiology of hypertension in Persian medicine, the above product seems to decrease blood pressure. Thus, the present study aimed at evaluating the effect of Ma’aljobn in treating hypertension.Methods: The present double-blind, placebo-controlled clinical-trial was performed on 114 patients with stage 1 hypertension. After completing the consent form, the patients were randomly divided into two groups of intervention and control. The intervention group received 25 g of Ma’aljobn powder and control group received maltodextrin powder twice a day (in the morning and evening) for 6 weeks. The patients were followed-up every two weeks for six weeks and between the sixth and eighth without intervention. Systolic (SBP) and diastolic blood pressure (DBP) levels of the subjects were measured at the baseline and the end of the study and the obtained data was analysed by repeated measures ANOVA using SPSS (version17).Results: A total of 97 patients completed the study per protocol (n=57 in the drug group and n=40 in the placebo group). They aged between 24 and 80 years and 53.6% were women. Reduction in SBP after 6 weeks was 24.7±12 mmHg and 8.8 ± 3.2 mmHg in the drug group and in the placebo group, respectively; the difference being statistically significant (P <0.001). Besides, DBP after 6 weeks was 13.4 ± 8.4 mmHg in the drug group and 4.3 ± 6.3 mmHg in the placebo group, respectively; and the difference was also significant (P <0.001). The results of repeated measures ANOVA showed an insignificant time effect for SBP (F=0.696, p=0.5) and DBP (F=0.279, p= 0.7). The group effect was significant (F=24.897, p<0.001 for SBP and F=9.964, p=0.002 for DBP). After two weeks follow-up without intervention, the increase in blood pressure was similar in both groups.Conclusion: The obtained results showed that Ma’aljobn decreases systolic and diastolic blood pressure in patients with stage 1 hypertension. As a result, it can be recommended as a low-risk food product in the treatment of hypertension.Clinical Trial Registration Number: IRCT20140519017756N34
 16. توصیفگر: افزایش فشار خون   Hypertention
 17. توصیفگر: پزشکی سنتی   Medicine, Traditional
 18. توصیفگر: درمان   Therapy
 19. توصیفگر: روش ها   Methods
 20. توصیفگر: پنیر   Cheese
 21. توصیفگر: پروتئین های رژیم غذایی   Dietary Proteins
 22. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 23. توصیفگر: سبک زندگی   Life Style
 24. استاد راهنما. قدس، روشنک
 25. استاد راهنما. کاظمی، طوبی
 26. استاد مشاور. دباغیان، فتانه
 27. استاد مشاور. شجاعی، آسیه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها