درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی میزان مطابقت تجویز داروی ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG) بر اساس اندیکاسیون های پذیرفته شده FDA و گایدلاین های جدید در بیماران بستری در بیمارستان های ولی عصر (عج) و رازی بیرجند
10 مرتبه مشاهده شده

بررسی میزان مطابقت تجویز داروی ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG) بر اساس اندیکاسیون های پذیرفته شده FDA و گایدلاین های جدید در بیماران بستری در بیمارستان های ولی عصر (عج) و رازی بیرجند

عباس زاده، ابوالفضل.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QW ٦٠١ ‫ع‬٢٨٢‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455905
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: عباس زاده، ابوالفضل.
 5. عنوان:بررسی میزان مطابقت تجویز داروی ایمونوگلوبولین وریدی (IVIG) بر اساس اندیکاسیون های پذیرفته شده FDA و گایدلاین های جدید در بیماران بستری در بیمارستان های ولی عصر (عج) و رازی بیرجند / نگارش ابوالفضل عباس‌زاده.
 6. Title: Evaluation of the rate of administration concordance of intravenous immunoglobulin (IVIG) based on FDA approved indications and new guidelines in patients admitted to Vali-e-Asr and Razi Hospitals in Birjand / By Abolfazl Abbaszadeh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 87 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: از مطمئن‌ترین و بی‌ خطرترین محصولات بیولوژیکی می‌توان به ایمنوگلوبولین داخل وریدی (IVIG) اشاره نمود که در درمان بیماری‌های بسیاری اثر دارد. فرآیند تولید این دارو بسیار هزینه‌ بر و دشوار است. امروزه میزان مصرف این دارو با گذشت زمان در چند دهه اخیر در حال افزایش است. تزریق این دارو گاهاً با عوارضی همراه است. با توجه به فرآیند تولید دارو بررسی دقیق الگوی مصرف IVIG نه تنها به علت منابع محدود و قیمت بالای آن، بلکه به علت مصارف مکرر تأیید نشده بدون شواهد و مدارک کافی بالینی ضروری است. فلذا مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان مطابقت تجویز داروی IVIG بر اساس اندیکاسیون های پذیرفته شده FDA و گایدلاین های جدید در بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان های ولی عصر (عج) و رازی بیرجند انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی جامعه مورد مطالعه ما بیماران دریافت کننده IVIG بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان رازی و ولیعصر (عج) بیرجند طی سال 98-1395 بود. اطلاعات دموگرافیک، دوز، مدت زمان تجویز، طول مدت بستری، عوارض جانبی و سایر اطلاعات لازم از اطلاعات بیماران استخراج شد. در نهایت، داده های جمع آوری شده با اندیکاسیون های مورد تأیید FDA و گایدلاین های جدید مقایسه و میزان مطابقت تجویز دارو با اندیکاسیون های مورد تأیید FDA و گایدلاین های جدید گزارش شد. نتایج پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 19 شد. یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بیماری گیلن باره و ITP بیش ترین موارد تجویز IVIG بودند. میانگین سن بیماران دریافت کننده 28 سال با میانه 21 بود. 78 بیمار (26%) و 68 بیمار (22/7%) به ترتیب مطابق اندیکاسیون FDA و گایدلاین بیمارستانی دارو دریافت نکردند. دوز دریافتی IVIG براساس گایدلاین FDA و بیمارستانی به ترتیب در 33 درصد و 33/8 درصد موارد منطقی بود. بر اساس گایدلاین FDA در 121 بیمار (40/3%) ویال بیشتر از حد تجویز شده بود. 78/3 درصد از بیماران عوارضی نشان ندادند. ضریب کاپا نشان داد که تطابق دارو براساس دو گاید لاین توافق 79 درصدی داشت.نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر گویای این حقیقت بود که گایدلاین های بیمارستانی و FDA با یکدیگر مطابقت داشتند. اگر چه قسمت عمده ی تجویز داروی IVIG بر اساس گایدلاین های استاندارد بوده است، اما در برخی موارد نیز از اندیکاسیون های نامناسب برای تجویز استفاده شده است. لذا با توجه به نتایج این مطالعه می توان ادعا نمود که اطلاعات بالینی موجود در بیمارستان‌ها برای استفاده ی مناسب از IVIG جمع‌آوری گردد و نظارت دقیقی بر اجرای گایدلاین های استاندارد IVIG اعمال گردد
 14. خلاصه:Aims: Intravenous immunoglobulin (IVIG) is One of the safest biological products, which is effective in treatment. The production process of IVIG is very costly and difficult however the use is increasing over time in recent decades. IVIG injection is associated with side effects somtimes. According to the drug production process, exact consideration of the IVIG consumption pattern is necessary not only due to its limited resources and high price, but also due to frequent unapproved uses without sufficient clinical evidence. Therefore, the present study was performed to evaluate the compliance of IVIG administration based on FDA-accepted indications and new guidelines in patients admitted to different wards of Vali-e-Asr and Razi hospitals in Birjand. Materials and Methods: In this descriptive-analytical study, the study population was IVIG patients admitted to different wards of Razi and Vali-e-Asr hospitals in Birjand during 2016-2017. Demographic information, dose, duration of administration, duration of hospitalization, side effects and other necessary information were extracted from patients' information and the data were entered into SPSS software version 19. Finally, the collected data were compared with FDA-approved indications and new guidelines, and the degree of compliance of the drug with them was reported. Results: The results showed that Guillain-Barré disease and ITP were the most common Prescription of IVIG. The mean age of recipient patients was 28 years with a median of 21. 78 patients (26%) and 68 patients (22.7%) did not receive medication according to the FDA and hospital guidelines. The dose of IVIG based on FDA and hospital guidelines was reasonable in 33% and 33.8% of cases. According to the FDA guideline, 121 patients (40.3%) had received extra vials. 78.3% of patients did not show any complications. Kappa coefficient showed that drug compliance based on the two guidelines had a 79% agreement.Conclusion: The results of the present study indicate that the hospital guidelines were matched with FDA. Although most IVIGs are based on standard guidelines, in some cases inappropriate indications have been used. Therefore, clinical information available in hospitals for proper use of IVIG should be collected and the implementation of standard IVIG guidelines should be closely monitored
 15. توصیفگر: ایمونوگلوبولین های داخل ورید   Immunoglobulins, Intravenous
 16. توصیفگر: ایمونوگلوبولین ها   Immunoglobulins
 17. توصیفگر: تجویز داروها   Prescriptions, Drugs
 18. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 19. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 20. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. مهدی آبادی، محمد علی
 23. استاد مشاور. آوان، راضیه
 24. استاد مشاور. ریاحی، سید محمد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها