درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ارتباط گرایش کارآفرینانه با خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
23 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارتباط گرایش کارآفرینانه با خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

زمانیان یزدی، محمد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis W ١٨ ‫ز‬٥٢‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455750
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: زمانیان یزدی، محمد.
 5. عنوان:بررسی ارتباط گرایش کارآفرینانه با خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / نگارش محمد زمانیان یزدی.
 6. Title: Investigating the relationship between entrepreneurial orientation and self-efficacy and academic achievement among students of Birjand University of Medical Sciences / By Mohammad Zamanian Yazdi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 64 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: پیشرفت تحصیلی از موضوعاتی است که در حوزه آموزش عالی و سیستم دانشگاهی هر کشوری اهمیت زیادی دارد و عوامل مختلفی بر روی آن تأثیر گذارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط گرایش کارآفرینانه با خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طراحی و اجرا شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 99-98 با جامعه آماری 2635 نفر طراحی و اجرا شد.حجم نمونه 314 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامه شامل مشخصات فردی، پرسشنامه استاندارد گرایش کارآفرینانه عربیون و همکاران دارای 23 گویه و پرسشنامه خود کارآمدی تحصیلی دانشجویان اون و فرامن دارای 33 گویه استفاده شد. برای تعیین پیشرفت تحصیلی دانشجویان از معدل کل آنان استفاده شد و معدل آن‌ها نشان‌ دهنده میزان پیشرفت تحصیلی آن‌ها بود. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار SPSS(20) شده و جهت تحلیل آماری از آزمون‌های توکی، شفر، شاپیرو، کولوموگروف- سمینوف، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته‌ها: نتایج به‌ دست‌ آمده نشان می‌دهد که هردو متغیر گرایش کارآفرینانه و خود کارآمدی تحصیلی اکثر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند فارغ از نوع رشته و سایر موارد در حد متوسط است. همچنین گرایش کارآفرینانه دانشجویان با سن، ترم تحصیلی و دانشکده آن‌ها ارتباط معنادار دارد اما با معدل آن‌ها ارتباط معناداری ندارد. تحلیل آماری همچنین مشخص می‌کند که خود کارآمدی تحصیلی دانشجویان با معدل، ترم تحصیلی و دانشکده آن‌ها مرتبط است اما سن بر خود کارآمدی تحصیلی آن‌ها تأثیری ندارد. همچنین دو متغیر گرایش کارآفرینانه و خود کارآمدی تحصیلی دانشجویان دارای ارتباط معنادار با یکدیگر هستند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز نشان میدهد، بین معدل و خود کارآمدی تحصیلی دانشجویان همبستگی مستقیم و نسبتا خوبی در تمام دانشکده ها وجود دارد.نتیجه‌گیری:نتایج به‌ دست‌ آمده نشان می‌دهد که پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند باعث افزایش خود کارآمدی تحصیلی آن ها می شود اما تاثیری بر گرایش کارآفرینانه آن ها ندارد. همچنین بین خود کارآمدی تحصیلی و گرایش کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ارتباط معناداری دیده می شود
 14. خلاصه:Background and Aim: Academic achievement is one of the issues that is very important in the field of higher education and the university system of any country and various factors affect it. Therefore, due to the importance of the subject, this study was designed and conducted to investigate the relationship between entrepreneurial orientation and self-efficacy and academic achievement among students of Birjand University of Medical Sciences. Materials and Methods:This descriptive cross-sectional study was designed and conducted on students of Birjand University of Medical Sciences in the academic year of 2019-2020 with a statistical population of 2635 people.The sample size was considered 314 people.Three questionnaires including personal characteristics, standard questionnaire of entrepreneurial orientation of Arabiun and colleagues with 23 items and academic self-efficacy questionnaire of own and Faraman with 33 items were used to collect information. To determine the academic achievement of students, their total grade point average was used and their grade point average showed their academic achievement. After collecting the data, they were entered into SPSS software (20) and Tukey, Schaefer, Shapiro, Kolomogorov-Seminov, analysis of variance and Pearson correlation tests were used for statistical analysis.Findings:The obtained results show that both the variables of entrepreneurial orientation and academic self-efficacy of most students of Birjand University of Medical Sciences, regardless of the type of field and other cases, are moderate. Also, students' entrepreneurial orientation has a significant relationship with their age, semester and college, but it does not have a significant relationship with their grade point average. Statistical analysis also shows that students' academic self-efficacy is related to their grade point average, semester and college, but age has no effect on their academic self-efficacy. Also, the two variables of entrepreneurial orientation and students' academic self-efficacy have a significant relationship with each other. The results of Pearson correlation test also show that there is a direct and relatively good correlation between students' grade point average and academic self-efficacy in all faculties. Results: The obtained results show that the academic achievement of students of Birjand University of Medical Sciences increases their academic self-efficacy but has no effect on their entrepreneurial orientation. Also, there is a significant relationship between academic self-efficacy and entrepreneurial orientation of students of Birjand University of Medical Sciences
 15. توصیفگر: وضعیت آموزش   Educational Status
 16. توصیفگر: آموزش پزشکی   Educational, Medical
 17. توصیفگر: دانشجویان پزشکی   Student's, Medical
 18. توصیفگر: اشتغال   Employment
 19. توصیفگر: کارآمدی   Self Efficacy
 20. استاد راهنما. اقبالی، بتول
 21. استاد مشاور. رییسون، محمدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها