درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی بیان ژنهای مربوط به رسپتور سلول های T کشنده ی طبیعی (NKT) وسطح اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما در خون محیطی و بافت لوزه بیماران مبتلا به هیپرتروفی لوزه و افراد سالم
6 مرتبه مشاهده شده

بررسی بیان ژنهای مربوط به رسپتور سلول های T کشنده ی طبیعی (NKT) وسطح اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما در خون محیطی و بافت لوزه بیماران مبتلا به هیپرتروفی لوزه و افراد سالم

درخشانی، افشین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WV ٤٣٠ ‫د‬٤٣٩‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455449
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: درخشانی، افشین.
 5. عنوان:بررسی بیان ژنهای مربوط به رسپتور سلول های T کشنده ی طبیعی (NKT) وسطح اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما در خون محیطی و بافت لوزه بیماران مبتلا به هیپرتروفی لوزه و افراد سالم / نگارش افشین درخشانی.
 6. Title: Evaluation the expression of genes in natural killer T cells (NKT) receptors and the level of Interleukin-4 and Interferon-gamma in peripheral blood and tonsil of patients with tonsillectomy hypertrophy and healthy people / By Afshin Derakhshani
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:ایمنی شناسی
 13. توصیف ظاهری:ع، 81 ص.: مصور، جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه و هدف برداشت لوزه ها به خاطر هیپرتروفی، یکی از شایع ترین اعمال جراحی در کودکان می باشد. سلول های NKT به عنوان گروهی از لنفوسیت های T در لوزه ها حضور داشته و قادر به تولید مقادیر زیادی از سایتوکاین های مختلف از جمله اینترلوکین 4 و اینترفرون گاما بوده و باعث فعال شدن سیستم ایمنی هستند. این مطالعه برای درک بهتر نقش سلول های NKT در هیپرتروفی لوزه انجام شد. مواد و روش ها 19 بیمار مبتلا به هیپرتروفی لوزه (میانگین سن 5/5 ± 10سال، نسبت زن به مرد12به7) و 16 فرد سالم (میانگین سن4/6 ± 16سال، نسبت زن به مرد 10 به 6) بر اساس معاینه بالینی و فرم رضایت انتخاب شدند. RNA از سلول های تک هسته ای خون محیطی و بافت استخراج شد و بعد از تیمار با DNase1 ،cDNA سنتز شد. بیان نسبی ژن های گیرنده ی NKT بررسی و همچنین غلظت اینترلوکین4 و اینترفرون گاما به عنوان سایتوکاین های اصلی متشرحه از این سلول ها، در بافت و خون افراد مبتلا به هایپرتروفی لوزه و همچنین در سرم افراد سالم بررسی گردید. یافته ها بیان نسبی ژن CD3 در نمونه های بافتی افراد بیمار نسبت به خون همان افراد بیشتر بود (P-value=0/001)و همچنین بیان نسبی این ژن در خون بیماران نسبت به گروه سالم بیشتر بود (P-value=0/025). بیان نسبی ژنهای V-alpha24و CD3 در خون افراد بیمار نسبت به گروه کنترل نیز بیشتر بود. (P-value=0.01) میانگین غلظت اینترلوکین 4 در بافت بیماران، سرم بیماران ، و همچنین سرم افراد سالم به ترتیب 7/7± 5/25 ، 1/5± 2/5 و 2/43±1/23 پیکوگرم در میلی لیتر بود. همچنین میانگین غلظت پروتئین اینترفرون گاما به ترتیب در بافت بیماران، سرم بیماران، و همچنین سرم افراد سالم 1/05±2/7، 0/04±0/09 و 0/08±0/1 IU/ml بود. نتیجه گیری افزایش بیان نسبی هر دو ژن V-alpha24وCD3 در خون گروه بیمار نسبت به افراد سالم می تواند حضور معنی دار این سلول ها در این بیماری را نشان دهد
 15. خلاصه:Tonsillectomy is one of the most common surgeries which occurs in children. Palatines are secondary lymphoid organs and the major barrier protecting the digestive and respiratory tracts from potential invasive microorganisms. CD1d-restricted natural killer T (NKT) cells are a distinct subset of T cells that rapidly produce different types of cytokines upon activation and play a critical role in regulating various immune responses. The current study aimed to evaluate the expression of NKT receptors and the concentration of IL-4 and IFN-γ in patients with tonsillar hypertrophy and healthy people.Nineteen patients with tonsillar hypertrophy were recruited in this study. Single cell suspensions were purified from palatine samples during tonsillectomy. Also, peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) were purified. Gene expression of TCRbeta and V24 were analyzed by real-time PCR and the concentration of IL-4 and IFN-γ was elevated in tonsil and serum. The expression of CD3 gene was higher in patients' tissues compared with their PBMCs (P-value = 0.001). Also, the gene expression in the blood of patients was significantly higher than normal group (P-value=0.025). The V-alpha-24 gene was higher in the patients compared to the control group (P-value =0.01). The IL-4 concentration in patient’s tissues, serum, and healthy subject’s serum was 7.7 ± 5.25, 1.5 ± 2.5 and 2.43 ± 1.23 μg / ml respectively. Also, the concentration of IFN-γ in patient’s tissues, serum, and healthy subject’s serum was 1.05 ± 2.7, 0.04 ± 0.09 and 0.08 ± 0.1 IU / ml respectively. IFN-γ was significantly higher in palatine compared with blood in patients (P-value= 0.001).The higher expression of CD3 and V-alpha 24 in tonsillar hypertrophy patients compared with healthy people may show critical role of NKT cells as innate cells in this disease. NKT cells can produce type of cytokines specially IFN-γ and activate Th1 and proceed the inflammation toward the Th1.Further studies with more samples need to reveal the precise mechanism of action for these regulatory cells in this disease
 16. توصیفگر: لوزه   Tonsil
 17. توصیفگر: هیپرتروفی   Hypertrophy
 18. توصیفگر: بیماری التهابی لوزه   Tonsillitis
 19. توصیفگر: لنفوسیت ها   Lymphocytes
 20. توصیفگر: اینترفرون نوع 2   Interferon Type II
 21. توصیفگر: اینترلوکین ها   Interleukins
 22. توصیفگر: آسیب شناسی   Pathology
 23. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 24. توصیفگر: درمان   Therapy
 25. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 26. استاد راهنما. فریدونی، محمد
 27. استاد راهنما. مفتح، محمدرضا
 28. استاد مشاور. Masieri, Simonetta

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها