درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر گالیک‌اسید بر میزان بیان ژن‌های تیوردوکسین و تیوردوکسین ردوکتاز 1 بافت کبدی و مارکرهای استرس اکسیداتیو سرم در رت های کم‌کار و پرکار تیروئید
32 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر گالیک‌اسید بر میزان بیان ژن‌های تیوردوکسین و تیوردوکسین ردوکتاز 1 بافت کبدی و مارکرهای استرس اکسیداتیو سرم در رت های کم‌کار و پرکار تیروئید

نجفی، زهره.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WK ٢٠٠ ‫ن‬٣٢١‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455877
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: نجفی، زهره.
 5. عنوان:بررسی اثر گالیک‌اسید بر میزان بیان ژن‌های تیوردوکسین و تیوردوکسین ردوکتاز 1 بافت کبدی و مارکرهای استرس اکسیداتیو سرم در رت های کم‌کار و پرکار تیروئید / نگارش زهره نجفی.
 6. Title: The Effect Of Gallic acid On The Expression Of Thioredoxin And Thioredoxin reductase 1 Genes In Liver Tissue And Serum Oxidative Stress Markers in Hypo and Hyperthyroid rats / By Zohreh Najafi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:بیوشیمی بالینی
 13. توصیف ظاهری:ج، 103 ص.: مصور، جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: با توجه به نقش استرس اکسیداتیو در پاتولوژی و ایجاد عوارض مختلف در انواع بیماریها از جمله، اختلالات غده تیروئید که به صورت شایع در جوامع در حال گسترش است، همچنین با در نظر گرفتن پتانسیل آنتی اکسیدانی و خصوصیات مهم گالیک اسید در کاهش استرس اکسیداتیو بدن، این مطالعه به بررسی اثر گالیک اسید بر وضعیت اکسیداتیو و میزان بیان ژن های آنتی اکسیدانی کبد مثل تیوردوکسین و تیوردکسین ردوکتاز 1 پرداخت. مواد و روش ها: 49 سرموش صحرایی نر نژاد ویستار، به صورت تصادفی در هفت گروه تقسیم بندی شدند: گروه کنترل، کم کار تیروئید، کم‌کار تیمارشده با دوز 50mg/kg گالیک اسید، کم‌کار تیمارشده با دوز 100mg/kg گالیک اسید، پرکار تیروئید، پرکار تیمار شده با دوز 50mg/kg گالیک اسید و پرکار تیمارشده با دوز 100mg/kg گالیک اسید. گاواژ روزانه گالیک اسید یک هفته بعد از شروع القای کم کاری و پرکاری تیروئید، به مدت چهارهفته انجام گرفت. بعد از پایان هفته پنجم مطالعه، سطح سرمی هورمون های T3 و T4 به منظور تایید القای کم کاری و پرکاری، تست های سنجش سرمی و میزان نسبی بیان ژن های تیوردوکسین و تیوردوکسین ردوکتاز 1 در کبد با استفاده از تکنیک Real-Time PCR اندازه گیری شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 22 ) انجام شد. برای آنالیز داده های با توزیع نرمال از آزمون ANOVA یک طرفه و تست تعقیبی Tukey برای داده های با توزیع غیر نرمال از تست Kruskal-Wallis و آنالیز مقایسات قبل و بعدی از T-test زوجی استفاده شد. تمامی داده ها به صورت mean± SD گزارش شدند. سطح معناداری در کلیه آزمون های آماری 0/05 درنظر گرفته شد.نتایج: میانگین سطح پارامترهای استرس اکسیداتیو سرم (AOPP، AGE و پروتئین کربونیل) در هیچکدام از گروه ها تغییرات معناداری را نشان نداد. در بررسی های مولکولی بافت کبد، میانگین سطح بیان ژن های TXN1 و TXNrd1 در گروه کم کار و پرکار تیروئید افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل داشت (0/05>P) اما در گروه های تیمارشده با گالیک اسید سطح بیان این ژن‌ها، نسبت به گروه‌های تیمار نشده کاهش پیداکرد (0/05>P). نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که گالیک اسید می تواند بر میزان بیان ژن های سیستم تیوردوکسین کبدی تاثیرگذار باشد و تغییرات بیان این ژن ها را که در کم کاری و پرکاری تیروئید اتفاق می افتد تعدیل و به سطح نرمال نزدیک کند اگرچه که پی بردن به مکانیسم دقیق این تغییرات، نیازمند مطالعات و بررسی های بیشتر می باشد
 15. خلاصه:Background: Oxidative stress plays an important role in the pathology and development of different complications in a variety of diseases، including thyroid disorders، which are common in developing societies. Due to the antioxidant potential and important properties of gallic acid in improving the oxidative stress status in the body، this study investigated the effect of gallic acid on the oxidative status and expression of liver antioxidant genes such as thioredoxin and thioredoxin reductase 1. Methods: Forty-nine male wistar rats randomly assigned into 7 groups: control group، hypothyroid، hypothyroid treated with dose 50 mg/kg/ day، hypothyroid treated with dose 100 mg/kg/ day Gallic acid، hyperthyroid، hyperthyroid treated with dose 50 mg/kg/ day GA، and hyperthyroid treated with dose 100mg/kg/day for four weeks. Oral administration of gallic acid was performed one week after the onset of the hypo and hyperthyroidism induction. After the end of the fifth week، the levels of T3 and T4 hormones were measured to confirm the induction of hypothyroidism and hyperthyroidism. Serum oxidative stress markers and the relative expression of thiodorexin and thioredoxin reductase1 genes in liver (with RT-PCR) were measured. Statistical analysis was carried out on SPSS software (v.22). One-way ANOVA and Tukey's post hoc tests were used to analyze parametric variables and Kruskal-Wallis test was used for Nonparametric variables and paired t-test was used to analyze the previous and next comparisons. All data were reported as mean ± SD. Significance level in all statistical tests was considered 0.05.Results:The mean level of serum oxidative stress parameters (AOPP، AGE and carbonyl protein) did not show significant changes in any of the groups. In molecular studies of liver tissue، the mean expression level of TXN1 and TXNrd1 genes in the hypothyroid and hyperthyroid group was significantly increased compared to the control group (P <0.05)، but in the groups treated with gallic acid، the expression level of these genes، decreased compared to untreated groups (P <0.05). Conclusions:The present study showed that gallic acid can affect the expression of thioredoxin system genes in the liver and modify the expression changes of these genes that occur in hypothyroidism and hyperthyroidism and bring it closer to normal، although understanding the exact mechanism of these changes need further study
 16. توصیفگر: بیماری های تیروئید   Thyroid Diseases
 17. توصیفگر: پرکاری تیروئید   Hyperthyroidism
 18. توصیفگر: کم کاری تیروئید   Hypothyroidism
 19. توصیفگر: غده تیروئید   Thyroid Gland
 20. توصیفگر: استرس اکسیداتیو   Oxidative Stress
 21. توصیفگر: کبد   Liver
 22. توصیفگر: گالیک اسید   Gallic Acid
 23. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 24. توصیفگر: تیوردوکسین ها   Thioredoxins
 25. توصیفگر: موش های صحرایی   Rats
 26. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 27. استاد راهنما. زربان، اصغر
 28. استاد مشاور. چمنی، الهام

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها