درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت ایدز در زنان دارای همسر معتاد
15 مرتبه مشاهده شده

تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت ایدز در زنان دارای همسر معتاد

خسروی چاهک، فاطمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WC ٥٠٣ ‫خ‬٥٥٨‫ت‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455843
 3. کد دانشکده:بهداشت
 4. پديدآور: خسروی چاهک، فاطمه.
 5. عنوان:تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت ایدز در زنان دارای همسر معتاد / دانشجو فاطمه خسروی چاهک.
 6. Title: The effect of educational intervention based on health belief model on AIDS health literacy in women with addicted spouses / By Fatemeh Khosravichahak
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:آموزش بهداشت
 13. توصیف ظاهری:ر، 121 ص.: مصور، جدول، نمودار
 14. خلاصه:عنوان کار: تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت ایدز در زنان دارای همسر معتاد زمینه و هدف: ایدز یکی از مهم ترین مسائل بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی بشریت است. گروه هدف زنان دارای همسر معتاد، به علت احتمال ابتلای همسر و انتقال این بیماری به آنان جزو گروههای پر خطر ایدز می باشند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر سواد سلامت ایدز در زنان دارای همسر معتاد شهرستان بیرجند و سربیشه انجام شد. روش کار: این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود که در سال 1398-99 با مشارکت 70 نفر از زنان دارای همسر معتاد که تحت پوشش مراکز ترک اعتیاد دولتی شهر بیرجند و سربیشه بودند؛ انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی، آگاهی، سواد سلامت و رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز بود. ابتدا افراد در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند، سپس مداخله آمورشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی در 6 جلسه آموزشی در گروه مداخله اجرا شد. قبل، بلافاصله و 3 ماه پس از مداخله اطلاعات دو گروه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری spss (نسخه 22) و آزمون های آنالیز واریانس تکرار شونده، تی مستقل، من ویتنی، تست تعقیبی LSD، آزمون کوکران Q و دو جمله ای، کای اسکویرو آزمون دقیق فیشرمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان P کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. نتایج: نتایج مطالعه حاضر، اختلاف آماری معنی داری را در میانگین نمره آگاهی، سواد سلامت و سازه های مختلف مدل اعتقاد بهداشتی (به جز شدت درک شده) بعد از مداخله آموزشی نشان داد. همچنین بعد از 3 ماه استفاده از کاندوم در روابط جنسی و استفاده از وسایل شخصی در آرایشگاه ها جهت جلوگیری از انتقال ایدز در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش پیدا کرد. نتیجه گیری نهایی: یافته های پژوهش حاضر، تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقای سواد سلامت و رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز را تایید می کند. نتایج این مطالعه می تواند در طراحی آموزشهای مداخله ای تئوری محور، به منظور ایجاد و تغییر رفتار بهداشتی سالم مورد استفاده قرار گیرد
 15. خلاصه:Background and Objective:AIDS is one of the most important health, social and economic issues of humanity. The target group of women with addicted spouses are among the high-risk groups of AIDS due to the possibility of their husbands being infected and transmitting the disease to them. Therefore, the aim of this study was to determine the effect of educational intervention based on health belief model on AIDS health literacy in women with addicted spouses in Birjand and Sarbisheh.Materials and Methods: This study was a quasi-experimental study that in 2019-2020 with the participation of 70 women with addicted spouses who were covered by government addiction treatment centers in Birjand and Sarbisheh; Done. Data collection tool was a questionnaire including Health Belief Model constructs, awareness, health literacy and AIDS prevention behaviors. First, individuals were divided into two groups of intervention and control, then the educational intervention based on the health belief model was performed in 6 training sessions in the intervention group. Before, immediately and 3 months after the intervention, data of the two groups were collected using SPSS statistical software (version 22) and repeated measures analysis of variance, independent t-test, Mann-Whitney, LSD post hoc test, Cochran Q test and binomial. Chi-square test was analyzed by Fisher's exact test. P value less than 0.05 was considered significant. Results: The results of the present study showed a statistically significant difference in the mean score of knowledge, health literacy and various constructs of the health belief model (except perceived severity) after the educational intervention. Also, after 3 months, the use of condoms in sexual intercourse and the use of personal belongings in hairdressers to prevent the transmission of AIDS in the intervention group increased significantly. Conclusion: The findings of the present study confirm the effect of educational intervention on promoting health literacy and AIDS-preventing behaviors. The results of this study can be used in the design of theory-based intervention training to create and change healthy health behavior
 16. توصیفگر: ایدز   Acquired Immunodeficiency Syndrome
 17. توصیفگر: اختلالات مربوط به مواد شبه تریاک   Opioid-Related Disorders
 18. توصیفگر: اختلالات ناشی از مواد   Substance-Related Disorders
 19. توصیفگر: نگرش به سلامت و بهداشت   Attitude to Health
 20. توصیفگر: آموزش بهداشت   Health Education
 21. توصیفگر: زنان   Women
 22. توصیفگر: سواد بهداشتی   Health Literacy
 23. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. نوروزی، انسیه
 26. استاد مشاور. میری، محمدرضا
 27. استاد مشاور. الله یاری، الهه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها