درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تأثیر برنامه حمایتی از طریق شبکه‌های اجتماعی بر بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان خون
11 مرتبه مشاهده شده

تأثیر برنامه حمایتی از طریق شبکه‌های اجتماعی بر بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان خون

سبزه کار، زینب.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WH ٢٥٠ ‫س‬٢٧٧‫ت‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455906
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: سبزه کار، زینب.
 5. عنوان:تأثیر برنامه حمایتی از طریق شبکه‌های اجتماعی بر بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان خون / نام دانشجو زینب سبزه کار.
 6. Title: The effect of support program through social networks on the care burden of parents of children with leukemia / By Zeinab Sabzehkar
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:سلامت جامعه
 13. توصیف ظاهری:ح، 87 ص.: مصور، جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: فرآیند پیچیده و دشوار مراقبت از کودکان مبتلا به سرطان، می تواند ابعاد مختلف زندگی والدین و سلامت آنان را تحت تأثیر قرار دهد و همچنین مراقبت از این کودکان می تواند بار زیادی بر والدین تحمیل کند. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر برنامه حمایتی از طریق شبکه های اجتماعی بر بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان خون بود. روش اجرا: این مطالعه تجربی در سال 1399 بر روی 76 نفر از والدین کودکان مبتلا به سرطان خون که در دو گروه 38 نفرِ مداخله و کنترل قرار داده شدند در بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد انجام شد. ابزار گردآوری داده ها 2 پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و بار مراقبتی زاریت بود. پس از انتخاب شرکت‌کنندگان، بیماران به صورت تصادفی به دو گروه برنامه حمایتی از طریق شبکه اجتماعی واتس اپ و گروه دریافت‌کننده حمایت های رایج در بیمارستان تقسیم شدند و به مدت یک ماه مداخله انجام شد. داده‌ها با استفاده از SPSS 20 و آزمون‌های آماری کای دو، کولموگروف- اسمیرنوف، تی مستقل و تی زوجی در سطح معناداری 0/05 تجزیه ‌و تحلیل شدند. یافته‌ها: یافته ها نشان داد میانگین نمرات بار مراقبتی قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت معناداری نداشتند (0/061=p). میانگین نمره بار مراقبتی والدین در گروه آزمون قبل از مداخله (4/44±45/63) با بعد از مداخله (5/07±42/81) به طور معناداری کاهش داشته است (0/015>p) اما در گروه کنترل میانگین نمره بار مراقبتی قبل از مداخله (3/17±43/94) با بعد از مداخله (4/50±45/13) اختلاف آماری معناداری نداشته است. بعد از اتمام مداخله، تغییرات میانگین نمرات نشان‌ دهنده کاهش معنادار بار مراقبتی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل بود (0/05>p). نتیجه‌گیری: به نظر می رسد برنامه حمایتی از طریق شبکه های اجتماعی می تواند منجر به کاهش بار مراقبتی والدین کودکان مبتلا به سرطان خون شود. از این‌رو توصیه می شود برنامه های حمایتی منظم با این روش برای مراقبان اصلی سایر بیماری های مزمن تدوین و در نظام سلامت تلفیق گردد
 15. خلاصه:Background and Aim: The complex and difficult process of caring for children with cancer can affect many aspects of a parent's life and affect their health also taking care of these children can impose a great burden on parents. The aim of this study was to determine the effect of support program through social networks on the care burden of parents of children with leukemia.Methods: This experimental study was performed on 76 parents of children with leukemia who were placed in two groups of 38 intervention and control in Dr. Sheikh Children's Hospital in Mashhad, 2020. Data collection tools were 2 questionnaires of demographic information and care burden of Zarit. After selecting the participants, patients were randomly divided into two groups of support program through WhatsApp social network and the group receiving common support in the hospital. and the intervention was performed for one month. Data were analyzed using SPSS26 and Chi-square, Kolmogorov-Smirnov, independent t-test and paired t-test at the significant level of 0.05. Results: The results showed that the mean scores of caregiver burdebn before the intervention were not significantly different between the two groups(p=0/061). Results showed that the mean score of parental care burden in the intervention group before the intervention (45.63±4.44) with after the intervention (42.81± 5.07) decreased significantly (p<0.015). But in the control group, the mean score of parental care burden before the intervention (43.94± 3.17) with after the intervention (45.13± 4.50) was not statically significantly difference. at the end of intervention, changes in mean scores showed a significant reduction in the burden of care in the intervention group compared to the control group (p <0.05). Conclusion: It seems that the support program through social networks can reduce the burden of caring for parents of children with leukemia. Therefore, it is recommended that regular support programs with this method be developed for primary caregivers of other chronic diseases and integrated into the health system
 16. توصیفگر: لوسمی   Leukemia
 17. توصیفگر: سرطان های خون   Hematologic Neoplasms
 18. توصیفگر: سرطان ها   Neoplasms
 19. توصیفگر: پرستاری در منزل   Home Nursing
 20. توصیفگر: خانواده درمانی   Family Therapy
 21. توصیفگر: سبک زندگی   Life Style
 22. توصیفگر: آموزش   Education
 23. توصیفگر: محیط اجتماعی   Social Environment
 24. توصیفگر: کودکان   Child
 25. توصیفگر: روان پرستاری   Psychiatric Nursing
 26. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 27. استاد راهنما. سابقی، حکیمه
 28. استاد مشاور. کریمی مونقی، حسین
 29. استاد مشاور. باقریان، سمانه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها