درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تاثیر برنامه توانمندسازی اخلاقی در بحران و بلایا بر حساسیت اخلاقی پرستاران
16 مرتبه مشاهده شده

تاثیر برنامه توانمندسازی اخلاقی در بحران و بلایا بر حساسیت اخلاقی پرستاران

صابری، صدیقه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WY ٨٥ ‫ص‬١٢٩‫ت‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455881
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: صابری، صدیقه.
 5. عنوان:تاثیر برنامه توانمندسازی اخلاقی در بحران و بلایا بر حساسیت اخلاقی پرستاران / نگارش صدیقه صابری.
 6. Title: The effect of moral empowerment program in disasters on nurses' moral sensitivity / By Sedighe Saberi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:اورژانس
 13. توصیف ظاهری:د، 53، ط ص.: جدول
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: حساسیت اخلاقی اولین گام در تصمیم گیری اخلاقی می باشد و پرستاران جهت تصمیم گیری اخلاقی نیازبه توانمند شدن دارند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه توانمندسازی اخلاقی در بحران و بلایا بر حساسیت اخلاقی پرستاران طراحی شده است. روش اجرا: در این مطالعه در این مطالعه کارآزمایی میدانی شاهددار تصادفی شده 70 پرستار از دو بیمارستان آموزشی شهر بیرجند شرکت داشتند که به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و با کمک جدول اعداد تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافتند. پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه حساسیت اخلاقی لاتزن در سه نوبت (قبل، بلافاصله، 2 ماه بعد) توسط پرستاران تکمیل شد. جلسات آموزشی شامل 3 جلسه 2 ساعته آموزش اخلاق به فاصله هر یک هفته برای گروه مداخله برگزار شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با کمک آزمون های توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و استنباطی مانند تی تست، من یو ویتنی، آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و فریدمن و آزمون های آماری در سطح معناداری 0/05 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره حساسیت اخلاقی در کل و مولفه های آگاهی از نحوه ارتباط با بیمار، دانش حرفهای و به کارگیری مفاهیم اخلاقی در تصمیم گیری های اخلاقی بلافاصله بعد از مداخله در پرستاران گروه آزمایش نسبت به کنترل به طور معناداری بیشتر بود (0/05> p) ولی میانگین نمره مولفه های احترام به استقلال مددجو، تجربه مشکلات و کشمکش های اخلاقی و صداقت و خیرخواهی در پرستاران دو گروه مورد مطالعه تفاوت معناداری نداشت (0/05< p). همچنین، میانگین نمره حساسیت اخلاقی در کل و مولفه های آن دو ماه بعد از مداخله در پرستاران دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری نداشت (0/05< p).نتیجه گیری : با توجه به اثربخشی برنامه، سادگی، کم هزینه بودن آن و همچنین اهمیت حساسیت اخلاقی پرستاران در زمان حوادث و بلایا اجرای این برنامه در راستای بهبود نتایج حساسیت اخلاقی پرستاران پیشنهاد می گردد
 15. خلاصه:Introduction & Objective: Moral sensitivity is the first step in ethical decision making and nurses need empowerment for ethical decision making. Therefore, the present study was designed to determine the effect of moral empowerment program on nurses' moral sensitivity in crisis and disasters.Methods: In this randomized controlled trial study, 70 nurses from two teaching hospitals of Birjand were selected by convenience sampling method and assigned to intervention and control groups using random number table. Demographic information questionnaire and Lutzen moral sensitivity questionnaire were completed by nurses on three occasions (before, immediately after, 2 months later). The intervention group consisted of 3 sessions of 2-hour ethics training each week for the intervention group. Data were analyzed by SPSS 16 using descriptive and inferential statistics such as t-test, Mann-Whitney, ANOVA and Friedman tests, and statistical tests at the significant level of p<0.05 analyzed.Results: The results showed that the mean score of moral sensitivity in the whole and the components of patient awareness, professional knowledge and applying ethical concepts in ethical decisions immediately after intervention in the experimental group nurses were significantly higher than the control group (p <0.05). But there was no significant difference between the mean scores of respect for client independence, experience of problems and ethical struggles, and honesty and benevolence in the two study groups (p> 0.05). Also, there was no significant difference between the mean scores of moral sensitivity in the two groups after the intervention (p> 0.05).Conclusion: Regarding the effectiveness of the program, its simplicity, low cost, and the importance of nurses 'moral sensitivity in the event of disasters and disasters, it is recommended to improve the nurses' moral sensitivity
 16. توصیفگر: اخلاق پرستاری   Ethics, Nursing
 17. توصیفگر: اخلاق حرفه ای   Ethics, Professional
 18. توصیفگر: بلایا   Disasters
 19. توصیفگر: فوریت های پزشکی   Emergencies
 20. توصیفگر: پرستاری فوریتی   Emergency Nursing
 21. توصیفگر: پرستاری   Nursing
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. استاد راهنما. نخعی، مریم
 24. استاد راهنما. حسینی، مهدی
 25. استاد مشاور. حسینی، محمدرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها