درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تعادل، سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ های راکتیو زرد توسط نانو ذرات سیلیکا از محلول های آبی
681 مرتبه مشاهده شده

بررسی تعادل، سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ های راکتیو زرد توسط نانو ذرات سیلیکا از محلول های آبی

نورافروز، نوراحمد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WA ٧٨٨ ‫ن‬٧١١‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455874
 3. کد دانشکده:بهداشت
 4. پديدآور: نورافروز، نوراحمد.
 5. عنوان:بررسی تعادل، سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ های راکتیو زرد توسط نانو ذرات سیلیکا از محلول های آبی / نگارش نوراحمد نورافروز.
 6. Title: Evaluation of Equilibrium, Kinetic and Thermodynamics of the removal of reactive yellow dyes from aqueous solutions / By Noor Ahmad Noorafroz
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:مهندسی بهداشت محیط
 13. توصیف ظاهری:د، 68 ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:زمینه و هدف: امروزه آلودگی محیط زیست به عنوان یکی از مشکلات و معضلات جهانی مطرح می باشد. از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست می توان به فاضلاب های صنعتی اشاره کرد که به دلیل تنوع و تفاوت ماهیت مواد شیمیایی به کار رفته در فرآیندهای صنعتی، تصفیه ی آن را سخت و پیچیده می کند. رنگ ها در مقادیر خیلی کم حتی در حدود 1mg/L قابل تشخیص بوده و برروی زندگی آبزیان و همچنین سلامت عمومی اثر می گذارند. مطالعات نشان داده است که رنگ های بکار رفته در صنعت نساجی دارای خاصیت سرطان زایی و جهش زایی بوده و همچنین سبب آلرژی، درماتیت و تحریک پوست می شوند .رنگ راکتیو زرد 15 برای موجودات زنده و گیاهان بسیار سمی است و یکی از آلودگی های وسیع محیط زیست محسوب می گردد. رنگ راکتیو زرد 42 نیز یک رنگ آزو از نوع سنتتیک می باشد که بسیار مهم بوده و به طور گسترده ای استفاده می شود. بیش از 27/2 درصد از صنایع نساجی از این رنگ استفاده می کنند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تعادل، سینتیک و ترمودینامیک حذف رنگ های راکتیو زرد توسط نانوذرات سیلیکا از محلول های آبی است.مواد و روش ها: این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ابتدا نانوذرات سیلیکا (41- MCM) ساخته شد و سپس جهت بررسی خصوصیات آن از تکنیک های ،FESEM ، XRD و FT-IR استفاده گردید. وهمچنین تاثیر پارامترهای مختلف از جمله (11-3) pH، دوزنانو کاتالیست (g/L 0/1-0/6 )، زمان تماس 120-10 دقیقه وغلظت اولیه (mg/L 50-10) در جذب بررسی قرار گرفت. در ادامه سنیتیک و ایزوترم رنگ ها نیز تعیین گردید.نتایج: بر اساس نتایج این مطالعه بیشترین میزان حذف رنگ راکتیو زرد 15 در pH برابر با 3 به مقدار 92/3 % بوده است بهترین دوز بهینه با مقدار g/L 1/0 بوده است همچنین بیشترین میزان حذف رنگ راکتیو زرد 42 در pH برابر با 3 به مقدار 66/1 % بوده است بهترین دوز بهینه با مقدار 0/1g/L بوده است . در هر دو رنگ هرچه غلظت آلاینده افزایش می یافت، مقدار درصد حذف کمتر، در نتیجه راندمان کمتر می شد و ایزوترم و سینیتیک در هر دو رنگ از مدل لانگمویر و مدل شبه درجه دوم پیروی می کرد. همچنین بیشترین درصد حذف راکتیو زرد 15 و 42 به ترتیب در 3= pH، غلظت اولیه ppm 10، دوز جاذب 0/1g/L و زمان تماس 120 دقیقه برابر با 90/5 % و 94/1 % حاصل شد . تغییرات انرژی آزاد گیبس (ΔG)، تغییرات آنتالپی (ΔH) و تغییرات آنتروپی(ΔS) در این مطالعه بدست آمد از آنجایی که(ΔG) منفی، (ΔH) مثبت و (ΔS) مثبت بوده است فرآیند گرماگیر و خود به خودی است.نتیجه گیری: مطابق با نتایج حاصل، فرآیند جذب بوسیله نانوذرات سیلیکا، جذب گزینه مناسب برای حذف رنگ راکتیو زرد 15 و 42 از محلو ل های آبی و فاضلاب است و می توان به عنوان یک جاذب کارآمد و مناسب مورد استفاده قرار گیرد
 15. خلاصه:Background and Objective: Today, environmental pollution is one of the global problems. One of the most important environmental pollutants is industrial wastewater, which due to the diversity and nature of chemicals used in industrial processes, makes its treatment difficult and complicated. Colors can be detected in very small amounts, even about 1 mg/L, and affect aquatic life as well as general health. Studies have shown that dyes used in the textile industry have carcinogenic and mutagenic properties and also cause allergies, dermatitis and skin irritation. Yellow reactive dye 15 is very toxic to living organisms and plants and is one of the major environmental pollutants. Is considered. Yellow Reactive 42 is also a synthetic azo color that is very important and widely used. More than 27/2% of the textile industry uses this color. Therefore, the aim of this study was to investigate the equilibrium, kinetics and thermodynamics of the removal of yellow reactive dyes by silica nanoparticles from aqueous solutions.Materials and Methods: This study was performed on a laboratory scale. First, silica nanoparticles (MCR-41) were made, and then FESEM, XRD and FT-IR techniques were used to investigate its properties. Also, the effect of different parameters such as pH (3-11), dosing nanocatalyst (0.1-0.6 g/L), contact time of 10-120 minutes and initial concentration (10-50 mg/L) were absorbed in the study. Then the color synthetics and isotherms were determined.Results: According to the results of this study, the maximum removal rate of yellow reactive dye at 15 pH was equal to 3 at the rate of 92.3%. The best optimal dose was 0.1 g/L. 3 was 66.1%, the best optimal dose was 0.1 g/L. In both colors, the higher the concentration of the contaminant, the lower the percentage of removal, resulting in lower efficiency, and the isotherm and kinetics in both colors followed the Langmuir model and the quasi-secondary model. Also, the highest percentage of yellow reactive removal of 15 and 42 was obtained in pH = 3, initial concentration of 10 ppm, g/L absorbent dose of 0.1 and contact time of 120 minutes equal to 90.5% and 94.1%, respectively. Gibbs free energy changes (ΔG), enthalpy changes (ΔH) and entropy changes (ΔS) were obtained in this study. .Conclusion: According to the results, the adsorption process by silica nanoparticles is a suitable option for removing yellow reactive paints 15 and 42 from blue and wastewater solutions and can be used as an efficient and suitable adsorbent
 16. توصیفگر: مواد زائد صنعتی   Industrial Waste
 17. توصیفگر: فاضلاب   Sewage
 18. توصیفگر: جداسازی و پالایش   Islation & Purification
 19. توصیفگر: بهداشت محیط زیست   Environmental Health
 20. توصیفگر: رنگ ها   Dyes
 21. توصیفگر: سالم سازی محیط   Sanitatiion
 22. استاد راهنما. نقی زاده، علی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها