درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ارتباط میزان بروز حوادث قلبی ماژور با کیفیت زندگی، سطح اجتماعی و اقتصادی و ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی در بیماران با SYNTAX score بالا در بیرجند، 1396-1397
417 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارتباط میزان بروز حوادث قلبی ماژور با کیفیت زندگی، سطح اجتماعی و اقتصادی و ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی در بیماران با SYNTAX score بالا در بیرجند، 1396-1397

ایزدپناه، عارف.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ١٢٠ ‫الف‬٩٧٢‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455614
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: ایزدپناه، عارف.
 5. عنوان:بررسی ارتباط میزان بروز حوادث قلبی ماژور با کیفیت زندگی، سطح اجتماعی و اقتصادی و ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی در بیماران با SYNTAX score بالا در بیرجند، 1396-1397 / نگارش عارف ایزدپناه.
 6. Title: Evaluation relationship between Incidence rate of major adverse cardiac event with quality of life, socioeconomic status and cardiovascular risk factors in patient with high SYNTAX score in birjand, 2017-2018 / By Aref Izadpanah
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ح، 76 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: بیماریهای قلبی عروقی یکی از اصلی ترین دلایل مرگ می باشد به همین جهت شناسایی عوامل خطر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مطالعه بررسی اثر سطح اجتماعی اقتصادی، وضیعت کیفیت زندگی و ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی بر میزان بروز حوادث قلبی ماژور(MACE) در بیماران با SYNTAX score بالاتر از 15 بود.مواد و روشها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی به صورت مقطعی بر روی بیمارانی که در بخش آنژیوگرافی بیمارستانهای ولیعصر و رازی بیرجند که از مرداد 96 تا مرداد 97 تحت آنژیوگرافی قلبی قرار گرفته و عدد SYNTAX آنها بالای 15 بود انجام گرفت. مشخصات دموگرافیک بیماران، ریسک فاکتورهای قلبی، وضعیت اجتماعی اقتصادی، کیفیت زندگی و پیگیری بیماران از نظربروز حوادث قلبی ماژور (MACE) بررسی و در چک لیست طراحی شده ثبت گردید. داده ها پس از جمع آوری و ورود به نرم افزار SPSS (نسخه 22)، بوسیله آزمون کای دو انالیز شد. سطح معنا داری کلیه آزمون ها 5 درصد در نظر گرفته شد.یافته ها: از 332 بیمار مورد مطالعه 65/1% مرد بودند. میانگین سنی بیماران 10/72±63/76 سال و میانگین نمره SYNTAX در بیماران 9/40±25/40 تعیین شد. متوسط مدت زمان پیگیری بیماران 15/5 ماه بود. MACE در این مطالعه 43 مورد بود که در 41 نفر( 12/3% ) از بیماران رخ داد که از این تعداد 24 مورد فوت (7 مورد مرگ داخل بیمارستانی) گزارش شد. بروز MACE با سابقه خانوادگی بیماری های قلبی عروقی ارتباط معناداری داشت (0/015=P-value). نتیجه گیری: بروز MACE در بیماران با سابقه خانوادگی بیماری های قلبی عروقی بالاتر بود که شاید بتوان گفت آگاه سازی جامعه از عوارض و خطرات بیماری های قلبی مانند بیمارانی که این عوارض و خطرات را در نزدیکان خود مشاهده کردند باعث کاهش حوادث قلبی در جامعه خواهد شد
 14. خلاصه:Background: Cardiovascular disease (CVD) is one of the most common cause of death; so identifying probably risk factors is very important. Aim of this study was to evaluate the impact of socioeconomic status (SES), quality of life (QOL) and cardiovascular risk factor on the occurrence of major adverse cardiac event (MACE) in patient with SYNTAX SCORE>15.Methods: In this descriptive –analytical cross- sectional study we reviewed patients who underwent cardiac angiography with SYNTAX SCORE above 15 in Razi and Valiasr hospitals of Birjand from august 2017 to august 2018. Demographic characteristic, cardiovascular risk factor, SES, QOL ,and occurrence of MACE was examined by check lists. The data analysis using SPSS software version 22 with chi-square test. The significance level of all tests was considered 5%.Results: Out of 332 patients 65.1% were male and mean age was 63.76±10.72 years .Mean SYNTAX SCORE of all patients was 25.40±9.4. During a median follow up Of 15.5 months 41(12.3%) patients developed MACE and 24(7.2%) patient was dead (7 in hospital death). Incidence of MACE was significantly lower in patenits with family history of cardiovascular disease.Conclusions: Family history of cardiovascular disease and high level of serum LDLwas more in patient with out MACE; however elevated serum level of creatinine, poor physical health and low educational level, increased the incidence of MACE
 15. توصیفگر: بیماری های قلب و عروق   Cardiovascular Diseases
 16. توصیفگر: شاخص شدت بیماری   Severity of Illness Index
 17. توصیفگر: عوامل خطر   Risk Factors
 18. توصیفگر: عوامل اجتماعی و اقتصادی   Socioeconomic Factors
 19. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 20. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 21. توصیفگر: سبک زندگی   Life Style
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. استاد راهنما. ازدکی، ناهید
 24. استاد مشاور. معزی، علی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها