درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اپیدمیولوژیک موارد تعبیه ضربان‌ساز دائمی و شوک دهنده داخلی دائمی در بیماران بستری شده در بیمارستان ولی عصر طی سال‌های 96-1390
449 مرتبه مشاهده شده

بررسی اپیدمیولوژیک موارد تعبیه ضربان‌ساز دائمی و شوک دهنده داخلی دائمی در بیماران بستری شده در بیمارستان ولی عصر طی سال‌های 96-1390

بیجاری، پریسا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ٣٣٠ ‫ب‬٩٢١‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455416
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: بیجاری، پریسا.
 5. عنوان:بررسی اپیدمیولوژیک موارد تعبیه ضربان‌ساز دائمی و شوک دهنده داخلی دائمی در بیماران بستری شده در بیمارستان ولی عصر طی سال‌های 96-1390 / نگارش پریسا بیجاری.
 6. Title: Epidemiological evaluation of implantation permanent pacemaker and internal cardiac defibrillator in patients admitted to the Vali-asr hospital during 1390-96 / By Parisa Bijari
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:خ، 58 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: امروزه با افزایش شیوع ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی اهمیت این بیماری در حال افزایش است. مرگ‌ومیر ناشی از آن در ایران رتبه نخست مرگ‌ومیر را به خود اختصاص داده است. از روش‌های درمانی در افراد مبتلا به آریتمی‌های قلبی یا اختلالات هدایتی کمک کننده وسایل الکترونیکی قلبی (ضربان‌سازهای قلبی و شوک دهنده‌ی داخلی دایمی) که منجر به بهبود کیفیت زندگی بیماران می‌شود. امروزه با افزایش نیاز استفاده از این گونه وسایل نگرانی ناشی از عوارض و پیامدهای استفاده از این وسایل نیز در حال افزایش است فلذا هدف ما در این مطالعه بررسی اپیدمیولوژیک ابزارهای قلبی کاشته شده در بیماران بستری در بخش قلب بیمارستان ولی عصر شهرستان بیرجند طی سال‌های 1396-1390 بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد 272 بیمار مراجعه کننده به بخش قلب بیمارستان ولی عصر از سال 1390 تا 1396 که عمل تعبیه ضربان ساز و شوک دهنده‌ی داخلی دایمی انجام شد، بررسی شدند. اطلاعات لازم در چک لیسیتی که بر اساس اهداف مطالعه توسط محقق طراحی شده بود از پرونده بیماران و با پرسش از وی یا نزدیکان وی بصورت تلفنی جمع‌آوری و ثبت شد. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 18 شد. داده‌های توصیفی با استفاده از شاخص‌های مرکزی و پراکندگی گزارش و جهت تجزیه و تحلیل از آزمون‌های آماری کای اسکوئر و تست دقیق فیشر در سطح معناداری کمتر مساوی 5 صدم استفاده شد.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 65/84 سال و از مجموع 272 بیمار 153 بیمار مرد (56/5 % ) بودند. اکثر بیماران کشاورز و دام‌پرور بودند. بیشترین وسیله کارگذاری شده PPM/DR در محل پتکورال چپ بیماران بود. /66 درصد از بیماران مورد بررسی سابقه نارسایی قلبی، 79/3 % از بیماران مورد سابقه سکته قلبی و 61/4 % بیماران سابقه بستری در ICU نداشتند. بلاک درجه دو گروه دهلیزی-بطنی بیشترین فراوانی را داشت. شایع‌ترین علامت بالینی دیس پنه بود. مرگ و میر بیمارستانی بیماران 6/2 % و مرگ و میر پس از ترخیص 21/1 % بود. شایع‌ترین عارضه هماتوم با فراوانی 11 مورد (73/3 %) بود.نتیجه‌گیری: بیشترین وسیله کارگذاری شده PM/DR ، شایع‌ترین علامت بالینی در بیماران دیس پنه، شایع‌ترین ویژگی نوار قلب بلاک گره دهلیزی بطنی، شایع‌ترین علت مرگ بعد از ترخیص ایست قلبی و شایع‌ترین عارضه بعد از عمل هماتوم بود. میزان مرگ و میر بیمارستانی در بیماران مورد مطالعه برابر با 6/2 % بود
 14. خلاصه:Background: Today, with the increasing prevalence of cardiovascular disease, the importance of this disease is increasing. The resulting death rate in Iran is the number one cause of death. Therapeutic interventions in people with cardiac arrhythmias or guiding disorders that contribute to cardiac electronics (pacemakers and permanent internal shock) that improve patients' quality of life. Today, with the increasing need for the use of such devices, the anxiety caused by the side effects and consequences of using these devices is also increasing. It was 1390.Methods: In this descriptive-analytical study, 272 patients referred to the cardiac ward of Vali-e-Asr Hospital from 2011 to 2017, who underwent permanent pacemaking and internal shock therapy, were examined. The necessary information was collected and recorded by phone from the patient's file and by asking him or his relatives over the phone, which was designed by the researcher for study purposes. Data were collected and then entered into SPSS software version 18. Descriptive data were used using central indicators and report scattering, and for analysis, Chi-square statistical tests and Fisher's accurate test were used at a significance level of less than 5%.Results: The mean age of patients was 65.84 years and 153 of the 272 patients were male patients (56.5%). Most of the patients were farmers and ranchers. The most commonly used PPM / DR device was in patients with left ventricular perforation. 66% of the patients examined had a history of heart failure, 79.3% of patients with a history of heart attack and 61.4% of patients had no history of hospitalization in the ICU. The second-degree atrial-ventricular block had the highest frequency. The most common clinical sign was dyspepsia. Hospital mortality of patients was 6.2% and mortality after discharge was 21.1%. The most common complication of hematoma was 11 cases (73.3%).Conclusions: The prevalence of cardiovascular disease is higher in people over 65 years of age. Also, the prevalence of these problems in men was higher than women and most of the farmers and ranchers. The most common clinical sign of dyspnea and hospital mortality in the studied patients was 6.2%
 15. توصیفگر: آریتمی   Arryhythmia
 16. توصیفگر: نارسایی قلب   Heart Failure
 17. توصیفگر: پیس میکر مصنوعی   Pacemaker, Artificial
 18. توصیفگر: ضربان ساز مصنوعی قلب   Cardiac Pacing, Artificial
 19. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 20. توصیفگر: درمان   Therapy
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. مشرقی مقدم، حمیدرضا
 23. استاد مشاور. آموزشی، احمد
 24. استاد مشاور. بیجاری، بیتا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها