درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی شاخص‌های پریودنتال در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 و ارتباط آن با فلور میکروبی غالب بیماری‌های پریودنتال و مقایسه آن با افراد سالم
404 مرتبه مشاهده شده

بررسی شاخص‌های پریودنتال در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 و ارتباط آن با فلور میکروبی غالب بیماری‌های پریودنتال و مقایسه آن با افراد سالم

آخرتی، مجتبی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ٢٤٢ ‫آ‬٢٣٧‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:92
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: آخرتی، مجتبی.
 5. عنوان:بررسی شاخص‌های پریودنتال در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 و ارتباط آن با فلور میکروبی غالب بیماری‌های پریودنتال و مقایسه آن با افراد سالم / نگارش مجتبی آخرتی.
 6. Title: Evaluation of periodontal index in type 2 diabetes mellitus and its relationship with predominant microbial flora of periodontal diseases in compare with healthy subjects / By Mojtaba Akherati
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:د، 83 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: پریودنتیت، بیماری التهابی و عفونی بوده که به علت تعامل خاص و پیچیده بین باکتری‌های بو پاسخ میزبان رخ می‌دهد. برخی مطالعات بیان کرده‌اند که پریودنتیت با دیابت مرتبط است به گونه‌ای که مدیاتورهای التهابی ممکن است به صورت منفی کنترل قند را تحت تاثیر قرار دهند و افزایش سطح گلوگز و محصولات نهایی گلیکاسیون پاسخ میزبان در مقابل عفونت‌های باکتریال را تغییر دهد فلذا هدف ما در این مطالعه تعیین شاخص‌های پریودنتال در بیماران مبتلا به دیابت ملیتوس نوع 2 و ارتباط آن با فلور میکروبی غالب بیماری‌های پریودنتال و مقایسه با افراد سالم بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد- شاهدی، جامعه مورد مطالعه شامل 55 بیمار دیابتی و 55 فرد سالم همسان سازی شده از نظر سن و جنس که از بین مراجعه کنندگان به کلینیک دیابت و کلینیک های دندانپزشکی‌ شهر بیرجند انتخاب شدند. در هردو گروه شاخص‌های پریودنتال شامل حضور جرم، پلاک اندکس (plaque index یا PI)، خونریزی حین پروبینگ (bleeding on probing یا BOP)، عمق پاکت پریودنتال (pocket depth یا PD)، از دست رفتن اتصالات بالینی (clinical attachment loss یا CAL) و شاخص پریودنتال جامعه(community periodontal index یا CPI) ارزیابی شد. جهت بررسی فلور میکروبی غالب بیماری‌های پریودنتال، نمونه گیری با کن کاغذ (Paper point) استریل شماره 30 از عمق پاکت‌های لثه ای انجام شد و استخراج DNA نمونه‌ها به روش جوشاندن انجام شد و سپس با استفاده از پرایمرهای اختصاصی 16srRNA حضور پنج گونه غالب اکتینوباسیلوس اکتینومایستم کومیتانس، پورفیروموناس ژنژیوالیس ، باکتروئیدس فورسیتوس، پرووتلا اینترمدیا و فوزوباکتریوم نوکلئاتوم بر اساس روش واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (Polymerse chain reaction یا PCR) مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین تعداد دندان‌های ازدست رفته، حضور جرم، CPI، PD، PI، BOP در بیماران دیابتی بطور معناداری بیشتر از افراد سالم بود (P<0.05). بین توزیع فراوانی باکتری اکتینوباسیلوس اکتینومایستم کومیتانس در دو گروه سالم و دیابتی اختلاف معناداری مشاهده شد و در گروه دیابتی بیشتر از افراد سالم بود (P<0.05). همچنین بین توزیع فراوانی باکتری پورفیروموناس ژنژیوالیس و اکتینوباسیلوس اکتینومایستم کومیتانس با شدت های مختلف پریودنتیت در گروه‌های مورد بررسی تفاوت معناداری مشاهده شد (P<0.05).نتیجه گیری: با توجه به بالاتر بودن میانگین شاخص‌های پریودنتال در بیماران دیابتی می توان اینگونه نتیجه گیری نمود که افزایش سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی می‌تواند پاسخ میزبان در مقابل عفونت‌های باکتریال لثه‌ای را تغییر دهد. همچنین بین فلور میکروبی غالب پریودنتال در بیماران دیابتی نسبت به افراد سالم تفاوت وجود دارد. لذا پیشنهاد می‌شود بیماران دیابتی به مراقبت‌های بیشتر دهان و دندان خود اهتمام ورزند
 14. خلاصه:Introduction and aim: Periodontitis is an inflammatory and infectious disease that occurs due to a specific and complex interaction between pathogenic bacteria and the host response. Some studies have suggested that periodontitis is associated with diabetes in such a way that inflammatory mediators may negatively affect glucose control and increase glucose levels and end products of glycation alter the host response to bacterial infections. Periodontal parameters in patients with type 2 diabetes mellitus and its relationship with the microbial flora were predominant in periodontal disease and comparison with healthy individuals.Materials and Methods: In this case-control study, the study population consisted of 55 diabetic patients and 55 age- and sex-matched healthy individuals who were selected from those referred to the diabetes clinic and dental clinics in Birjand. In both groups, periodontal characteristics include the presence of mass, plaque index (PI), bleeding on probing (BOP), pocket depth (PD), and clinical attachment loss (CAL) And the community periodontal index (CPI) were evaluated. To study the predominant microbial flora of periodontal diseases, sampling was performed with a sterile paper clip (Paper point) No. 30 from the depth of gingival pockets and DNA extraction of samples was performed by boiling method and then using 16srRNA specific primers in the presence of five dominant pathogenic species Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Porphyromonas Gingivalis , Bacteroides forsythus , Prevotella intermedia and Fusobacterium nucleatum were examined by polymerase chain reaction (PCR).Results: The mean number of missing teeth, presence of mass, BOP, PI, PD and CPI in diabetic patients were significantly higher than healthy individuals (P <0.05). There was a significant difference between the frequency distribution of actinomycetes in the case and control groups and it was higher in the diabetic group than healthy individuals (P <0.05). Also, there was a significant difference between the frequency distribution of Porphyro gingivalis and actinomycetes with different intensities of periodontitis in the studied groups (P <0.05).Conclusion: Considering the higher mean periodontal index in diabetic patients, it can be concluded that increased blood glucose levels in diabetic patients can change the host response to bacterial gingival infections. There is also a difference between the predominant periodontal pathogenic microbial flora in diabetic patients compared to healthy individuals. Therefore, it is recommended that diabetic patients take more care of their mouth and teeth
 15. توصیفگر: بیماری های پریودونتال   Periodontal Diseases
 16. توصیفگر: پریودونتیت   Periodontitis
 17. توصیفگر: شاخص پریودونتال   Periodontal Index
 18. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 19. توصیفگر: دیابت شیرین غیروابسته به انسولین   Diabetes Mellitus, Non-Insulin-Dependent
 20. توصیفگر: عوارض دیابت   Diabetes Complications
 21. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. استاد راهنما. عباس زاده، حمید
 24. استاد مشاور. شفائی، ابراهیم
 25. استاد مشاور. صالحی نیا، حمید

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها