درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تاثیر کتامین وریدی با دوز پایین بر پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیماران کاندید عمل سزارین الکتیو
11 مرتبه مشاهده شده

بررسی تاثیر کتامین وریدی با دوز پایین بر پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیماران کاندید عمل سزارین الکتیو

نادمی، علی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WO ٣٠٥ ‫ن‬١٣٨‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455764
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: نادمی، علی.
 5. عنوان:بررسی تاثیر کتامین وریدی با دوز پایین بر پیشگیری از سردرد پس از بی حسی نخاعی در بیماران کاندید عمل سزارین الکتیو / نگارش علی نادمی.
 6. Title: The Effect of Low-Dose Intravenous Ketamine on prevention of post dural puncture headache in patients undergoing Cesarean delivery during spinal anesthesia
  / By Ali Nademi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:د، 40 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: بی حسی اسپاینال، فراوان ترین روش منتخب برای سزارین الکتیو است که به دلیل سادگی انجام، ضریب اطمینان و نیز سرعت دستیابی به بی حسی کافی، تکنیک عامه پسندی است. سردرد متعاقب سوراخ شدگی دورا مهم ترین عارضه تاخیری به دنبال بی حسی نخاعی و اپیدورال به شمار می آید هدف از انجام این مطالعه، استفاده از کتامین وریدی با دوز پایین (0/15mg/kg) در بیماران کاندید سزارین تحت بی حسی نخاعی به منظور بررسی تاثیر ان بر روی پیشگیری از سردرد ناشی از سوراخ شدن دورا ( PDPH ) بود.مواد و روشها: طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی 65 مادر باردار کاندید سزارین مراجعه کننده به بیمارستان ولیعصر انجام شد. بیماران مورد مطالعه در دو گروه توزیع شدند. در گروه مورد مقدار 0.15mg به ازای هر کیلوگرم وزن بدن از داروی کتامین به صورت وریدی تزریق شد و در بیماران گروه شاهد نیز از نرمال سالین به عنوان دارونما استفاده شد. بروز سردرد و شدت آن در زمان های یک، 4، 12 و 24 ساعت پس از عمل، بروز تهوع و شدت آن وهمچنین فراوانی خارش در همین زمان ها اندازه گیری و مقایسه گردید. از آزمون تی تست مستقل، من ویتنی و کای اسکوئر در سطح معناداری 5 درصد استفاده شد. یافته ها: میانگین سردرد بلافاصله و 4 ساعت بعد از عمل، خارش بلافاصله بعد از عمل، زمان دریافت اولین مسکن بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت آماری معناداری دیده شد (0/05> p) اما در بررسی سایر متغیرها(تهوع، فشارخون، برادیکاریا و ...) بین دو گروه تفاوت معناداری دیده نشد (0/05 < p). نتیجه گیری: تزریق کتامین به عنوان پیش دارو در جراحی سزارین، می تواند شدت سردرد پس از عمل جراحی را در مادران کاهش دهد. از این رو، توصیه می شود که از کتامین بعنوان داروی ضد سردرد در مادران باردار استفاده گردد
 14. خلاصه:Background: Spinal anesthesia is the most commonly used method for elective cesarean section, which is a popular technique due to its ease of operation, reliability and speed of achieving adequate anesthesia. Headache following dura perforation is the most important delayed complication following spinal and epidural anesthesia. The aim of this study was to use low dose intravenous ketamine (0.15 mg / kg) in patients undergoing cesarean section under spinal anesthesia to evaluate its effect on prevention of post dural puncture headache (PDPH).Methods: A clinical trial study was performed on 65 pregnant women undergoing cesarean section at Valiasr Hospital. The patients were divided into two groups. In the case group 0.15 mg / kg body weight was injected intravenously with ketamine and in the control group normal saline was used as placebo. The incidence of headache and its severity at one, 4, 12 and 24 hours postoperatively, the incidence of nausea and its severity, as well as the frequency of itching were measured and compared. Independent t-test, Mann-Whitney and chi-square tests were used at the significant level of 5%.Results: Mean headache immediately after and 4 hours after surgery, itching immediately after surgery, time to first analgesia were significantly different between the case and control groups (p <0.05) but in other variables (nausea, hypertension, bradycaria and ...) There was no significant difference between the two groups (p <0.05).Conclusions: Injections of ketamine as a precursor to cesarean section can reduce the severity of post-operative headache in mothers. Therefore, it is recommended to use ketamine as an anti-headache drug in pregnant women
 15. توصیفگر: بیحسی نخاعی   Anesthesia, Spinal
 16. توصیفگر: سردرد   Headache
 17. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 18. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 19. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 20. توصیفگر: سزارین   Cesarean Section
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. زنگویی، ملیحه
 23. استاد مشاور. صابرتنها، امیر

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها