درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تاثیر استفاده از کلیپ‌های مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی در طی درمان‌های دندان پزشکی ارتودنسی بر استرس نوجوانان تحت درمان در کلینیک‌ ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
386 مرتبه مشاهده شده

بررسی تاثیر استفاده از کلیپ‌های مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی در طی درمان‌های دندان پزشکی ارتودنسی بر استرس نوجوانان تحت درمان در کلینیک‌ ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

حسینی سده، صادق.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ٤٠٠ ‫ح‬٥٩١‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:74
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: حسینی سده، صادق.
 5. عنوان:بررسی تاثیر استفاده از کلیپ‌های مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی در طی درمان‌های دندان پزشکی ارتودنسی بر استرس نوجوانان تحت درمان در کلینیک‌ ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / نگارش صادق حسینی سده.
 6. Title: Effect of the use of virtual reality technology-based clips during orthodontic treatment on adolescents' stress in orthodontics clinic of Birjand University of Medical Sciences / By Sadegh Hosseini Sedeh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 36 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: استرس و اضطراب ناشی از درمان های دندانپزشکی از علل اصلی تاخیر در درمان بیماران است. مطالعه بررسی میزان تاثیر استفاده از کلیپ‌های مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی در طی درمان‌های دندان پزشکی بر استرس نوجوانان تحت درمان در کلینیک‌های دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود. روش کار: مطالعه حاضر نوعی مطالعه مورد - شاهدی (case-control) بود. که برروی 66 نفر از بیماران 10 تا 15 ساله مراجعه‌ کننده به بخش ارتودنسی کلینیک دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی انجام شد. روش نمونه گیری در این مطالعه بصورت تصادفی بود. گروه مورد در طول عمل دندانپزشکی، محیط کلینیک را مشاهده نکرده و فقط در حال برقرار کردن ارتباط تصویری - صوتی با فضای واقعیت مجازی درون هدست بودند. در حالیکه در گروه کنترل در حال مشاهده کلینیک و اعمال دندانپزشکی در پیرامون خود بودند. در پایان انجام اعمال دندانپزشکی، نیز مقدار استرس شرکت کنندگان در مطالعه، بوسیله پرسش‌نامه سنجش استرس بک مورد سنجش قرار گرفت. داده‌ها بعد از جمع آوری وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 22 شده و از آزمون های من ویتنی، ویلکاکسون و ضریب همبستگی اسپیرمن در سطح معنی‌داری (α=0/05) استفاده شد. یافته ها: تفاوت آماری معناداری بین نمره استرس قبل و بعد از استفاده از کلیپ های مبتنی بر فناوری واقعیت مجازی در طی درمان های دندانپزشکی در گروه شاهد (0/036=P) و مورد (0/003=P) وجود داشت. همچنین همبستگی مستقیم ضعیف و غیر معناداری بین سن و نمره استرس بعد از مداخله در گروه شاهد (p=0/992،r=0/002) و همبستگی معکوس ضعیف و غیر معناداری بین سن و نمره استرس بعد از مداخله در گروه مورد وجود داشت(p=0/122، r=-0/275). تفاوت آماری معناداری بین جنسیت و نمره استرس بعد از مداخله در گروه مورد و شاهد وجود نداشت(0/05< p). نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد اضطراب و استرس ناشی از اردتونسی در بیماران تحت مداخله فیلم های سرگرم کننده 360 درجه سه بعدی (تصویری-صوتی) مبتنی بر واقعیت مجازی قرار داشتند کمتر از گروه شاهد بود که نشان دهنده کارایی موثر و مناسب تکنیک های مبتنی بر واقعیت مجازی می باشد
 14. خلاصه:Background: Dental stress and anxiety are one of the main causes of delay in the treatment of patients. The study investigated the effect of using virtual reality technology clips during dental treatment on stress of adolescents treated in dental clinics of Birjand University of Medical Sciences.Methods: The present study was a case-control study. The study was performed on 66 patients from 10 to 25 who referred to the orthodontic ward of Dental Clinic of Medical Sciences. The sampling method in this study was random. The case group did not observe the clinical setting during the dental procedure and were only communicating with the virtual reality space within the headset. While in control group they were observing clinic and dental practice around them. At the end of dental practice, the amount of stress was measured by Beck Stress Questionnaire. The data were entered into SPSS software version 22 and Mann-Whitney, Wilcoxon and Spearman correlation coefficients were used at the significant level (α = 0.05).Results: There was a statistically significant difference between stress score before and after using virtual reality technology-based clips during dental treatment in the control (P = 0.036) and case (P = 0.003) groups. Also there was a weak and nonsignificant direct correlation between age and stress score after intervention in the control group (r = 0.002, p = 0.992) and a weak and nonsignificant inverse correlation between age and stress score after intervention in the case group. (R = -0.227, p = 0.212). There was no statistically significant difference between gender and stress scores after intervention in case and control groups (p <0.05).Conclusions: The results of the present study showed that anxiety and stress induced by arthrodesis in patients undergoing 3-dimensional (video-audio) entertainment based on virtual reality were less than the control group, indicating the effective and appropriate performance of techniques based on Virtual reality
 15. توصیفگر: ارتدنسی   Orthodontics
 16. توصیفگر: تنش   Stress
 17. توصیفگر: در نوجوانی   In Adolescence
 18. توصیفگر: درمان به کمک کامپیوتر   Therapy, Computer-Assisted
 19. توصیفگر: شبیه سازی کامپیوتری   Computer Simulation
 20. توصیفگر: رابط رایانه کاربر   User-Computer Interface
 21. توصیفگر: دندان پزشکی   Dentistry
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. استاد راهنما. زارع بیدکی، مجید
 24. استاد مشاور. گلدانی مقدم، محجوبه
 25. استاد مشاور. محتشم، سعید

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها