درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تاثیر آموزش به شیوه ی استراتژی تفکر بینایی بر سبک زندگی و کنترل فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون
2 مرتبه مشاهده شده

تاثیر آموزش به شیوه ی استراتژی تفکر بینایی بر سبک زندگی و کنترل فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون

بینائیان، سلیمه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ٣٤٠ ‫ب‬٩٧٤‫ت‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455362
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: بینائیان، سلیمه.
 5. عنوان:تاثیر آموزش به شیوه ی استراتژی تفکر بینایی بر سبک زندگی و کنترل فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون / نگارنده سلیمه بینائیان.
 6. Title: The Effect of Visual Thinking Strategies Training on Lifestyle and Hypertension in Patients with Hypertension / By Salimeh Binaeian
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ج، 132 ص.: مصور، جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: با توجه به روند افزایشی شیوع، بروز، عوارض و مرگ ومیر پرفشاری خون و نقش آن در مشکلات قلبی عروقی، ارایه استراتژی های موثر در زمینه پیشگیری و کنترل عوارض آن ضروری به نظر می رسد. به دلیل اهمیت کنترل پرفشاری خون برای پیشگیری از عوارض و نیز ویژگی استراتژی تفکر بصری در تغییر و ثبات رفتار و اصلاح سبک زندگی، این مطالعه با هدف تاثیر تفکر بصری وسبک زندگی برکنترل فشارخون بیماران مبتلا به پرفشاری خون انجام شد. روش کار: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شاهد دار بر روی 76 بیمار فشار خونی، مراجعه کننده به مراکز بهداشت در شهرستان بیرجند سال 1396-97 که بطور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شده بودند انجام شد. پرسشنامه دموگرافیک و LSQ قبل و بعد مداخله به صورت 2 هفته و دو ماه بعد تکمیل شد. استراتژی تفکر بینایی از طریق پخش فیلم آموزشی، تصاویر و انیمیشن و نقشه مفهومی در رابطه با حیطه‌های سبک زندگی و پر فشاری خون طی پنج جلسه برای بیماران اجرا گردید. داده ها با استفاده از نرم افزا آماری SPSS و آزمون های آماری t مستقل، انالیز واریانس تکرار شده، تست تعقیبی بنفرونی، من ویتنی یو، فریدمن، ویلکاکسون، کای اسکوئر و تست دقیق فیشر در سطح معناداری 0/05> p تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمره مولفه های سبک زندگی 2 هفته و 2 ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن و همچنین 2 ماه بعد نسبت به 2 هفته بعد به طور معناداری افزایش داشت (0/001> p). میانگین فشارخون سیستولیک و دیاستولیک 2 ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن به طور معناداری کاهش داشت (0/001> p) ولی در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05< p).میانگین تغییرات نمره مولفه‌های سبک زندگی و فشار خون سیستولیک قبل، 2 هفته و 2 ماه بعد از مداخله در بیماران گروه آزمون نسبت به کنترل به طور معناداری بیشتر بود (0/05> p) ولی میانگین تغییرات فشارخون دیاستولیک در بیماران دو گروه تفاوت معناداری نداشت (0/05< p). نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، آموزش به شیوه استراتژی تفکر بینایی بر سبک زندگی و کنترل فشارخون سیستولیک بیماران مبتلا به پرفشاری خون اثر معناداری دارد و می تواند این روش به منظور بهبود سبک زندگی و کنترل فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشاری خون با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت بیماران مورد استفاده قرار گیرد
 15. خلاصه:Background and aim: with respect to the increasing prevalence, incidence, side-effects, and mortality of hypertension and its role in cardiovascular problems, it deems necessary to develop effective strategies for its prevention and controlling its side effects. Concerning the significance of controlling hypertension for preventing its side-effects and also the role of visual thinking strategy in modifying and stabilizing the behavior and lifestyle, this study set out to investigate the impact of visual thinking and lifestyle on the control of hypertension.Method: This study was a randomized controlled clinical trial conducted on 76 patients with hypertension referred to health centers in Birjand city in 1306-1397 who were randomly divided into case and control groups. Demographic and LSQ questionnaires were completed two weeks and two months before and after the intervention. Visual thinking strategy was implemented in five sessions through playing educational videos, images, animations and conceptual maps relevant on lifestyle and hypertension. Data were analyzed by SPSS software using independent t-test, repeated measures ANOVA, Bonferroni post-hoc test, Mann-Whitney U, Friedman, Wilcoxon, chi-square and Fisher exact tests at the significance level of p <0.05.Results: The mean scores of lifestyle components significantly increased 2 weeks and 2 months after the intervention compared before and also 2 months after the intervention compared 2 weeks after (p <0.001). The Mean systolic and diastolic blood pressures significantly decreased 2 months after the intervention (p <0.001) but no significant difference was observed in the control group (p> 0.05). The Mean changes in lifestyle components and systolic hypertension before, 2 weeks, and 2 months after the intervention were significantly higher in the experimental group than the control group (p <0.05), but the mean of diastolic blood pressure changes was not significantly different between the two groups (p>0.05).Conclusion: Based on the results, training based on visual thinking strategy has a significant effect on the lifestyle and on controlling systolic blood pressure in hypertensive patients. Therefore, considering the condition and status of hypertensive patients, this method can be applied in improving the lifestyle and controlling the blood pressure
 16. توصیفگر: افزایش فشار خون   Hypertention
 17. توصیفگر: سبک زندگی   Life Style
 18. توصیفگر: روش ها   Methods
 19. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 20. توصیفگر: عوارض   Complications
 21. توصیفگر: رفتار بهداشتی   Health Behavior
 22. استاد راهنما. خزاعی، طیبه
 23. استاد مشاور. نخعی، مریم
 24. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها