درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اپیدیولوژیک بیماری سل در استان خراسان جنوبی از سال 1392 تا 1397
402 مرتبه مشاهده شده

بررسی اپیدیولوژیک بیماری سل در استان خراسان جنوبی از سال 1392 تا 1397

باغی کشتان، سینا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WF ٢٠٥ ‫ب‬٢٢٩‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455897
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: باغی کشتان، سینا.
 5. عنوان:بررسی اپیدیولوژیک بیماری سل در استان خراسان جنوبی از سال 1392 تا 1397 / نگارش سینا باغی کشتان.
 6. Title: Evaluation of epidemiologic of tuberculosis in south khorasan province from 2013 to 2018 years / By Sina Baghi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 65 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف:عامل بیماری مزمن سل باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس است که فرم ریوی شایع‌ترین فرم بیماری است. شایع‌ترین علت مرگ بیماران در دنیا است. بررسی اپیدمیولوژی بیماری حاکی از حضور بیماری در تمامی کشورهای دنیا که اکثرا در قاره‌های آسیا و آفریقا است. بررسی روند شاخص‌ها و تغییرات آن‌ها به برنامه ریزان سلامت این امکان را می‌دهد تا عملکرد نظام سلامت را در طول دوره‌های زمانی ارزیابی و مشخص نمایند. لذا هدف ما در این مطالعه بررسی اپیدیولوژی بیماری سل در استان خراسان جنوبی در طی سال‌های 1392 تا 1397 بود.مواد و روش‌ها:در این مطالعه توصیفی-تحلیلی پرونده 670 بیمار مبتلا به سل از مرکز بهداشت استان (سامانه ثبت بیماران سل، اداره سل و جذام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) بصورت در دسترس طی سال‌های 1392 تا 1397 جمع‌آوری شد. در این مطالعه چک لیستی بر اساس اهداف مطالعه طراحی شد و به تایید تیم تحقیقاتی حاضر رسید. اطلاعات لازم شامل: سن، جنسیت، ملیت، محل سکونت، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، توزیع فراوانی وضعیت اعتیاد به سیگار، قلیان، وضعیت سابقه ابتلا به سل، سابقه تماس با بیماری‌ مبتلا به سل، فاکتورهای خطر ابتلا به سل، علایم بالینی سل، نوع سل، مورد بیماری، رژیم درمانی بیمار، یافته‌های پاراکلینیک و نتیجه درمان بیماران بود. پس از جمع‌آوری کدگذاری شده و وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 22 شد.یافته‌ها: میانگین سنی بیماران 23/64 ± 60/97 و 272 بیمار (40/5 %) از مجموع 670 بیمار مردان بودند. بیشتر بیماران در گروه سنی 70-80 سال بودند. اکثر بیماران مورد بررسی را افراد بیسواد و دارای تحصیلات ابتدایی با فراوانی 444 (84/7 %) و خانه‌دار با فراوانی 240 (48/5 %) بودند. میانگین سنی بیماران بر حسب سال‌های مورد بررسی با یکدیگر اختلاف معناداری نداشت (0/05P).نتیجه‌گیری:باتوجه به نتایج مطالعه حاضر بیشتر بیماران مورد بررسی را زنان خانه‌دار، گروه سنی 80-70 سال، ساکن شهر تشکیل می‌دادند
 14. خلاصه:Background: Chronic tuberculosis is caused by the bacterium Mycobacterium tuberculosis, which is the most common form of pulmonary disease. It is the most common cause of death of patients in the world. The epidemiological study of the disease indicates the presence of the disease in all countries of the world, mostly in Asia and Africa. Examining the trend of indicators and their changes allows health planners to evaluate and determine the performance of the health system over time. Therefore, our aim in this study was to investigate the epidemiology of tuberculosis in South Khorasan province during the years 1392 to 1397.Methods:In this descriptive-analytical study, the files of 670 patients with tuberculosis were collected from the provincial health center (tuberculosis registration system, tuberculosis and leprosy department of the Ministry of Health and Medical Education) as available during the years 1392 to 1397. In this study, a checklist was designed based on the objectives of the study and was approved by the present research team. Required information includes: age, gender, nationality, place of residence, marital status, level of education, frequency distribution of smoking status, hookah, history of tuberculosis, history of contact with tuberculosis, risk factors for tuberculosis, clinical symptoms Tuberculosis was the type of tuberculosis, disease case, patient treatment regimen, paraclinical findings and treatment outcome of patients. After collection, it was coded and entered into SPSS software version 22.Results:The mean age of patients was 60.97 23 23.64 and 272 patients (40.5%) out of 670 patients were men. Most patients were in the age group of 70-80 years. Most of the patients were illiterate and had primary education with a frequency of 444 (84.7%) and housewives with a frequency of 240 (48.5%). There was no significant difference between the mean age of patients according to the studied years (P>0.05). There was no significant difference in the frequency distribution of gender, place of residence, nationality, marital status, level of education, patients studied by year and treatment outcome (P>0.05). There was a significant difference between the frequency distribution of marital status and nationality in terms of patients' treatment outcome (P<0.05).Conclusions:According to the results of the present study, most of the patients were housewives, aged 80-70 years, living in the city
 15. توصیفگر: سل   Tuberculosis
 16. توصیفگر: سل ریه   Tuberculosis, Pulmonary
 17. توصیفگر: بیماری های ریه   Lung Diseases
 18. توصیفگر: خراسان جنوبی   South Khorasan
 19. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 20. استاد راهنما. مرتضوی مقدم، غلامرضا
 21. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها