درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک‌ها و انطباق آن با الگوهای استاندارد موجود در بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری بستری در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند
413 مرتبه مشاهده شده

بررسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک‌ها و انطباق آن با الگوهای استاندارد موجود در بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری بستری در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند

استانستی، امیر.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WJ ١٦٦ ‫الف‬٤٧٨‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455482
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: استانستی، امیر.
 5. عنوان:بررسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک‌ها و انطباق آن با الگوهای استاندارد موجود در بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری بستری در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند / نگارش امیر استانستی.
 6. Title: A review of the rational use of antibiotics and its adaptation to the standard patterns in patients with urinary tract infections admitted to Imam Reza and Vali-e-asr hospitals of Birjand / By Amir Estanesty
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 51 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: عفونت دستگاه ادراری عفونت باکتریایی است که بخشی از دستگاه ادراری را درگیر می‌نماید که با مصرف آنتی بیوتیک در یک دوره کوتاه مدت درمان می‌شود، ولی امروزه مقاومت آنتی بیوتیکی در حال افزایش است. در تمامی کشورهای دنیا دستورالعمل‌های جهت رعایت اصول تجویز آنتی‌بیوتیک‌ها جهت کاهش روند مقاومت آنتی‌بیوتیکی تدوین شده است فلذا هدف ما در این مطالعه بررسی تجویز منطقی آنتی بیوتیک‌ها و انطباق آن با الگوهای استاندارد موجود در بیماران مبتلا به عفونت‌های ادراری بستری در بیمارستان ولیعصر (عج) بیرجند در سال 1398 را بررسی نمائیم. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی 120 بیمار بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان ولیعصر بیرجند با تشخیص عفونت ادراری در سال 1398 بررسی شدند. اطلاعات لازم از پرونده بیماران استخراج شد. مطابقت با گاید لاین طراحی شده دانشگاه علوم پزشکی تهران را با داروهای تجویزی در بخش های بیمارستانی مقایسه کردیم. داده‌ها پس از جمع‌آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 و داده‌های توصیفی بوسیله شاخص‌های آماری مرکزی و پراکندگی گزارش شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون آماری کای اسکوئر یا تست دقیق فیشر در سطح معناداری برابر با 5 صدم استفاده شد. یافته‌ها: میانگین سنی بیماران مورد بررسی 17/00±60/03 سال که 65 بیمار خانم‌ و 55 بیمار مردان بودند. میزان تطابق آنتی‌بیوتیکی برابر با 24/4 % بدست آمد. بین توزیع فراوانی علائم ادراری، تب، تهوع و استفراغ و تندرنس با میزان تطابق با گایدلاین اختلاف معناداری مشاهده نشد (0/05< P). حاضر بین توزیع فراوانی لکوسیتوز، CRP، ESR پیوری و هماچوری با میزان تطابق با گایدلاین اختلاف معناداری مشاهده شد (0/05> P). بر اساس نتایج مطالعه حاضر بین توزیع فراوانی انواع آنتی بیوتیکی انتخابی اول با میزان تطابق با گایدلاین اختلاف معناداری مشاهده شد (0/05> P) و مدت زمان تجویز دارو فقط در دو مورد مطابق با گایدلاین بودنتیجه‌گیری:طی بررسی روند تجویز رژیم‌های آنتی بیوتیکی نتایج ضغیف همخوانی با گایدلاینمورد بررسی مشاهده شد که در بسیاری از موارد با گاید لاین مورد بررسی تطابق نداشت
 14. خلاصه:Background: Urinary tract infection is a bacterial infection that affects a part of the urinary tract that is treated with antibiotics over a short period of time, but today antibiotic resistance is increasing. In all countries of the world, guidelines have been developed to observe the principles of prescribing antibiotics to reduce the process of antibiotic resistance. Let's examine in 1398.Methods: In this descriptive-analytical study, 120 patients admitted to different wards of Valiasr Hospital in Birjand were diagnosed with urinary tract infection in 1398. Necessary information was extracted from patients' files. According to the guideline designed by Tehran University of Medical Sciences, we compared it with prescription drugs in hospital wards. Data were collected in SPSS software version 16 and descriptive data were reported by central statistical indices and dispersion. Chi-square test or Fisher's exact test with a significance level of 5% was used to analyze the data.Results: The mean age of the patients was 60.03 00 17.00 years, of which 65 were female and 55 were male. The rate of antibiotic compliance was 24.4%. There was no significant difference between the frequency distribution of urinary symptoms, fever, nausea and vomiting and tenderness with the degree of compliance with the guideline (P> 0.05). There was a significant difference between the frequency distribution of leukocytosis, ESR, CRP, pyuria and hematuria with compliance with the guideline (P <0.05). Based on the results of the present study, there was a significant difference (P <0.05) between the frequency distribution of the first selected antibiotics and the rate of compliance with the guideline, and the duration of drug administration was in accordance with the guideline in only two cases.Conclusions: During the course of prescribing antibiotic regimens, poor results were observed in accordance with the study guideline, which in many cases did not comply with the study guideline
 15. توصیفگر: عفونت های مجرای ادرار   Urinary Tract Infections
 16. توصیفگر: بیماری های دستگاه ادراری   Urologic Diseases
 17. توصیفگر: آنتی بیوتیک ها   Antibiotics
 18. توصیفگر: پیدایش باکتری در ادرار   Bacteriuria
 19. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 20. توصیفگر: روش ها   Methods
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. عابدینی، محمدرضا
 23. استاد مشاور. ابراهیم زاده، آزاده

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها