درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی مقایسه تأثیر دو روش مداخله‌ای (ورزش‌های عضلات کف لگن و کرم مرطوب‌کننده) بر عملکرد جنسی و دیسپارونی در زنان تحت درمان سیستمیک سرطان
10 مرتبه مشاهده شده

بررسی مقایسه تأثیر دو روش مداخله‌ای (ورزش‌های عضلات کف لگن و کرم مرطوب‌کننده) بر عملکرد جنسی و دیسپارونی در زنان تحت درمان سیستمیک سرطان

ایران دوست، سعیده.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QZ ٢٠٠ ‫الف‬٩٦٦‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455863
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: ایران دوست، سعیده.
 5. عنوان:بررسی مقایسه تأثیر دو روش مداخله‌ای (ورزش‌های عضلات کف لگن و کرم مرطوب‌کننده) بر عملکرد جنسی و دیسپارونی در زنان تحت درمان سیستمیک سرطان / گردآورنده سعیده ایران دوست.
 6. Title: Comparison review of the effect of two interventional methods (pelvic floor muscle exercises and moisturizing cream) on sexual function and dyspareunia in women undergoing systemic cancer treatment / By Saeeideh Irandoost
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:و، 69 ص.: جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: همه بیماران مبتلا به سرطان به علت پاتولوژی و درمان سرطان در خطر ابتلا به اختلال عملکرد جنسی قرار دارند. بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه ژنیتال و بیمارانی که تحت هورمون درمانی قرار دارند بیشتر از سایر بیماران به اختلال عملکرد جنسی مبتلا می شوند. آمار بیانگر وجود اختلال عملکرد جنسی در 50% بیماران مبتلا به سرطان های ناحیه ژنیتال و 45% اختلال عملکرد جنسی در بیماران سرطان پستان می باشد. تغییرات جنسی تا سالها بعد از سرطان پستان باقی می ماند. مطالعه حاضر با هدف بهبود عملکرد جنسی و کاهش دیسپارونی در بیماران مبتلا به سرطان که تحت درمان هستند انجام شد.مواد و روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور است. تعداد 90 بیمار مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی مراجعه کننده به مرکز ایرانمهرکه معیارهای ورود به مطالعه را داشتند با روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. تمام نمونه های واجد شرایط تحت معاینه ژنیکولوژی قرار گرفتند. سپس معاینه ژنیتال انجام و مقیاس انگشتی آکسفورد توسط متخصص زنان تکمیل شد. سپس افراد به صورت تصادفی در سه گروه 30 نفره قرار گرفتند. گروه ورزش های کف لگن سه نوبت در هفته به تعداد 60 بار ورزش کگل را انجام دادند، گروه کرم مرطوب کننده سه بار در هفته، یک شب درمیان یک اپلیکاتور از کرم مرطوب کننده را به صورت واژینال هنگام خواب استفاده کردند و گروه کنترل که هیچ مداخله ای دریافت نکردند. سپس پرسشنامه عملکرد جنسی زنان، پرسشنامه خطی درد و مقیاس مارینوف روز قبل از مداخله به روش مصاحبه ای تکمیل شد. اطلاعات در سه نقطه زمانی جمع آوری شد. اولین نقطه قبل از شروع مطالعه، نقاط بعدی شامل دو ماه بعد از شروع مداخله و دو ماه بعد از پایان مداخله بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی و آزمون‌های آماری مجذور کای، تی مستقل، طرح اندازه‌های تکراری و آنالیز واریانس یک‌طرفه در سطح معنی‌داری 0/05>P مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است ورزش کف لگن بر نمره عملکرد جنسی بلافاصله بعد از مداخله و دو ماه بعد از مداخله تاثیر معناداری (0/01=P) داشت. همچنین کرم مرطوب کننده بر نمره عملکرد جنسی بلافاصله بعد از مداخله و دو ماه بعد از مداخله نیز تاثیر معناداری (0/001>P) داشت. ورزش کف لگن بر دیسپارونی با استفاده از مولفه درد در پرسشنامه FSFI در گروه ورزش های کف لگن تاثیر معناداری در کاهش درد داشت (0/01=P). همچنین مصرف کرم مرطوب کننده بر مولفه درد در پرسشنامه FSFI نیز تاثیر معناداری داشت (0/001>P). ورزش کف لگن و کرم مرطوب کننده با استفاده از مقیاس خطی درد بر دیسپارونی تاثیر معناداری داشت (0/001>P). ورزش کف لگن و کرم مرطوب کننده با توجه به مقیاس مارینوف نیز برکاهش دیسپارونی بلافاصله بعد از مداخله و دو ماه بعد از مداخله تاثیر معناداری داشت (0/001>P).نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ورزش های کف لگن و کرم مرطوب کننده بر بهبود عملکرد جنسی و کاهش دیسپارونی موثر است. البته اثر کرم مرطوب کننده بر بهبود عملکرد جنسی و کاهش دیسپارونی به نسبت ورزش های کف لگن با سرعت بیشتری شروع شد ولی اثر ورزش های کف لگن بر بهبود عملکرد جنسی و کاهش دیسپارونی برای مدت بیشتری ماندگار است و تاثیر آن پایدارتر است. بعلاوه ورزش های کف لگن قدرت عضلات کف لگن را افزایش داده بود
 15. خلاصه:Background: All cancer patients due to pathology and cancer treatment are at risk for sexual dysfunction. Patients with genital cancer and patients undergoing hormone therapy are more likely to have sexual dysfunction than other patients. Statistics show sexual dysfunction in 50% of patients with genital cancer and 45% of sexual dysfunction in breast cancer patients. Sexual changes persist for years after breast cancer. The aim of this study was to improve sexual function and reduce dyspareunia in cancer patients who are being treated.Materials and Methods: This study is a one-sided randomized clinical trial. A total of 90 cancer patients undergoing chemotherapy referred to the Iran-Mehr Center who met the inclusion criteria were included in the study by available sampling method. All eligible specimens underwent gynecological examination. Then a genital examination was performed and the Oxford finger scale was completed by a gynecologist. The subjects were then randomly divided into three groups of 30 individuals. The pelvic floor exercise group performed 60 Kegel exercises three times a week, Moisturizing cream group three times a week, one night in the middle of an applicator, they used a moisturizing cream vaginally while sleeping and, the control group who did not receive any intervention. Then, women's sexual function questionnaire, linear pain questionnaire and Marinov scale were completed by interview the day before the intervention. Data were collected at three time points. The first point before the start of the study, the next points included two months after the start of the intervention and two months after the end of the intervention. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and descriptive statistics and chi-square, independent t-test, repeated measures design and one-way analysis of variance at the significance level of (P <0.05.).Results: The results indicate that pelvic floor exercise had a significant effect on sexual function score immediately after the intervention and two months after the intervention (P = 0.01). Also, moisturizing cream had a significant effect on sexual function score immediately after the intervention and two months after the intervention (P <0.001). Pelvic floor exercise on dyspareunia by using pain component in FSFI questionnaire in pelvic floor exercise group had a significant effect on reducing pain (P = 0.01). Also, the use of moisturizing cream had a significant effect on the pain component in the FSFI questionnaire (P <0.001). Exercise of pelvic floor and moisturizing cream using linear pain scale had a significant effect on dyspareunia (P <0.001). Pelvic floor exercise and moisturizing cream according to Marinov scale also had a significant effect on reducing dyspareunia immediately after the intervention and two months after the intervention (P <0.001). Conclusion: The results of this study showed that pelvic floor exercises and moisturizing creams are effective in improving sexual function and reducing dyspareunia. Of course, the effect of moisturizing cream on improving sexual function and reducing dyspareunia started faster than pelvic floor exercises, but the effect of pelvic floor exercises on improving sexual function and reducing dyspareunia is more lasting and its effect is more stable. In addition, pelvic floor exercises increased the strength of the pelvic floor muscles
 16. توصیفگر: سرطان ها   Neoplasms
 17. توصیفگر: اختلالات جنسی   Sex Disorders
 18. توصیفگر: زنان   Women
 19. توصیفگر: ناتوانی جنسی   Impotence
 20. توصیفگر: ورزش درمانی   Exercise Therapy
 21. توصیفگر: آسیب شناسی   Pathology
 22. توصیفگر: درمان   Therapy
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. نصیری، احمد
 25. استاد مشاور. عطایی، مرضیه
 26. استاد مشاور. ایزد پناهی، پیام

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها