درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
ارزیابی موفقیت برنامه آموزش مهارتهای بالینی بخش دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399 با استفاده ازخود ارزیابی بالینی دانشجویان از میزان یادگیری و عزت نفس آنها
445 مرتبه مشاهده شده

ارزیابی موفقیت برنامه آموزش مهارتهای بالینی بخش دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399 با استفاده ازخود ارزیابی بالینی دانشجویان از میزان یادگیری و عزت نفس آنها

لایق خویدکی، محمدامین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ١٨ ‫ل‬٣٤١‫الف‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:83
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: لایق خویدکی، محمدامین.
 5. عنوان:ارزیابی موفقیت برنامه آموزش مهارتهای بالینی بخش دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399 با استفاده ازخود ارزیابی بالینی دانشجویان از میزان یادگیری و عزت نفس آنها / نگارش محمد امین لایق خویدکی.
 6. Title: Evaluating the success of the clinical skills training program of the Pediatric Dentistry Department of Birjand University of Medical Sciences in 1399 using the students' own clinical evaluation of their learning level and self-steem / By Mohammad Amin Layegh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ک، [72] ص.: جدول
 13. خلاصه:هدف: یکی از بهترین روش هایی که برای تعیین دانش و مهارت بالینی استفاده می شود خودارزیابی است. موفقیت بالینی وخودارزیابی مثبت فراگیران به عنوان نشانگر کیفیت عملکرد بالینی، تحت تآثیر عوامل متعددی است. یکی از این عوامل موثر در بهبود عملکرد بالینی، شاخص عزت نفس آنان هست. از این رو هدف از مطالعه حاضر ارزیابی موفقیت برنامه آموزش مهارتهای بالینی بخش دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399 با استفاده ازخود ارزیابی بالینی دانشجویان از میزان یادگیری و عزت نفس آنها بود.روش کار : مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی – مقطعی است که بر روی 64 دانشجو و فارغ التحصیل دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال 1399 انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد اعتماد به نفس کوپراسمیت و پرسشنامه خودارزیابی مهارت های بالینی بخش دندانپزشکی کودکان استفاده گردید. در نهایت داده ها با نرم افزار spss نسخه22 آنالیز گردید.یافته ها: طبق نتایج مطالعه، از بین 7 مهارت بالینی مختلف در دندانپزشکی کودکان شامل: معاینه، کترل رفتار، پپیشگیری، تزریق، ترمیم، درمان پالپ و مدیریت حفظ فضا، بیشترین مهارت شرکت کنندگان در زمینه معاینه و کمترین در تزریق داخل پالپی بود.این مطالعه نشان داد که بین عزت نفس شرکت کنندگان در مطالعه و سطح آموزش در مهارت معاینه از نظر آماری ارتباط معنی داری وجود دارد (0/005>p) نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که از نظر شرکت کنندگان این مطالعه، مهارتهای بالینی آموخته شده در بخش های مختلف دندانپزشکی کودکان، در بیشتر موارد برای آنها کافی بوده است. اگرچه برنامه آموزش بالینی بخش دندانپزشکی اطفال توانسته است در آموزش مهارتهای مورد نیاز به دانشجویان موفق باشد، در برخی موارد نیازمند ارتقاء و بهبود است
 14. خلاصه:Introduction: One of the best ways to determine the knowledge and clinical skills is self- assessment. Clinical success and self-assessment as an indicator of the quality of clinical practice has been influenced a number of factors, and then identification the affecting factors can be effected in improving clinical practice. Hence, this study aimed to Evaluating the success of the clinical skills training program of the Pediatric Dentistry Department of Birjand University of Medical Sciences in 2021 using the students' own clinical evaluation of their learning level and self-steem. Materials and Methods: This study was cross- sectional study and performed through census way on 64 students and graduates of Dentistry student of Birjand University of Medical Sciences in 2021. The standard Cooper smith self-confidence questionnaire and the clinical skills self-assessment questionnaire of pediatric dentistry were used to collect information. Finally, the data were analyzed with spss22 software.Results: According to the study results, among 7 different clinical skills in pediatric dentistry which include: “examination”, “behavior management”, “prevention”, “injection”, “restoration”, “pulp treatment” and “space management”, The participants had the highest skill in "examination" and the lowest in "intra pulpal injection".This study showed that There was a statistically significant relationship between the self-esteem of the participants in the study and the level of training in examination skill (p<0.005), Discussion: This study showed that the participant’s self reported clinical skills in different parts of pediatric dentistry has been adequate
 15. توصیفگر: آموزش دندان پزشکی   Education, Dental
 16. توصیفگر: آموزش برنامه ای   Programmed Instruction
 17. توصیفگر: صلاحیت بالینی   Clinical Competence
 18. توصیفگر: سنجش آموزش   Educational Measurement
 19. توصیفگر: صلاحیت حرفه ای   Professional Competence
 20. توصیفگر: دندان پزشکی کودکان   Pediatric Dentistry
 21. توصیفگر: دانشجویان دندان پزشکی   Students, Dental
 22. استاد راهنما. خادمی، مهرناز
 23. استاد مشاور. الله یاری، الهه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها