درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی سطح شهر بیرجند در خصوص ویژگی های بافت پریودنتال اطراف دندان های قابل نگهداری در سال 1399
615 مرتبه مشاهده شده

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی سطح شهر بیرجند در خصوص ویژگی های بافت پریودنتال اطراف دندان های قابل نگهداری در سال 1399

زبرجدی، محدثه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ٢٤٠ ‫ز‬٢٣‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:85
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: زبرجدی، محدثه.
 5. عنوان:بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی سطح شهر بیرجند در خصوص ویژگی های بافت پریودنتال اطراف دندان های قابل نگهداری در سال 1399 / نگارش محدثه زبرجدی.
 6. Title: Evaluation of knowledge, attitude and practice of general dentists in Birjand city about periodontal tissue properties around retainable teeth in 2020 / By Mohaddese Zebarjadi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ط، 71، XIV ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: بیماری های پریودنتال از جمله شایع ترین بیماری های جوامع بشری هستند و همراه پوسیدگی از جمله علل اصلی از دست رفتن دندان ها به شمار می روند. از طرفی توجه به سلامت بافت های نگهدارنده دندان، پیش نیاز شروع اکثر درمان های دندانپزشکی محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان عمومی سطح شهر بیرجند پیرامون ویژگی های بافت پریودنتال اطراف دندان های قابل نگهداری صورت گرفت.مواد و روش کار: در این مطالعه مقطعی آگاهی، عملکرد و نگرش دندانپزشکان عمومی شهر بیرجند در سال 1399 پس از اخذ رضایت نامه آگاهانه به کمک پرسشنامه استاندارد محقق ساخته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل به کمک آزمون های آماری آنالیز واریانس، تی تست، کروسکال والیس و من ویتنی و با استفاده از نرم‌افزارSPSS نسخه 22 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: بر اساس یافته های این مطالعه میانگین نمره نگرش، آگاهی و عملکرد دندانپزشکان پیرامون ویژگی های بافت پریودنتال اطراف دندان های قابل نگهداری به ترتیب 70.7%، 88.2% و 77% بود. بررسی فراوانی سطوح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان نشان داد که در حیطه آگاهی 62/1 درصد آگاهی متوسط و 37/9 درصد آگاهی خوب داشتند و هیچ یک از دندانپزشکان مورد مطالعه آگاهی ضعیف نداشتند، در حیطه نگرش تمامی افراد شرکت کننده دارای نگرش خوب بودند و در حیطه عملکرد 5/7 درصد عملکرد متوسط و 94/3 درصد عملکرد خوب داشتند و هیچ یک از دندانپزشکان مورد مطالعه عملکرد ضعیف نداشتند. مقایسه بر اساس جنسیت نشان داد که میانگین نمره نگرش دندانپزشکان مرد به طور معناداری (P=0.014) بیشتر از دندانپزشکان زن بود اما در دو حیطه آگاهی و عملکرد تفاوت معناداری در میانگین نمره کسب شده بین دندانپزشکان مرد و زن مشاهده نگردید. بر اساس محل فعالیت بین دندانپزشکان شاغل در مطب، شاغل در درمانگاه و شاغل در هر دو محل تفاوت معناداری وجود نداشت. مقایسه بر اساس سابقه کار نیز نشان داد که در حیطه آگاهی افراد با سابقه بالای 20 سال به طور معنی داری (P<0.001) کمترین میزان آگاهی را داشتند اما در دو حیطه نگرش و عملکرد تفاوت معناداری بر اساس سابقه کار مشاهده نشد.نتیجه گیری: بررسی فراوانی سطوح آگاهی، نگرش و عملکرد دندانپزشکان پیرامون ویژگی های بافت پریودنتال اطراف دندان های قابل نگهداری نشان داد در دو حیطه نگرش و عملکرد دندانپزشکان تحت بررسی خوب بودند و تنها در حیطه آگاهی نسبتا متوسط ظاهر شدند. بنابراین به نظر می رسد افزایش سطح آگاهی دندانپزشکان پیرامون ویژگی های بافت پریودنتال اطراف دندان های قابل نگهداری باید در سیاست گذاری برنامه های آموزشی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. مقایسه میانگین نمره آگاهی دندانپزشکان بر اساس سابقه کار نیز نشان داد که در حیطه آگاهی افراد با سابقه بالای 20 سال به طور معنی داری کمترین میزان آگاهی را داشتند؛ بنابراین به نظر می رسد با افزایش سابقه کاری، برگزاری دوره¬های بازآموزی جهت ارتقا دانش دندانپزشکان باید مد نظر قرار گیرد
 14. خلاصه:Background: Periodontal disease is one of the most common diseases in human societies and along with caries is one of the main causes of tooth loss. On the other hand, paying attention to the health of the tissues that support the teeth is a prerequisite for starting most dental treatments. The aim of this study was to investigate the knowledge, attitude and practice of general dentists in Birjand about the characteristics of periodontal tissue around retainable teeth.Methods: In this cross-sectional study, the knowledge, practice and attitude of general dentists in Birjand city in 2020 after obtaining informed consent was assessed using a standard researcher-made questionnaire. The results were analyzed using analysis of variance, t-test, Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests with SPSS software version 22.Results: Based on the findings of this study, the mean score of dentists' attitude, knowledge and practice about the characteristics of periodontal tissue around retainable teeth was 70.7%, 88.2% and 77%, respectively. Examination of the frequency of knowledge, attitude and practice of dentists showed that 62.1% had moderate knowledge and 37.9% had good knowledge and none of the studied dentists had poor knowledge. In terms of attitude, all participants had goog attitude. In the field of practice 5.7% had moderate practice and 94.3% had good practice and none of the studied dentists had poor practice . Gender comparison showed that the mean score of attitude of male dentists was significantly (P=0.014) higher than female dentists, but in the two areas of knowledge and practice, no significant difference was observed in the mean score obtained between male and female dentists. There was no significant difference between dentists working in the office, working in the clinic and working in both places based on the place of activity. Comparison based on work experience also showed that in the field of knowledge, people with more than 20 years of experience had the lowest level of knowledge (P<0.001), but no significant difference was observed in the two areas of attitude and practice based on work experience.Conclusions: Evaluation of the frequency of knowledge, attitude and practice of dentists about the characteristics of periodontal tissue around retainable teeth showed that in two areas of attitude and practice, the dentists under study were good and only in knowledge appeared relatively moderate. Therefore, it seems that increasing the level of awareness of dentists about the characteristics of periodontal tissue around retainable teeth should be given more attention in the policy-making of educational programs. Comparison of the average score of dentists' knowledge based on work experience also showed that in the field of knowledge, people with more than 20 years of experience had the lowest level of knowledge; Therefore, it seems that with the increase of work experience, holding retraining courses to improve the knowledge of dentists should be considered
 15. توصیفگر: بیماری های پریودونتال   Periodontal Diseases
 16. توصیفگر: بیماری های لثه   Gingival Diseases
 17. توصیفگر: پریودنتیت   Periodontitis
 18. توصیفگر: بیماری های دندان   Tooth Diseases
 19. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 20. توصیفگر: دندان پزشکی   Dentistry
 21. استاد راهنما. محمدی مقدم، مرضیه
 22. استاد مشاور. عثمانی، فرشته

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها