درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی یافته های رادیولوژی در اورژانس‌های چشم پزشکی
650 مرتبه مشاهده شده

بررسی یافته های رادیولوژی در اورژانس‌های چشم پزشکی

لگزیان، سونا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WW ١٤١ ‫ل‬٥٨٤‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455719
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: لگزیان، سونا.
 5. عنوان:بررسی یافته های رادیولوژی در اورژانس‌های چشم پزشکی / نگارش سونا لگزیان.
 6. Title: Evaluation of Radiological findings in ophtalmic emergencies / By Sona Lagziyan
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 64 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: اورژانس های چشم پزشکی در چهار طیف تروما، عفونت، التهاب و بیماری های عروقی دسته بندی میشود. تاخیر در تشخیص یا درمان هریک موجب بروز عوارض و شرایط تهدید کننده ی حیات برای بیمار میشود. تصویربرداری نقش مهمی در تشخیص و برنامه ریزی مناسب برای درمان مناسب بیماران دارد.مواد و روشها: در مطالعه ی توصیفی-تحلیلی و مقطعی حاضر یافته های تصویربرداری بیمارانی که درطی18 ماه گذشته به اورژانس های چشم پزشکی مراجعه کرده اند از طریق پرسشنامه تایید شده، جمع اوری شد و جمع اوری نمونه تا تکمیل حجم نمونه در زمان حاضر ادامه پیدا کرد. .نهایتا اطلاعات جمع اوری شده با نرم افزار SPSSv25 مورد تجزیه و تحلیل اماری از نظر فراوانی و امار توصیفی و درصد قرار گرفت.یافته ها: از 120 بیمار، برای 95 نفر (2/%79) تصویربرداری سی تی اسکن و برای 25 نفر (20/8%)MRI درخواست شد. 59 نفر (49/2%) مرد و 61 نفر (50/8%) بیماران زن بودند (0/001>P). بیشترین فراوانی مربوط به 30-21 (23/3%) سال یود (0/001>P). درد چشم یک طرفه،کاهش بینایی، دوبینی یکطرفه، ضایعات عفونی، سردرد،تهوع و تروما شایع ترین علائم بودند (0/001>P). از بین 95 بیمار سی تی اسکن شده، 8 بیمار (8/4%) جسم خارجی در فضای پره سپتال و 4 بیمار (4/2%) در داخل گلوب داشتند. 40 بیمار (42/1%) تورم نسج نرم در فضای پره سپتال و 5 بیمار (5/3%) در فضای پست سپتال داشتند . 3 مورد (3/2%) توده در فضای پره سپتال، در داخل گلوب و فضای extraconal نیز هر کدام 1 مورد (1/%1) گزارش شده بود. بیشترین فراوانی شکستگی، شکستگی های چندگانه در 11 نفر (11/6%) بود.2 نفر (2/1%) اگزوفتالمی یکطرفه و 1 نفر (1/1%) دوطرفه داشتند. 8 نفر (8/4%) درگیری عضلات داشتند.در بررسی یافته های با گزارش، MRI (12%) توده در فضای داخل گلوب و 2 مورد (8%) در پره سپتال گزارش شد. 2 نفر (8%) تورم نسج نرم در فضای پره سپتال و 2 نفر (8%) در پست سپتال، 7 نفر (28%) تورم یک طرفه عصب اپتیک داشتند. 37 نفر (30/8%) ضایعات تروماتیک، 13 نفر (10/8%) ضایعات التهابی، 9 نفر (7/5%) ضایعات عفونی و 6 نفر (5%) ضایعات عروقی چشم داشتند نتیجه گیری: به نظر می رسد که تصویربرداری CT و MR درکنارهم می‌تواند ارزیابی بالینی مناسب برای کمک به تشخیص دقیق، ارزیابی میزان پیشرفت بیماری و برنامه‌ریزی قبل درمان را فراهم کنند
 14. خلاصه:Background: Ophthalmic emergencies fall into four categories: trauma, infection, inflammation, and vascular disease. Delays in the diagnosis or treatment of each cause life-threatening complications and conditions for the patient. Imaging plays an important role in proper diagnosis and planning for the proper treatment of patients.Methods:In the present descriptive-analytical and cross-sectional study, the imaging findings of patients who have referred to ophthalmic emergencies during the last 18 months were collected through a confirmed questionnaire. Finally, the collected data were analyzed by SPSSv25 software. Frequency and descriptive statistics and percentage were analyzed.Results:Out of 120 patients, 95 (79.2%) had CT scan imaging and 25 (20.8%) had MRI. 59 patients (49.2%) were male and 61 patients (50.8%) were female patients (P <0.001) with the highest frequency of 21-30 (23.3%) years (P <0.001). Unilateral eye pain, decreased vision, unilateral diplopia, infectious lesions, headache, nausea and trauma were the most common symptoms (P <0.001). Among 95 CT scan patients, 8 patients (8.4%) had a foreign body in the pre-septal space and 4 patients (4.2%) had a globule. 40 patients (42.1%) had soft tissue swelling in the pre-septal space and 5 patients (5.3%) in the post-septal space. 3 cases (3.2%) of mass were reported in the pre-septal space, inside the globe and extraconal space, 1 case (1.1%) each. The highest frequency of fractures was multiple fractures in 11 patients (11.6%). 2 patients (2.1%) had unilateral exophthalmos and 1 patient (1.1%) had bilateral fractures. Eight patients (8.4%) had muscle involvement. In the MRI findings, (12%) intraglobular mass and 2 cases (8%) were reported in the preseptal. 2 patients (8%) had soft tissue swelling in the pre-septal space and 2 patients (8%) in the septal post, 7 patients (28%) had unilateral optic nerve swelling. 37 patients (30.8%) had traumatic lesions, 13 patients (10.8%) had inflammatory lesions, 9 patients (7.5%) had infectious lesions and 6 patients (5%) had ocular lesions.Conclusions:It seems that CT and MR imaging together can provide a suitable clinical evaluation to help make an accurate diagnosis, assess the progression of the disease, and plan pre-treatment
 15. توصیفگر: پرتونگاری   Radiography
 16. توصیفگر: فنون تشخیص چشم پزشکی   Diagnistic Techniques, Ophthalmological
 17. توصیفگر: بیماری های چشم   Eye Diseases
 18. توصیفگر: تصویربرداری تشخیصی   Diagnistic Imaging
 19. توصیفگر: آسیب شناسی   Pathology
 20. توصیفگر: فوریت های پزشکی   Emergencies
 21. استاد راهنما. احسان بخش، علیرضا
 22. استاد مشاور. حسینی راد، عباس

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها