درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی عوارض تاخیری رشد نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500 گرم متولد شده بین سال‌های 1393-1390 در بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند
398 مرتبه مشاهده شده

بررسی عوارض تاخیری رشد نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500 گرم متولد شده بین سال‌های 1393-1390 در بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند

اعزامی، راضیه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WS ٤١٠ ‫الف‬٦١٣‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455682
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: اعزامی، راضیه.
 5. عنوان:بررسی عوارض تاخیری رشد نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500 گرم متولد شده بین سال‌های 1393-1390 در بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند / نگارش راضیه اعزامی.
 6. Title: Evaluation of the late growth complications in premature infants with birth weight lower than 1500 gram in Vali Asr hospital between 2011/09/23- 2014/03/20
  / By Razie Ezami
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ه، 54 ص.: جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: سالانه چندین میلیون نوزاد بصورت نارس متولد می‌شوند.نوزاد نارس به نوزادی گفته می شود که قبل از هفته 37 ام بارداری، متولد شده باشد. تولد زودرس نوزادان منجر به ایجاد عوارض کوتاه مدت و بلند مدت خواهند شد. فلذا هدف ما در این مطالعه بررسی عوارض تاخیری رشد نوزادان نارس با وزن کمتر از 1500 گرم متولد شده بین سال‌های 1393-1390 در بیمارستان ولیعصر(عج) بیرجند بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی جامعه مورد مطالعه ما کلیه کودکان متولد شده از اول مهر سال 1390 تا پایان اسفند 1393 با وزن تولد کمتر از 1500گرم یا gestational age کمتر از 32 هفته در بیمارستان ولیعصر شهرستان بیرجند بود. پس از مراجعه به مدارک پزشکی بیمارستان ولیعصر (عج) پرونده نوزادان نارس استخراج شد. با خانواده ایشان تماس گرفته شد که در تاریخ مقرر به درمانگاه بیمارستان ولیعصر مراجعه نمایند. جهت ارزیابی اختلالات وزن، قد و دورسر میزان قد، وزن بوسیله منحنی‌های رشد CDC و دورسر کودکان به وسله ی نمودار استخراج شده از سایت سازمان جهانی بهداشت مقایسه انجام شد. نتایج پس از جمع‌آوری در نرم‌افزار SPSS وارد شده و بوسیله آزمون‌های آماری مربوطه تجزیه و تحلیل شدند.یافته‌ها: دراین مطالعه از مجموع 203 کودک مورد بررسی 76 کودک به کلنیک مراجعه کردند، 73 کودک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، که 35 نفر (47/9%) مذکر و 38 نفر (52/1%) مونث بودند. در مجموع تعداد 37(50/7%)کودک اختلالات وزن، 23(31/5%) کودک اختلالات قد و5 (6/84%) کودک دارای اختلالات دور سر بودند. نتیجه‌گیری: در نوزادان نارس شایع‌ترین نوع اختلالات مربوط به وزن، سپس قد و کمترین اختلالات مورد بررسی در این مطالعه مربوط به اختلالات دور سر بود
 14. خلاصه:Background: Several million babies are born prematurely every year. Every baby is said to have been born during preterm labor before the 37th week of pregnancy. Preterm birth of infants can cause short and long term complications. Therefore, our aim in this study was to evaluate the delayed complications of preterm neonates weighing less than 1500 g born between 2011 and 2014 in Valiasr Hospital in Birjand.Methods: In this descriptive-analytic study, our study population consisted of all children born from 1st October 2011 to the end of March 2014 with birth weight less than 1500g or gestational age less than 32 weeks in Valiasr Hospital in Birjand. After referring to medical records of Valiasr hospital, premature infants' files were extracted. Her family was contacted to visit Valiasr Hospital on the due date. Weight, height and head circumference of children were evaluated for height, weight and head circumference and compared with CDC growth curves. The data were entered into SPSS software and analyzed by statistical tests.Results: In this study 203 children studied, 76 were referred to the clinic, 73 were analyzed, 35 (47.9%) male and 38 (52.1%) female. A total of 37 children had weight disorders, 23 children with height and 5 with head circumference disorder.Conclusions: In premature infants, the most common type of weight disorders, then height and least disorders were head circumference disorders
 15. توصیفگر: نوزادان نارس   Infant, Premature
 16. توصیفگر: بیماری های نوزاد نارس   Infant, Premature, Diseases
 17. توصیفگر: سن آبستنی   Gestational Age
 18. توصیفگر: ناتوانی های ناشی ازاختلال رشد   Developmental Disabilities
 19. توصیفگر: نوزادان (تا چهار هفتگی)   Infant, Newborn
 20. توصیفگر: عوارض   Complications
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. فشارکی نیا، آزیتا
 23. استاد مشاور. فعال، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها