درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تأثیرآموزش مراقبت معنوی برحساسیت اخلاقی و همدلی در دانشجویان پرستاری
629 مرتبه مشاهده شده

تأثیرآموزش مراقبت معنوی برحساسیت اخلاقی و همدلی در دانشجویان پرستاری

رضائی، رضا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WY ١٠٠ ‫ر‬٥٧٤‫ت‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:456049
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: رضائی، رضا.
 5. عنوان:تأثیرآموزش مراقبت معنوی برحساسیت اخلاقی و همدلی در دانشجویان پرستاری / نگارنده رضا رضائی.
 6. Title: The effect of spiritual care education on moral sensitivity and empathy in nursing students / By Reza Rezaei
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ج، 55، ت ص.: جدول
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: دانشجویان پرستاری، پرستاران آینده هستند، پس لازم است در انجام مراقبت ها اعم از جسمی،روحی و معنوی توانا باشند. با توجه به اهمیت مراقبت معنوی و تاثیر آن بر جنبه های مختلف مداخلات پرستاری پژوهش حاضر با هدف، تعیین تأثیرآموزش مراقبت معنوی برحساسیت اخلاقی و همدلی در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند طراحی شد.روش اجرا: مطالعه ی حاضر یک پژوهش مداخله ای شاهددار تصادفی شده بود. بدین منظور کلیه دانشجویان ترم 7 پرستاری (58 نفر) در دانشکده های طبس و فردوس به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. تخصیص تصادفی دانشجویان با پرتاب سکه انجام شد. دانشجویان پرستاری طبس در گروه مداخله و دانشجویان فردوس در گروه کنترل قرار گرفتند. برنامه آموزش مراقبت معنوی در گروه مداخله به صورت کارگاه 8 ساعته و با پیگیری دو ماهه با استفاده از چک لیست های طراحی شده ارائه گردید. ابزار مورد استفاده شامل، پرسشنامه همدلی جفرسون و پرسشنامه حساسیت اخلاقی بود. داده ها به کمک نرم افزار spss نسخه 16 و با استفاده از آزمونهای آماری توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج حاکی از افزایش معنادار نمره همدلی در کل (0/001>p) و ابعاد آن شامل مراقبت دلسوزانه (0/001>p) تخاذ دیدگاه (0/001>p) و خود را به جای بیمار نهادن (0/05>p) بلافاصله بعد از مداخله و دو ماه بعد از مداخله در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل بود. همچنین نمره حساسیت اخلاقی بلافاصله بعد از مداخله و دوماه بعد از مداخله در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل افزایش معناداری یافت (0/001>p). نتیجه گیری: با توجه به تاثیر معنادار آموزش مراقبت معنوی بر افزایش همدلی و حساسیت اخلاقی در دانشجویان پرستاری برنامه ریزی برای آموزش این مراقبت توصیه می گردد
 15. خلاصه:Background: Nursing students are future nurses, so they need to be able to perform care, both physical, mental and spiritual. Considering the importance of spiritual care and its effect on various aspects of nursing interventions, the present study was designed to determine the effect of spiritual care training on moral sensitivity and empathy in nursing students of Birjand University of Medical Sciences.Materials and Methods: The present study was a randomized controlled intervention. for this purpose, all 7th semester nursing students (58 people) in Tabas and Ferdows faculties were included in the study by census. Students were randomly assigned with toss coins. Tabas nursing students were in the intervention group and Ferdows students were in the control group. The spiritual care training program in the intervention group was presented as an 8-hour workshop with a two-month follow-up by using designed checklists. The instruments used included the Jefferson Empathy Questionnaire and the Moral Sensitivity Questionnaire. Data were analyzed using SPSS software (version 16) by using descriptive and analytical statistical tests.Results: The results showed a significant increase in the total empathy score (p <0.001) and its dimensions including compassionate care (p <0.001), adopting a perspective (p <0.001) and putting oneself in the place of the patient (p<0/05 ) Immediately after the intervention and two months after the intervention in the experimental group compared to the control group. Also, the score of moral sensitivity immediately after the intervention and two months after the intervention in the experimental group increased significantly compared to the control group (p <0.001).Conclusion: Due to the significant effect of spiritual care education on increasing empathy and moral sensitivity in nursing students, planning for teaching this care is recommended
 16. توصیفگر: مراقبت پرستاری   Nursing Care
 17. توصیفگر: فرآیند پرستاری   Nursing Process
 18. توصیفگر: آموزش پرستاری   Education, Nursing
 19. توصیفگر: ارزیابی پرستاری   Nursing Assessment
 20. توصیفگر: مراقبت از بیمار   Patient Care
 21. توصیفگر: هم دلی   Empathy
 22. توصیفگر: دانشجویان پرستاری   Students, Nursing
 23. استاد راهنما. طبیعی، شهناز
 24. استاد مشاور. وقار سیدین، ابوالفضل

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها