درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تأثیر تداوم آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر آگاهی و عملکرد ماماها در اجرای برنامه کمک به تنفس نوزادان
515 مرتبه مشاهده شده

تأثیر تداوم آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر آگاهی و عملکرد ماماها در اجرای برنامه کمک به تنفس نوزادان

بامری، فردوس.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WQ ٤٥٠ ‫ب‬٢٦٨‫ت‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455900
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: بامری، فردوس.
 5. عنوان:تأثیر تداوم آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر آگاهی و عملکرد ماماها در اجرای برنامه کمک به تنفس نوزادان / نگارنده فردوس بامری.
 6. Title: Impact of Continue of learning Base on Social Networks on midwives Knowledge and Performance In running the program Helping Babies Breathe / By Ferdows Bameri
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:اورژانس
 13. توصیف ظاهری:ب، 66، ی ص.: مصور، جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه: روشهای پیچیده احیاء نوزاد مانع فراگیر شدن احیاء برای نوزادان دچار آسفیکسی متولد شده درخارج از بیمارستان گردیده است. برنامه کمک به تنفس نوزادن به عنوان یک برنامه ساده تر معرفی شده است اما در کنار آموزش این برنامه برای ماماها، اطمینان از پایداری آموخته ها ضرورت دارد. لذا این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تداوم آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر آگاهی و عملکرد ماماها در اجرای برنامه کمک به تنفس نوزادان انجام شد.روش ها: در این مطالعه کارآزمایی میدانی شاهددار تصادفی برای ماماهای مراکز تسهیلاتی زایمانی، کارگاه آموزشی کمک به تنفس نوزادان در سال 1398برگزار و سپس آزمون کتبی و آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی، مطابق برنامه کمک به تنفس نوزادان گرفته شد. سپس مشارکت کنندگان بصورت تصادفی به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند و فقط برای گروه مداخله یادآوری مطالب به مدت سه ماه با استفاده از شبکه اجتماعی واتس اپ ارائه شد. با انجام پس آزمون در پایان 3 ماه، میزان آگاهی و عملکرد دو گروه با هم مقایسه شد.یافته ها: علی رغم همسان بودن متغیر های مخدوشگر و میزان دانش قبل از کارگاه در هر دو گروه، بعد از مداخله مهارت گروه واتس اپ بطور معنی داری بیشتر از مهارت گروه کنترل بود (0/001>P). همچنین میانگین تغییرات نمره دانش در گروه واتس اپ بعد از کارگاه و بعد از مداخله کاهش داشت ولی معنی دار نبود اما در گروه کنترل کاهش معنی داری داشت (0/001>P).نتیجه گیری: تأثیر تداوم آموزش مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر ماندگاری دانش و مهارت ماماها نشاندهنده اهمیت شبکه های اجتماعی به عنوان یک زمینه بالقوه آموزشی می باشد. این شیوه نوین در کنار سایر روش های آموزش میتواند در بهبود فرایند آموزش مؤثر بوده و به عنوان یک روش آسان برای بازآموزی کارکنان نظام سلامت استفاده شود
 15. خلاصه:Background: Complex neonatal resuscitation methods have prevented the spread of resuscitation for neonates with asphyxia born outside the hospital. The helping babeis breathe program has been introduced as a simpler program, but in addition to teaching this program to midwives, it is essential to ensure the sustainability of what has been learned. Therefore, this study was conducted to investigate the Impact of Continue of learning Base on Social Networks on midwives Knowledge and Performance In running the program Helping Babies Breathe.Methods: In this study, a randomized controlled field trial was conducted for midwives of maternity facilities, a workshop to helping babeis breathe in 1398, and then a written test and Objective Structural Clinical Examination, according to the helping babeis breathe program. Then, the samples were randomly divided into control and intervention groups, and only for the intervention group, reminders were provided for three months using the WhatsApp social network. After the test at the end of 3 months, the knowledge and performance of the two groups were compared.Results: Despite the similarity of confounding variables and the amount of knowledge before the workshop in both groups, After the intervention, the skills of the WhatsApp group were significantly higher than the skills of the control group (P <0.001). Also, the average changes in the WhatsApp group decreased after the workshop and after the intervention but was not significant but had a significant decrease in the control group (P <0.001).Conclusion: The effect of continuing education based on social networks on the permanence of knowledge and skill of midwives shows the importance of social networks as a potential educational field. This new method, along with other training methods, can be effective in improving the training process and can be used as an easy method for retraining health system staff
 16. توصیفگر: خفگی نوزاد   Asphyxia Neonatorum
 17. توصیفگر: باز زنده سازی   Resuscitation
 18. توصیفگر: نوزادان   Infant
 19. توصیفگر: آموزش   Education
 20. توصیفگر: محیط اجتماعی   Social Environment
 21. توصیفگر: مامایی   Midwifery
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. استاد راهنما. حسینی، محمدرضا
 24. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها