درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه موقعیت آناتومیک ریشه دندان مولر سوم نهفته مندیبل نسبت به کانال عصب آلوئولار تحتانی در دو روش رادیوگرافی پانورامیک و Cone beam computed tomography در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی بیرجند در سال 1398 (ه.ش)
415 مرتبه مشاهده شده

مقایسه موقعیت آناتومیک ریشه دندان مولر سوم نهفته مندیبل نسبت به کانال عصب آلوئولار تحتانی در دو روش رادیوگرافی پانورامیک و Cone beam computed tomography در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی بیرجند در سال 1398 (ه.ش)

یوسف پور پهنایی، حمیده.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ١٤١ ‫ی‬٨٣‫م‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:82
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: یوسف پور پهنایی، حمیده.
 5. عنوان:مقایسه موقعیت آناتومیک ریشه دندان مولر سوم نهفته مندیبل نسبت به کانال عصب آلوئولار تحتانی در دو روش رادیوگرافی پانورامیک و Cone beam computed tomography در مراجعین به دانشکده دندانپزشکی بیرجند در سال 1398 (ه.ش) / نگارش حمیده یوسف پور پهنایی.
 6. Title: Comparison of anatomical location of mandibular third molar in relation to the inferior alveolar nerve canal in panoramic and Cone beam computed tomography radiography in patients refered to Birjand dental faculty in 1398 (A.H.) / By Hamideh Yousef Pour Pahnayi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ط، 51، III ص.: مصور، جدول، نمودار
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: در جراحی دندان مولر سوم نهفته، رادیوگرافی پانورامیک یک تکنیک مقدماتی برای ارزیابی و تخمین عواقب مرتبط با آسیب عصب آلوئولار تحتانی است. با این حال، این تکنیک معایبی دارد و نمی تواند در تمام موارد اطلاعات کافی را برای تعیین خطر واقعی فراهم آورد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دقت دو رادیوگرافی پانورامیک و CBCT در ارزیابی ارتباط دندان مولر سوم نهفته فک پایین با عصب آلوئولار تحتانی انجام شد.مواد و روش کار: در این مطالعه مقطعی، ارتباط بین دندان مولر سوم نهفته مندیبل با عصب آلوئولار تحتانی در 15 بیمار مراجعه کننده به بخش رادیولوژی دهان، فک و صورت دانشکده دندانپزشکی بیرجند مشتمل بر 20 دندان مولر سوم نهفته مندیبل به کمک دو رادیوگرافی پانورامیک و CBCT تحت ارزیابی قرارگرفت و نتایج حاصل به کمک نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تحلیل قرارگرفت.یافته ها: در ارزیابی دندان های تحت مطالعه به کمک رادیوگرافی پانورامیک، بیشترین میزان فراوانی مربوط به تیرگی ریشه (65 درصد) و خمیدگی ریشه (65 درصد) و کمترین میزان فراوانی مربوط به باریکی ریشه (20 درصد) و انحراف کانال (5 درصد) بود. مقایسه نتایج رادیوگرافی پانورامیک و CBCT نشان داد که در 46 درصد موارد تیرگی ریشه، 15 درصد موارد خمیدگی ریشه، 50 درصد موارد باریکی ریشه، 100 درصد موارد انحراف کانال، 30 درصد موارد باریکی کانال و 28 درصد موارد گسستگی کانال در رادیوگرافی پانورامیک، تماس بین ریشه دندان مولر سوم نهفته مندیبل با کانال عصب آلوئولار تحتانی در رادیوگرافی CBCT مشاهده شد. بیشترین میزان حساسیت معیارهای پانورامیک در تعیین ارتباط بین مولر سوم نهفته مندیبل با عصب آلوئولار تحتانی مربوط به معیار تیرگی ریشه با حساسیت 100 درصد و کمترین میزان حساسیت در تعیین این ارتباط مربوط به معیار انحراف کانال با حساسیت 17 درصد بود. از طرفی بیشترین میزان ویژگی معیارهای پانورامیک در تعیین ارتباط بین مولر سوم نهفته مندیبل با عصب آلوئولار تحتانی در مطالعه حاضر مربوط به دو معیار اپکس بایفید و انحراف کانال با ویژگی 100 درصد و کمترین میزان ویژگی در تعیین این ارتباط مربوط به خمیدگی ریشه با ویژگی 21 درصد بود.نتیجه گیری: بر اساس یافته¬های این مطالعه در همه مواردی که رادیوگرافی CBCT نمایانگر ارتباط بین مولر سوم نهفته مندیبل با کانال عصب آلوئولار تحتانی بود، در رادیوگرافی پانورامیک حداقل یک معیار دال بر این ارتباط وجود داشت. در مواردی که ارتباط بین مولر سوم نهفته مندیبل با کانال عصب آلوئولار تحتانی در رادیوگرافی پانورامیک از نوع تیرگی ریشه وجود داشت، احتمال مشاهده این رابطه در رادیوگرافی CBCT بسیار بالا بود. از طرفی دو معیار اپکس بایفید و انحراف کانال در رادیوگرافی پانورامیک در نشان دادن عدم وجود تماس بین مولر سوم نهفته مندیبل با کانال عصب آلوئولار تحتانی بیشترین ویژگی را داشتند
 14. خلاصه:Background: In impacted third molar surgery, panoramic radiography is a preliminary technique for assessing and estimating the consequences associated with inferior alveolar nerve injury. However, this technique has drawbacks and can not provide enough information to determine the true risk in all cases. The aim of this study was to compare the accuracy of two panoramic and CBCT radiographs in evaluating the relationship between the mandibular impacted third molars and the inferior alveolar nerve.Methods: In this cross-sectional study, the relationship between mandibular third molar and inferior alveolar nerve in 15 patients referred to the Oral and Maxillofacial Radiology Department of Birjand Dental School including 20 mandibular third molars was evaluated using two panoramic and CBCT radiographs. The results were analyzed using SPSS software version 22.Results: In the evaluation of the studied teeth using panoramic radiography, the highest frequency was related to root opacity (65%) and root curvature (65%) and the lowest frequency was related to root narrowness (20%) and canal deviation (5%). Comparison of panoramic and CBCT radiographic results showed that in 46% of cases of root opacity, 15% of cases of root curvature, 50% of cases of root narrowing, 100% of cases of canal deviation, 30% of cases of canal narrowing and 28% of cases of canal rupture in panoramic radiography, contact between the root of the impacted mandibular third molars with the inferior alveolar nerve canal was observed on CBCT radiography. The highest sensitivity of panoramic criteria in determining the relationship between the impacted mandibular third molar and the inferior alveolar nerve was related to the root opacity with 100% sensitivity and the lowest sensitivity in determining this relationship was related to the canal deviation with 17% sensitivity. On the other hand, the highest specificity of panoramic criteria in determining the relationship between the mandibular third molars with the inferior alveolar nerve in the present study was related to the two criteria of apex bifid and canal deviation with 100% specificity and the lowest specificity in determining this relationship was related to root curvature with 21% specificity.Conclusions: According to the findings of this study, in all cases where CBCT radiography showed a contact between the impacted mandibular third molar and the inferior alveolar nerve canal, there was at least one criteria in panoramic radiography. In cases where there was a contact between the impacted mandibular third molar and the inferior alveolar nerve canal in panoramic radiography in the type of root opacity, the probability of observing this relationship in CBCT radiography was very high. On the other hand, the two criteria of apex bifid and canal deviation in panoramic radiography were the most characteristic in showing the absence of contact between the impacted mandibular third molar and the inferior alveolar nerve canal
 15. توصیفگر: تصویربرداری تشخیصی   Diagnostic Imaging
 16. توصیفگر: پرتونگاری   Radiography
 17. توصیفگر: دندان نهفته   Tooth, Impacted
 18. توصیفگر: ناهنجاری های دندان   Tooth Abnormalities
 19. توصیفگر: آسیب های فک پایین   Mandibular Injuries
 20. توصیفگر: دندان عقل   Molar, Third
 21. توصیفگر: جراحی   Surgery
 22. توصیفگر: دندان پزشکی   Dentistry
 23. استاد راهنما. نوربخش، رامین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها