درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت (IMB) بر تبعیت از درمان و کیفیت زندگی بیماران بعد ازآنژیوپلاستی عروق کرونر (PCI)
435 مرتبه مشاهده شده

بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت (IMB) بر تبعیت از درمان و کیفیت زندگی بیماران بعد ازآنژیوپلاستی عروق کرونر (PCI)

قربانی مقدم، زهرا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WG ١٦٦/٥ ‫ق‬٥٥٩‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455959
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: قربانی مقدم، زهرا.
 5. عنوان:بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اطلاعات، انگیزش و مهارت (IMB) بر تبعیت از درمان و کیفیت زندگی بیماران بعد ازآنژیوپلاستی عروق کرونر (PCI) / نگارش زهرا قربانی مقدم.
 6. Title: Evaluation of the effect of an educational program based on information, motivation, and behavioral skills (IMB) model on adherence to treatment and life quality of patients after coronary angioplasty (PCI) / By Zahra Ghorbani Moghadam
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ز، 98، س ص.: مصور، جدول
 14. خلاصه:مقدمه و هدف: بیماری های قلبی- عروقی بخصوص انسداد عروق کرونر و عوارض ناشی از این بیماری شیوع روزافزونی یافته است. علی رغم تکنیک های درمانی جدید از جمله مداخله کرونری از طریق پوست (PCI) یا آنژیوپلاستی عوارض این بیماری قابل ملاحظه است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اطلاعات، انگیزش و مهارتهای رفتاری (IMB) بر تبعیت از درمان و کیفیت زندگی بیماران بعد از آنژیوپلاستی عروق کرونر (PCI) طراحی و اجرا شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مداخله ای شاهدار 80 بیمار که حداقل 9 ماه قبل تحت PCI قرارگرفته بودند با استفاده از روش تخصیص تصادفی ساده انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک به دو گروه 40 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت آموزش بر اساس مدل اطلاعات – انگیزه – مهارت های رفتاری (IMB) طی 6 جلسه 60- 90 دقیقه ای درگروه های 10 نفره قرار گرفتند. گروه کنترل مراقبت های معمول را دریافت کردند. ابزار جمع آوری متغیرهای اصلی پرسشنامه تبعیت ازدرمان مدانلو و پرسشنامه 12 سوالی کیفیت زندگی (SF12) بود. این پرسشنامه ها قبل، بلافاصله بعد و یک ماه بعد از مداخله توسط شرکت کنندگان هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS- درسطح معناداری 0/05 > P تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها : در بیماران گروه آزمایش، میانگین نمره تبعیت از درمان و مولفه های آن و میانگین نمره کیفیت زندگی و مولفه های آن بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن افزایش معناداری داشته است (0/001> p). ولی در گروه کنترل تفاوت معناداری در سه مرحله به دست نیامد (0/05< P). همچنین میانگین تغییرات نمره تبعیت از درمان و کیفیت زندگی قبل و بلافاصله بعد و همچنین قبل و یک ماه بعد در بیماران گروه آزمایش نسبت به کنترل به طور معناداری بیشتر بود (0/05> P). نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اطلاعات، انگیزش و مهارتهای رفتاری بر تبعیت از درمان و بهبود کیفیت زندگی در بیماران بعد از PCI موثر می باشد
 15. خلاصه:Cardiovascular disease, especially coronary artery occlusion and its complications, have become increasingly commonplace. Despite new treatment techniques such as percutaneous coronary intervention (PCI) or angioplasty, the complications of this disease are significant.Aim: This study aimed to determine the effect of an educational program based on information, motivation, and behavioral skills (IMB) model on adherence to treatment and life quality of patients after PCI.Methods: In this controlled interventional study, 80 patients who had undergone PCI at least 9 months ago were selected using the simple randomization method. After they completed the demographics form, they were assigned into experimental and control groups of 40 people. The experimental group was trained based on the IMB model in 6 sessions of 60-90 minutes in groups of 10 people. The control group received routine care. The primary data collection tools were Modanloo’s Treatment Adherence Questionnaire and the 12-item Quality of Life Questionnaire (SF12). These questionnaires were completed before, immediately after, and one month after the intervention by the participants of both groups. Data were analyzed using SPSS software at the significance level of p <0.05.Findings: In the experimental group, the mean score of adherence to treatment and its components and the mean score of quality of life and its components immediately and one month after the intervention increased significantly compared to baseline (p <0.001). However, in the control group, no significant difference was found in the three stages (p> 0.05). Also, the mean score changes of treatment adherence and life quality before and immediately after the intervention, as well as before and one month after the intervention were significantly higher in the experimental group than the control group (p <0.05).Conclusion: Educational intervention based on the IMB model was effective in patients’ adherence to treatment and life quality improvement after PCI
 16. توصیفگر: آنژیوپلاستی عروق کرونراز راه پوست   Angioplasty Transluminal, Percutaneous Coronary
 17. توصیفگر: تصلب شرائین کرونر   Coronary Arteriosclerosis
 18. توصیفگر: بیماری های قلب و عروق   Cardiovascular Diseases
 19. توصیفگر: بیماری های عروق   Vscular Diseases
 20. توصیفگر: بیماری کرونر   Coronary Diseases
 21. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 22. توصیفگر: آموزش برنامه ای   Programmed Instruction
 23. توصیفگر: سبک زندگی   Life Style
 24. توصیفگر: انگیزش   Motivation
 25. توصیفگر: بیماران   Patients
 26. استاد راهنما. طبیعی، شهناز
 27. استاد مشاور. وقار سیدین، ابوالفضل
 28. استاد مشاور. معزی، علی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها