درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثر عصاره آبی و الکلی بخش مخروطی گیاه افدرا (E.gerardiana) در غلظت‌های مختلف بر روی برخی باکتری‌‌های دهان و کاندیدا آلبیکنس در محیط آزمایشگاهی
554 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثر عصاره آبی و الکلی بخش مخروطی گیاه افدرا (E.gerardiana) در غلظت‌های مختلف بر روی برخی باکتری‌‌های دهان و کاندیدا آلبیکنس در محیط آزمایشگاهی

صدری نیا، سجاد.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WU ٢٧٠ ‫ص‬٥٣١‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:76
 3. کد دانشکده:دندانپزشکی
 4. پديدآور: صدری نیا، سجاد.
 5. عنوان:بررسی اثر عصاره آبی و الکلی بخش مخروطی گیاه افدرا (E.gerardiana) در غلظت‌های مختلف بر روی برخی باکتری‌‌های دهان و کاندیدا آلبیکنس در محیط آزمایشگاهی / نگارش سجاد صدری‌نیا.
 6. Title: Antibactrial activity of Hydroalcoholic Extract fromlea froot skins teamskin Berberry herbon streptococcus mutans and lactobacillus casei in compression to chlorhexidineusing the quantitative suspension method / By Sajjad Sadrinia
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده دندانپزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 55 ص.: مصور، جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: بیماری‌های عفونی از جمله پوسیدگی دندان از چالش‌های موجود در انسان‌ها می‌باشد. در سه دهه گذشته صنایع دارویی تعداد قابل ملاحظه‌ای از آنتی بیوتیک‌ها را تولید کرده‌اند، اما مقاومت میکروارگانیسم‌ها نسبت به این داروها افزایش یافته است. از این رو گسترش روز افزون مقاومت میکروبی درمان بیماری‌های عفونی را مشکل و پرهزینه کرده است. فلذا امروزه بدنبال جایگزین کردن محصولات با خواص ضد میکروبی گیاهی به علت در دسترس بودن و کم عارضه بودن به جای آنتی بیوتیک‌ها هستند. لذا هدف ما در این مطالعه بررسی اثر عصاره آبی و الکلی بخش مخروطی گیاه افدرا (E.gerardiana)درغلظت‌های مختلف بر روی برخی باکتری‌‌های دهان و کاندیدا آلبیکنس درمحیط آزمایشگاهی بود.مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی ابتدا قسمت مخروطی گیاه افدرا جمع‌آوری و عصاره‌گیری با استفاده از حلال‌های آبی و اتانولی صورت گرفت. با استفاده از روش میکرودایلوشن از کلرهگزیدین 1% و عصاره‌های آبی و الکلی 2% به ترتیب غلظتهای مختلف در داخل چاهک‌های پلیت 96 خانه‌ای تهیه و از سوسپانسیون سلولی باکتری و قارچی به آن افزوده شد. از هر رقت کشت بر روی محیط بلاد آگار و سابورد دکستروز آگار (CS) به عمل آمد. پلیت‌های محیط کشت بلاد آگار به مدت 48 ساعت در 37 درجه و پلیت Sدر25 درجه انکوبه شدند. سپس جهت بررسی MIC و MBC مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج: نتایج نشان داده شد که عصاره آبی افدرا تاثیری در رشد انتروکوک‌فکالیس و استرپتوکوکوس موتانس نداشته است و درغلظت mg/ml 2.0 عصاره آبی رشد داشتند. در مقابل لاکتوباسیل کازئی و کاندیدا آلبیکنس دارای MIC به ترتیب 0.062mg/ml و 0.5، 0.125MBC mg/ml و 1.0 بودند. نتایج بررسی عصاره الکلی نشان داد که انتروکوک فکالیس در غلظتهای عصاره الکلی رشد داشته است. اما لاکتوباسیل کازئی، استرپتوکوکوس موتانس و کاندیدا آلبیکنس دارای MIC به ترتیب 0.031mg/mlو 0.5 0.25 و 0.62MBC mg/mlو 1.0و 0.5 بودند. همینطور هر 3 سویه باکتری (انتروکوک فکالیس، استرپتوکوکوس موتانس و لاکتوباسیل کازئی) دارایMIC در غلظت‌های 0.078mg/ml و 1/25 و MBC در غلظتهای 0.156mg/ml و 2.5 از کلرهگزیدین 1% بودند.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تاثیر عصاره آبی و الکلی 2% گیاه افدرا دارای اثرات ضدباکتریایی بر روی برخی باکتری‌های گرم مثبت فلور نرمال دهان از جمله استرپتوکوکوس موتانس، لاکتوباسیل کازئی و قارچ کاندیداآلبیکنس را دارا است. در مقایسه با تاثیر غلظتهای مختلف از کلرهگزیدین 1%، عصاره های آبی و الکلی بر روی رشد انتروکوکو فکالیس تاثیر قابل ملاحظه ای نداشته است
 14. خلاصه:Introduction and Aim: Infectious diseases such as tooth decay are a challenge in humans. In the past three decades, the pharmaceutical industry has produced a significant number of antibiotics, but the resistance of microorganisms to these drugs has increased. Therefore, the increasing spread of microbial resistance has made the treatment of infectious diseases difficult and costly. Therefore, today it is sought to replace the products with herbal antimicrobial properties due to their availability and low side effects instead of antibiotics. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of aqueous and alcoholic extracts of E. conicana (E.gerardiana) on different concentrations of some oral bacteria and Candida albicans in vitro.Materials and methods: In this experimental study, the conical section of Ephedra was collected and extracted using aqueous and ethanol solvents. Using microdegradation of chlorhexidine 1% and aqueous and alcoholic extracts of 2%, various concentrations were prepared in 96-well plate wells, respectively, and bacterial and fungal cell suspension was added. Culture dilution was performed on blood agar and dextrose agar (SC) medium. Blood agar plates were incubated at 37 ° C and S plate at 25 ° C for 48 hours. They were then examined for MIC and MBC.Result: The results showed that Ephedra aqueous extract did not affect on the growth of Enterococcus faecalis and Streptococcus mutans and have been growth on concentration of 2.0 mg / ml of extract. In contrast, Lactobacilli casei and Candida albicans had MIC 0.062 and 0.5 mg / ml, and MBC 0.125 and 1.0 mg / ml, respectively. The results of the alcoholic extract showed that difference concentrations of extract did not affect on the growth of Enterococcus faecalis. But Lactobacilli casei, Streptococcus mutans, and Candida albicans had MICs of 0.031, 0.5, 0.25, mg / ml and MBC, 0.62, 1.0, 0.5 mg / ml, respectively. Also, all three bacterial strains (Enterococcus faecalis, Streptococcus mutans and Lactobacilli casei) had MIC at 0.078, 1.25 mg / ml and MBC 0.156, 2.5 mg / ml of chlorhexidine 1%.Conclusion: The results of the effect of 2% aqueous and alcoholic extract of Ephedra showed that the extract of this plant has antibacterial effects on some gram-positive bacteria of normal oral flora, including Streptococcus mutans, Lactobacilli casei and Candida albicans. Compared to the effect of different concentrations of chlorhexidine 1%, aqueous and alcoholic extracts did not have a significant effect on the growth of Enterococcus faecalis
 15. توصیفگر: پوسیدگی های دندان   Dental Caries
 16. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 17. توصیفگر: استرپتوکوک موتانس   Streptocccus mutans
 18. توصیفگر: کاندیدا آلبیکانس   Candida Albicans
 19. توصیفگر: گیاهان شفابخش   Plant, Medicinal
 20. توصیفگر: پزشکی گیاهی   Medicine, Herbal
 21. توصیفگر: اثرات دارویی   Drug Effects
 22. توصیفگر: استفاده درمانی   Therapeutic Use
 23. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 24. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & control
 25. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 26. استاد راهنما. زارع بیدکی، مجید
 27. استاد راهنما. نیکومنش، فاطمه
 28. استاد مشاور. پروایی، پروین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها