درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی مقایسه‌ای ترمیم نقایص جلدی صورت با دو روش فلپ و گرفت
445 مرتبه مشاهده شده

بررسی مقایسه‌ای ترمیم نقایص جلدی صورت با دو روش فلپ و گرفت

نوری، سعید.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WO ٦١٠ ‫ن‬٧٥٧‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455344
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: نوری، سعید.
 5. عنوان:بررسی مقایسه‌ای ترمیم نقایص جلدی صورت با دو روش فلپ و گرفت / نگارش سعید نوری.
 6. Title: Comparative study of facial skin defects reconstruction using methods of flap and graft / By Saeed Noori
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ب، 75 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: ضایعات جلدی ناحیه ی صورت که عمدتا شامل بیماری های خوش خیم و بدخیم است وهمچنین برداشتن تومور ها و ضایعات تروماتیک که منجر به ایجاد نقایص جلدی و نسج نرم میشود همیشه از لحاظ ظاهری وعملکردی اهمیت ویژه ای برای بیمار وپزشک داشته است. بازسازی این نقایص با استفاده از گرفت یا فلپ ها در ایجاد نتیجه ایده آل که سبب حفظ فانکشن و زیبایی فرد می شود مهم است. لذا این مطالعه با هدف مقایسه ترمیم نقایص جلدی ناحیه صورت، با استفاده از روش های گرفت و فلپ، برای بدست آوردن معیاری کاربردی، طراحی و اجرا شد.مواد و روش ها: در این مطالعه،بیماران مراجعه کننده به سرویس جراحی پلاستیک بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند که شامل بیماران دارای ضایعات تومورال یا غیر تومورال و ترومایی صورت که نیاز جراحی داشت بررسی شدند. 100 بیمار وارد این مطالعه شدند که به دو گروه 50 نفری ترمیم شده باروش گرفت یا فلپ تقسیم شدند. اطلاعات مورد نیاز بیماران از پرونده آنها استخراج و ثبت شد. نتایج نهایی جراحی از نظر زیبایی و عملکردی، در مراجعات بعدی بیماران که بین یک تا سه ماه بعد بود، ثبت گردید. اطلاعات فوق، جهت مقایسه در دو گروه ترمیم ضایعات با روش گرفت یا فلپ، طبقه بندی شد. نتایج پس از جمع‌آوری وارد نرم‌افزار SPSS شد و بوسیله آزمون های آماری من ویتنی و کای اسکوئر و تست دقیق فیشر در سطح معناداری P کمتر مساوی 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد عوارض زیبایی درگروه گرفت با 48% به صورت معناداری نسبت به گروه فلپ با 26% بیشتر بوده است (0/05 > P) و عوارض عملکردی در دو گروه گرفت با 30% و فلپ با 18%، تفاوت معناداری نداشت (0/05 < P). میانگین مدت عمل در گروه گرفت با 84/4 دقیقه بصورت معناداری نسبت به گروه فلپ با 62/6 دقیقه بیشتر بوده است و اندازه ضایعات بطور معناداری در گروه گرفت نسبت به گروه فلپ بیشتر بود (0/05>P).فاکتور هایی نظیر مدت بیماری، تعداد جراحی، عود و نوع ضایعه ارتباط معناداری با نوع عمل جراحی نداشتند (0/05 < P). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی ازآن بود که، بطور کلی استفاده از روش فلپ برای ترمیم ضایعات صورت در مقایسه با روش گرفت، از برتری نسبی برخوردار است و از انجاکه فلپ ها از نظر زیبایی قابل قبول تر هستند اما از نظر پوشش اندازه دیفکت محدودیت دارد و همچنین ترمیم با گرفت جلدی این مزیت را دارد که دیفکت های وسیع تری را پوشش میدهد لیکن از نظر زیبایی ایده ال نیست ،در مواردی که امکان استفاده از هر دو روش به میزان یکسان وجود دارد توصیه به انجام روش فلپ بر اساس نظر پزشک و منافع درمانی بیمار، بیشتر خواهد بود
 14. خلاصه:Background: Facial skin lesions, which mainly include benign and malignant diseases, as well as the removal of tumors and traumatic lesions that lead to skin and soft tissue defects, have always been of special importance for the patient and physician in terms of appearance and function. graft or flaps are important in creating the ideal result that maintains the function and beauty of the person. Designed and implemented.Methods: In this study, patients referred to the Plastic Surgery Service of Imam Reza (AS) Hospital in Birjand, including patients with tumor or non-tumor lesions and facial trauma who needed surgery, were examined. 100 patients were included in the study, who were divided into two groups of 50 rehabilitated graft or flaps. The information required by patients was extracted from their files and recorded. The final results of surgery in terms of aesthetics and function were recorded in subsequent visits to patients between one and three months later. The above information was classified for comparison in two groups of lesion repair by graft or flap method. After collection, the results were entered into SPSS software and It was analyzed by Mann-Whitney test and Chi-Square and Fisher's exact test at a significance level of P less than 0.05.Results: The results of this study showed that the cosmetic side effects in the graft group with 48% were significantly higher than the flap group with 26% (P <0.05) and the functional effects in the graft group with 30% and flap with 18% were not significantly different (P> 0.05). The mean duration of operation in the graft group with 84.4 minutes was significantly longer than in the flap group with 62.6 minutes and the size of the lesions was significantly larger in the graft group than in the flap group (P <0.05). Factors such as disease duration, number of surgeries, recurrence, and type of lesion were not significantly associated with the type of surgery (P>0.05). Conclusions: The results of this study indicated that, in general, the use of the flap technique for the repair of facial lesions was relatively superior to graft, whereas flaps were aesthetically acceptable but limited in size. And also the graft repair has the advantage of covering wider defects defects but is not ideal aesthetically. In cases where both methods are equally applicable, it is advisable to perform a flap procedure based on the physician's interest and The therapeutic benefits of the patient
 15. توصیفگر: روش های جراحی ترمیمی زیبایی   Reconstructive Surgical Procedures
 16. توصیفگر: پیوند پوست   Skin Transplantation
 17. توصیفگر: فلاپ های جراحی   Surgical Flaps
 18. توصیفگر: صورت   Face
 19. توصیفگر: پوست   Skin
 20. توصیفگر: بیماری های پوست   Skin Diseases
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. غنچه، مهدی
 23. استاد مشاور. رمضانی، عباسعلی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها