درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه تاثیر آموزش حضوری و مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری
720 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر آموزش حضوری و مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری

حسین زاده، محدثه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WQ ٢٤٨ ‫ح‬٥٦٥‫م‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455988
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: حسین زاده، محدثه.
 5. عنوان:مقایسه تاثیر آموزش حضوری و مبتنی بر شبکه های اجتماعی بر خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری / نگارنده محدثه حسین‌زاده.
 6. Title: Comparison of the Effect of In-Person Training and Social Networking on Self-Care in Women with Gestational Diabetes / By Mohaddeseh Hosseinzadeh
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ز، 82 ص.: جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: دیابت بارداری یکی از رایج‌ترین عوارض طبی در دوران بارداری است. با توجه به شیوع روزافزون این اختلال و هزینه‌های مربوط به آن، کنترل بیماری ضروری است و مهم‌ترین عامل کنترل، رفتارهای خودمراقبتی است. این مطالعه با هدف بررسی مقایسه تاثیر آموزش حضوری و مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت بارداری انجام شد. روش کار: این مطالعه نیمه تجربی شاهددار تصادفی بر روی 73 زن باردار مبتلا به دیابت حاملگی شهر بیرجند انجام شد. شرکت کنندگان پرسشنامه خودمراقبتی و دموگرافیک تکمیل کردند و سپس در سه گروه قرار گرفتند. در گروه آموزش حضوری 4 جلسه آموزشی (یک ساعته) به مدت یک ماه برگزار شد. گروه آموزش مجازی مطالب آموزشی را روزانه 2 پیام به مدت 30 روز از طریق تلگرام دریافت نمودند و گروه کنترل فقط آموزش روتین را دریافت کردند. یک ماه بعد از اتمام مداخله، پرسشنامه توسط همه افراد تکمیل گردید. یافته‌ها: سه گروه از نظر میانگین نمره خودمراقبتی قبل از مداخله با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند اما بعد از مداخله، میانگین نمره خودمراقبتی در گروه آموزش حضوری (0/001>P) وگروه آموزش شبکه‌های اجتماعی (0/01>P) نسبت به گروه کنترل (0/22=P) افزایش یافته بود.نتیجه گیری: در مطالعه حاضر آموزش به دو روش حضوری و مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی در ارتقا خودمراقبتی مادران باردار مبتلا به دیابت بارداری موثر بوده است اما در مقایسه دو روش آموزشی، تفاوتی در دو گروه مداخله مشاهده نشد
 15. خلاصه:Background & Purpose: Gestational diabetes is one of the most common medical complications during pregnancy. Due to the increasing prevalence of this disorder and its associated costs, disease control is essential and the most important control factor is self-care behaviors. The aim of this study was to compare the effect of In-Person education and social Networking on the self-care of women with gestational diabetes.Method: This quasi-experimental randomized controlled study was performed on 73 pregnant women with gestational diabetes in Birjand. Participants completed a self-care and demographic questionnaire and then were divided into three groups. In In-Person training group, 4 training sessions (one hour) were held for one month. Social networking group received 2 messages per day for 30 days via telegram and the control group received only routine training. One month after the intervention, the questionnaire was completed by all individuals.Results: There was no statistically significant difference between the three groups in terms of mean self-care score before the intervention, but after the intervention, the mean self-care score In-Person training group (P <0.001) and Social Networking group (P = 0.01) was increased compared to the control group (P = 0.22).Conclusion: In the present study, training in two methods, In-Person training and Social Networking, has been effective in improving self-care of pregnant mothers with gestational diabetes, but compared to the two training methods, no difference was observed between the two intervention groups
 16. توصیفگر: دیابت آبستنی   Diabetes, Gestational
 17. توصیفگر: عوارض آبستنی   Pregnancy Complications
 18. توصیفگر: آموزش   Education
 19. توصیفگر: مراقبت از خود   Self Care
 20. توصیفگر: در بارداری   In Pregnancy
 21. توصیفگر: محیط آجتماعی   Social Environment
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. استاد راهنما. ترشیزی، مرضیه
 24. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها