درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی بروز عفونت‌های ادراری و تنفسی و عوامل پیش‌گویی کننده‌ی مرتبط با آن در بیماران روماتولوژیک تحت درمان با داروهای ایمونوساپرسیو
579 مرتبه مشاهده شده

بررسی بروز عفونت‌های ادراری و تنفسی و عوامل پیش‌گویی کننده‌ی مرتبط با آن در بیماران روماتولوژیک تحت درمان با داروهای ایمونوساپرسیو

فریدی، آسیه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WE ٥٤٤ ‫ف‬٧١٦‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455633
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: فریدی، آسیه.
 5. عنوان:بررسی بروز عفونت‌های ادراری و تنفسی و عوامل پیش‌گویی کننده‌ی مرتبط با آن در بیماران روماتولوژیک تحت درمان با داروهای ایمونوساپرسیو / نگارش آسیه فریدی.
 6. Title: Investigation of urinary and respiratory infections and related prognostic factors in rheumatologic patients treated with immunosuppressive drugs / By Asiyeh Faridi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 64 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: بیماری‌های اسکلتی عضلانی از جمله شایع‌ترین و پرهزینه‌ترین بیماری‌ها در سرتاسر دنیا می‌باشد و جزو بیماری‌های همراه با اختلالات سیستم ایمنی است و منجر به آسیب و ناتوانی برگشت ناپذیر در بیماران می‌شود. تاکنون درمان قطعی برای بیماری‌های روماتولوژیک شناخته نشده است و داروهای سیتوتوکسیک و کورتیکواستروئیدها جهت درمان استفاده می‌شوند. برخی مطالعات بیان کرده‌اند در بیماران دارای ضعف سیستم ایمنی شدت عفونت‌ها افزایش می‌یابد. میکروب‌ها در این بیماران منجر به ایجاد عفونت بویژه عفونت دستگاه تنفسی فوقانی را ایجاد می‌کنند. باتوجه به مطالب فوق هدف ما در این مطالعه بررسی بروز عفونت های ادراری، تنفسی در بیماران روماتولوژیک تحت درمان ایمونوساپرسیو بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی 78 بیمار مبتلا به بیماری‌های روماتولوژیک مراجعه کننده به درمانگاه روماتولوژی و عفونی در سال 1399 و تشخیص بر اساس معیارهای بالینی توسط فوق تخصص روماتولوژی بررسی شدند. بیماران هنگام ورود به مطالعه و 3 ماه پس از آن از نظر انجام U/C،CRP،ESR،CBC Diff،CXR،U/A کشت خلط (در صورت داشتن خلط) و کشت خون (در صورت شک به عفونت تنفسی و ادراری) تحت بررسی قرار گرفتند. داده‌ها به نرم‌افزار SPSS نسخه 22 وارد و داده‌های توصیفی با استفاده از آمار توصیفی و آزمون تی مستقل یا من ویتنی متغیرهای کیفی از آزمون تست دقیق فیشر و برای تعیین فاکتورهای پیش‌گویی کننده از رگرسیون لجستیک در سطح معناداری کمتر مساوی 0/05 استفاده شد. یافته‌ها:در این مطالعه میانگین سنی 12/53±49/17 سال و 76/9 % را زنان تشکیل می‌دادند. بروز عفونت‌های تنفسی و ادراری به ترتیب برابر با 42/3 % و 52/6 % بود. شایع‌ترین بیماری اسپوندلوآرتروپاتی (37/2 %) بود. بین جنسیت، گروه سنی، سابقه مصرف دارو و بیماری با بروز عفونت تنفسی و ادراری تفاوت معناداری وجود نداشت (0/05 < P). نتیجه‌گیری: میزان بروز عفونت‌های تنفسی و ادراری در بیماران مورد بررسی به ترتیب برابر با 42/3 % و 52/6 % بدست آمد. سابقه مصرف دارو و ESR با بروز عفونت ادراری و تنفسی ارتباط معناداری دارند
 14. خلاصه:Background: Musculoskeletal diseases are among the most common and costly diseases worldwide and are among the diseases associated with immune system disorders and lead to irreversible damage and disability in patients. There is no definitive cure for rheumatic diseases and cytotoxic drugs and corticosteroids are used to treat it. Some studies have shown that the severity of infections increases in patients with weakened immune systems. Microbes cause infection in these patients, especially upper respiratory tract infections. In view of the above, our aim in this study was to evaluate the incidence of urinary tract infections in rheumatological patients undergoing immunosuppressive therapy. Methods:In this descriptive-analytical study, 78 patients with rheumatic diseases referred to the Rheumatology and Infectious Diseases Clinic in 1399 and the diagnosis based on clinical criteria were evaluated by a rheumatologist. Patients at the time of enrollment and 3 months thereafter for U / A, CXR, CBC Diff, ESR, CRP, U / C, sputum culture (if sputum) and blood culture (if respiratory infection is suspected) and Urinary) were examined. Data were entered into SPSS software version 22 and descriptive data were used using descriptive statistics and independent t-test or Mann-Whitney qualitative variables. Results: In this study, the mean age was 49.17. 12.53 years and 76.9% were women. The incidence of respiratory and urinary tract infections was 42.3% and 52.6%, respectively. The most common disease was spondyloarthropathy (37.2%). There was no significant difference between gender, age group, history of drug use and disease with respiratory and urinary tract infections (P> 0.05).Conclusions:The incidence of respiratory and urinary tract infections in the studied patients was 42.3% and 52.6%, respectively. History of drug use and ESR are significantly associated with urinary tract and respiratory infections
 15. توصیفگر: بیماری های روماتیسمی   Rheumatic Diseases
 16. توصیفگر: عوارض   Complications
 17. توصیفگر: عفونت های مجرای ادرار   Urinary Tract Infections
 18. توصیفگر: عفونت های مجرای تنفسی   Respiratory Tract Infections
 19. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 20. توصیفگر: داروهای کاهنده ایمنی   Immunosuppressive Agents
 21. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. استاد راهنما. عتباتی، الهام
 24. استاد مشاور. طاهرپور، صدیقه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها