درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی نقش رسپتور استروژن و پروژسترون بر روی سرطان کولورکتال
614 مرتبه مشاهده شده

بررسی نقش رسپتور استروژن و پروژسترون بر روی سرطان کولورکتال

صالحی فر، صالحه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٥٢٩ ‫ص‬٣٢٤‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455598
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: صالحی فر، صالحه.
 5. عنوان:بررسی نقش رسپتور استروژن و پروژسترون بر روی سرطان کولورکتال / نگارش صالحه صالحی فر.
 6. Title: Assessment of the role of estrogen and progesterone receptors on colorectal cancer / By Salehe Salehi far
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ط، 80 ص.: مصور، جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: سرطان کولورکتال سومین سرطان شایع در مردان و دومین سرطان شایع در میان زنان است. مطالعات اپیدمیولوژیک نقش استروژن در محافظت در برابر سرطان کولورکتال را نشان می دهد. این مطالعه با هدف بررسی نقش رسپتور استروژن و پروژسترون بر روی سرطان کولورکتال انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تحلیلی می باشد که در آن 54 فرد مشکوک به سرطان کولورکتال که با توجه به علایم بالینی و پاراکلینیک تحت عمل جراحی قرار گرفته اند وارد مطالعه شدند. پس از بررسی های لازم از نظر مرحله سرطان و پر کردن چک لیست که شامل متغیر های دموگرافیک (سن، جنس، سابقه خانوادگی کنسر، سابقه ابتلا به بیماری های التهابی روده، سابقه رادیاسیون به لگن، وضعیت اقتصادی و اجتماعی) و مرحله و جایگاه درگیری در کولون می باشد، داده های مورد نیاز جمع آوری و سپس نمونه برداری انجام شده طی عمل جراحی برای ایمونوهیستوشیمی ارسال و مثبت یا منفی بودن و میزان رسپتورها در بافت ارزیابی شد. در نهایت داده ها از طریق نرم افزار SPSS25 مورد تجزیه و تحلیل قرا گرفت. یافته ها: از نظر یافته های دموگرافیک، 35 نفر (64/8%) مرد و 19 (35/2%) زن بوده اند. میانگین سنی بیماران 14/03±62/28 سال بوده است.18 نفر (33/3%) سیگار، 12 نفر (22/2%) قلیان، 32 نفر (59/3%) مواد مخدر و 2 نفر (7/3%) الکل مصرف می کردند.فقط 9 نفر (16/7%) از بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده بودند. 7 نفر (13%) سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان های کولورکتال داشتند. 2 نفر (3/7%) از بیماران سابقه اشعه به لگن داشتند و بیشترین فراوانی محل درگیری ناحیه سیگموئید بود. در سطح بیان رسپتور های استروژن بتا عواملی مانند سن، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل و سابقه خانوادگی اختلاف معناداری وجود داشت (0/001=P). در سطح بیان رسپتورهای پروژسترون سن، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل و سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان های کولورکتال اختلاف معناداری وجود داشته است (0/001=P). در مرحله سرطان نیز عواملی نظیر سن، مصرف مواد مخدر، مصرف الکل و ابتلا به بیماری التهابی روده اختلاف معناداری وجود داشت (0/001=P). افراد با مرحله بالاتر سطح بیان رسپتور استروژن و پروژسترون پایین تری داشتند (0/000=P).نتیجه گیری: بر حسب نتایج به نظر می رسد که استروژن و پروژسترون در پیش گویی سرطان و تغییر در سیر سرطان می توانند نقش داشته باشند. با توجه به تعداد نمونه محدود این پژوهش نیاز به مطالعات بیشتری در رابطه با این موضوع می باشد
 14. خلاصه:Background: Colorectal cancer is the third most common cancer in men and the second most common cancer in women. Epidemiological studies have shown the role of estrogen in the protection against colorectal cancer. This study was performed to Assessment of the role of estrogen and progesterone receptors on colorectal cancer. Methods: This is an analytical study in which 54 people suspected of having colorectal cancer who underwent surgery due to clinical and paraclinical symptoms were included in the study. After the necessary examinations in terms of cancer stage and filling out a checklist that includes Demographic variables (age, sex, family history of cancer, history of inflammatory bowel disease, history of pelvic radiation, economic and social status), stage and location of involvement in the colon, the required data are collected and then sampled During surgery for immunohistochemistry and positive or negative and the amount of receptors in the tissue was evaluated. Finally, the data were analyzed using SPSS25 software.Results: In terms of demographic findings, 35 (8/64%) were male and 19 (2/35%) were female. The mean age of patients was 28/62 14 03/14 years. 18 patients (3/33%) smoked, 12 patients (2/22%) used hookah, 32 patients (3/59%) used drugs and 2 patients (7/3%) consumed alcohol. 7/16% of patients had inflammatory bowel disease. 7 patients (13%) had a family history of colorectal cancer. 2 patients (7/3%) had a history of urethrosigmoidoscopy and the most common site of involvement was the sigmoid region. There was a significant difference in the expression of beta estrogen receptors by factors such as age, drug use, alcohol consumption and family history (P = 0/001). There was a significant difference in the expression level of progesterone receptors, age, drug use, alcohol consumption and family history of colorectal cancer (P = 0/001). There was a significant difference in the stage of cancer with factors such as age, drug use, alcohol consumption and inflammatory bowel disease (P = 0/001). Individuals with higher stage had lower levels of estrogen and progesterone receptor expression (P = 0/000).Conclusions: Based on the results, it seems that estrogen and progesterone can play a role in predicting cancer and changes in the course of cancer. Due to the limited number of samples in this study, more studies are needed on this subject
 15. توصیفگر: سرطان های کولون   Colonic Neoplasms
 16. توصیفگر: سرطان های راست روده   Rectal Neoplasms
 17. توصیفگر: استروژن ها   Estrogens
 18. توصیفگر: پروژسترون   Progesterone
 19. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 20. توصیفگر: درمان   Therapy
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. قاسمیان، محمدرضا
 23. استاد مشاور. زردست، محمود

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها