درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی توزیع فراوانی خصوصیات بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به سلیاک خراسان جنوبی در 6 ماهه اول سال 1398
619 مرتبه مشاهده شده

بررسی توزیع فراوانی خصوصیات بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به سلیاک خراسان جنوبی در 6 ماهه اول سال 1398

صاحبدل فرد، مریم.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WI ٤٧١ ‫ص‬١٦١‫ب‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455853
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: صاحبدل فرد، مریم.
 5. عنوان:بررسی توزیع فراوانی خصوصیات بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلا به سلیاک خراسان جنوبی در 6 ماهه اول سال 1398 / نگارش مریم صاحبدل فرد.
 6. Title: Frequency distribution of clinical and demographic characteristics of patients with celiac disease in South Khorasan in the first 6 months of 2019 / By Maryam Sahebdel Fard
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 57 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف:سلیاک یک بیماری مزمن و نسبتا شایع بوده که تشخیص به موقع آن بسیار حائز اهمیت است، لذا اطلاع از میزان شیوع و عوامل مرتبط با آن می تواند در راستای برنامه ریزی جهت اقدامات پیشگیری و درمانی این بیماران کمک کننده باشد. بنابراین مطالعه حاضربا هدف بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک، بالینی و آزمایشگاهی بیماری سلیاک در استان خراسان جنوبی به انجام رسید.مواد و روشها: مطالعه حاضر در قالب یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی بروی 110 نفر از بیماران مبتلا به سلیاک خراسان جنوبی که به کلینیک گوارش بیرجند در طی 6 ماهه اول سال 1398 مراجعه کردند، انجام پذیرفت. برای افراد پس از کسب شرایط ورود،پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک، سوابق بیماری در فرد، علایم بیماری و تست های تشخیصی آزمایشگاهی و نتایج بیوپسی انجام شده برای هر شرکت کننده تکمیل شد. با توجه به چک لیست میزان شیوع موارد اپیدمیولوژیک در این بیماران مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات حاصل توسط نرم افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.یافته ها: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه قرار گرفته برابر با 15/25 ± 28/38 سال بود که 10/9 درصد از بیماران سن زیر 10 سال، 26/4 درصد از بیماران سن بین 10 تا 20 سال، 20 درصد از بیماران سن 20 تا 30 سال، 20/9 درصد از بیماران سن 30 تا 40 سال و 21/8 درصد از بیماران سن بیشتر از 40 سال داشتند.همچنین 70/9 درصد از افراد مطالعه(78 نفر) را مردان و 29/1 درصد از افراد(32 نفر) را زنان به خود اختصاص داده بودند.شایعترین علائم بالینی گوارشی در بیماران به ترتیب عبارت بود ازشکم درد با 63/6 درصد، اسهال با40 درصد ،یبوست با 39/1 درصد و تهوع با 31/8 درصد.از مجموع 110 بیمار بررسی شده، تعداد79 بیمار واجد نتایج آزمایش Anti-TTG-IgA بودند که 23 نفر(29/1 درصد) سطوح ایمونوگلوبین کمتر از 12U/m (منفی)، 5 نفر(6/3 درصد) سطوح ایمونوگلوبین U/ml18-12 (مرزی) و 51 نفر(64/6 درصد) سطوح ایمونوگلوبین بیشتر مساوی با 19 ( مثبت) داشتند. از مجموع 83 مورد بیوپسی تعداد 3 مورد(3/6 درصد) جزو Marsh-I ، 4 مورد(4/8 درصد) جزو Marsh-II، 9 مورد (10/8 درصد) جزو Marsh-IIIa، 21 مورد(25/3 درصد) جزو Marsh-IIIb و 43 مورد(55/4 درصد) جزو Marsh-IIIc بودندنتیجه گیری: یافته های مطالعه حاضر نشان داد که عمده ی بیماران مبتلا در بازه ی سنی 10 تا 20 سال بوده و اکثریت آنها را مردان به خود اختصاص داده بودند.همچنین، یافته بیانگراین بود که شکم درد شایعترین علامت بالینی در بیماران بود. تمامی بیمارانی که از نظر پاتولوژی بررسی شده بودند واجد شواهد بیماری بودند در حالی که قریب به دو سوم بیماران بررسی شده از نظر سرولوژیکی مثبت بودند
 14. خلاصه:Background: Celiac disease is a chronic and relatively common disease that is very important in its early diagnosis, so knowing the prevalence and its related factors can be helpful in planning preventive and therapeutic measures for these patients. Therefore, the present study aimed to investigate the epidemiological, clinical and laboratory characteristics of celiac disease in South Khorasan province.Methods: This study was performed as a descriptive epidemiological study on 110 patients with celiac disease in South Khorasan who referred to Birjand Gastroenterology Clinic during the first 6 months of 2010. A questionnaire including demographic information, patient history, symptoms and laboratory diagnostic tests, and biopsy results were completed for each participant after admission. According to the questionnaire, the prevalence of epidemiological cases in these patients was evaluated and the data were analyzed by SPSS22 software.Results: The mean age of the patients was 28.38 15 15.25 years, of which 10.9% (n = 12) of patients under 10 years old, 26.4% of patients (n = 29) aged between 10 to 20 years. 20% of patients (n = 22) were 20 to 30 years old, 20.9% of patients (n = 23) were aged 30 to 40 years and 21.8% of patients (n = 24) were older than 40 years. 70% of the study subjects (78 persons) were women and 29.1% of them (32 persons) were women. The most common gastrointestinal symptoms in patients were abdominal pain (63.6%), diarrhea (40%), constipation (39.1%) and nausea (31.8%). Of the 110 patients studied, 79 were eligible for Anti- TTG-IgA levels were 23 (29.1%) lower than 12 U / ml (negative), 5 (6.3%) 12-12 U / ml (borderline) and 51 (6.6%) 64% of immunoglobulin levels were more than 19 (positive). Out of 83 biopsies, 3 (3.6%) were Marsh-I, 4 (4.8%) Marsh-II, 9 (10.8%) Marsh-IIIa, 21 (3.3%) 25% were Marsh-IIIb and 43 cases (55.4%) were Marsh-IIIcConclusions: The findings of the present study showed that the majority of patients were in the age range of 10 to 20 years and the majority were male. The findings also indicated that abdominal pain was the most common clinical symptom. All the pathologically evaluated patients had evidence of disease, while about two-thirds of the patients were serologically positive
 15. توصیفگر: بیماری سلیاک   Celiac Diseases
 16. توصیفگر: گلوتن   Glutens
 17. توصیفگر: عوارض جانبی   Adverse Effects
 18. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 19. توصیفگر: درمان   Therapy
 20. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. توصیفگر: خراسان جنوبی   South Khorasan
 23. استاد راهنما. توکلی، تهمینه
 24. استاد مشاور. سلمانی، فاطمه

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها