درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ارتباط بین شاخص ABSI و اختلالات چربی خون در مراجعین به کلینیک قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
9 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارتباط بین شاخص ABSI و اختلالات چربی خون در مراجعین به کلینیک قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کافی، ملیکا.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QU ٢٤٨ ‫ک‬٢٤٧‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455618
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: کافی، ملیکا.
 5. عنوان:بررسی ارتباط بین شاخص ABSI و اختلالات چربی خون در مراجعین به کلینیک قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / نگارش ملیکا کافی.
 6. Title: Study of Association of body shape index and dislepidemic in patients to cardiovascular Clinic Birjand University of Medical Scienses / By Melika Kafi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ه، 63 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: با توجه به اهمیت شناسایی و پیشگیری بیماریهای غیرواگیر علی الخصوص چاقی و اضافه وزن، این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین شاخص A Body shape Index) ABSI) واختلالات چربی خون درمراجعین به کلینیک قلب وعروق شهر بیرجند در سال 1397 انجام شد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر در قالب یک پژوهش توصیفی- تحلیلی بروی 300 نفر از مراحعین به کلینیک قلب و عروق بیمارستان ولی‌عصر بیرجند در سال 1397 صورت پذیرفت. افراد واجد شرایط به روش نمونه‌گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. سپس قد وزن و دور کمر اندازه‌گیری شد نتایج اندازه‌گیری و سایر مشخصات دموگرافیک، علت مراجعه و نتایج آزمایشات بیماران (قند خون TG,HDL,LDLو کلسترول) و فشار خون بیماران از پرونده آنان استخراج شد و در چک لیستی که بر اساس اهداف طرح طراحی شده وارد شد. سپس داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 18 شده و با استفاده از تست‌های آزمون‌های آماری تی تست مستقل ،انالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 0/05 =α مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: تعداد 300 نفر با میانگین سنی 7/17 ± 41/6 سال در مطالعه شرکت کردند میانگین شاخص توده ی بدنی برابر با 4/40 ± 27/10 و میانگین شاخص ABSI برابر با 0/006 ± 0/082 بود. میانگین شاخص ABSI بر حسب هایپرکلسترولمی، LDL و فشار خون سیستولیک و دیاستولیک در بین افراد مورد مطالعه از لحاظ آماری معنی دار نبود (0/05 < p). میانگین شاخص ABSI در افراد با TGبالا وقند بالای 100 بطور معنی داری بیشتر از افراد با تری گلیسیرید و قند پایین بود و در افراد با HDL پایین بطور معنی داری کمتر از افراد با HDL بالا بود 0/02 =P. بیشترین ضریب همبستگی شاخص ABSI با قند خون ناشتا 0/15 =r و تری گلیسیرید 0/12 =r بدست آمد. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر نشان داد که شاخص ABSI با سطح سرمی تری گلیسرید و قند خون ناشتا همبستگی معنی داری دارد و میانگین آن در بیماران دیابتی در مقایسه با سایرین بیشتر است
 14. خلاصه:Background: Given the importance of identifying and preventing non-communicable diseases, especially obesity and overweight, this study aimed to investigate the relationship between ABSI (A Body Shape Index) and blood lipids in patients referred to Birjand Cardiovascular Clinic in 2018-2019.Methods: The present study was a descriptive-analytical study on 300 patients referred to cardiovascular clinic of Valiasr hospital in Birjand, Iran. Eligible individuals were selected through available sampling method. Then height and waist circumference were measured. Results and other demographic characteristics, cause of referral and patient blood tests (TG, HDL, LDL, and cholesterol) and blood pressure were extracted from the patient's medical data. The data were entered into SPSS software version 18 and analyzed using independent t-test, analysis of variance, and Pearson correlation coefficient at the significant level α=0.05.Results: 300 subjects with mean age of 41.6±7.17 years participated in the study. The mean body mass index was 27.10±4.40 and the mean ABSI index was 0.082±0.006. The mean ABSI index in terms of hypercholesterolemia, LDL and systolic and diastolic blood pressure was not statistically significant (p>0.05). The mean ABSI index in subjects with high TG and above 100 was significantly higher than in those with low triglycerides and glucose, and in those with low HDL was significantly lower than those with high HDL (P=0.02). The highest correlation coefficient of ABSI index with fasting blood sugar was r=0.15 and triglyceride r=0.12 .Conclusions: The results of this study showed that ABSI index was significantly correlated with serum triglyceride and fasting blood sugar levels and its mean was higher in diabetic patients compared to others
 15. توصیفگر: چاقی   Obesity
 16. توصیفگر: شاخص اندام های بدن   Body Mass Index
 17. توصیفگر: تغییرات وزن بدن   Body Weight Changes
 18. توصیفگر: افزایش چربی خون   Hyperlipidemia
 19. توصیفگر: فشار خون   Blood Pressure
 20. توصیفگر: دیابت شیرین   Diabetes Mellitus
 21. توصیفگر: بیماری های قلب و عروق   Cardiovascular Diseases
 22. توصیفگر: سبک زندگی   Life Style
 23. توصیفگر: عوامل خطر   Risk Factors
 24. توصیفگر: عوارض   Complications
 25. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 26. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 27. استاد راهنما. بیجاری، بیتا
 28. استاد مشاور. کاظمی، طوبی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها