درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی مقایسه ای ‌توانمندسازی جنسی مبتنی بر اپلیکیشن با سخنرانی بر رضایت و اضطراب ‌جنسی معلولین جسمی- حرکتی و همسرانشان
11 مرتبه مشاهده شده

بررسی مقایسه ای ‌توانمندسازی جنسی مبتنی بر اپلیکیشن با سخنرانی بر رضایت و اضطراب ‌جنسی معلولین جسمی- حرکتی و همسرانشان

شاکری، هادی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WM ٦١١ ‫ش‬١٨١‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455632
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: شاکری، هادی.
 5. عنوان:بررسی مقایسه ای ‌توانمندسازی جنسی مبتنی بر اپلیکیشن با سخنرانی بر رضایت و اضطراب ‌جنسی معلولین جسمی- حرکتی و همسرانشان / نگارنده هادی شاکری.
 6. Title: A comparison between an app-based sexual empowerment with lecture on sexual satisfaction and sexual anxiety in physical disabled persons and their spouses / By Hadi Shakeri
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:سلامت جامعه
 13. توصیف ظاهری:و، 92 ص.: جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: معلولیت واقعیتی انکار ناپذیر است. تعداد معلولین در ایران حدود 3 میلیون نفر برآورد شده است. یکی از ‌شایع ترین مشکلات جنسی در معلولین نخاعی، ‌عدم رضایت جنسی و اضطراب جنسی است. اضطراب جنسی موجب اختلالاتی نظیر اجتناب جنسی می‌شود. محدودیت حرکتی معلولین، مسایل مذهبی و اخلاقی نیز مانع از ارایه مناسب آموزش‌های توانمندسازی جنسی و زناشویی می‌شود از آنجایی که سلامت جنسی یکی از جنبه‌های مراقبت پرستاری است، ‌لذا این پژوهش به منظور مقایسه تاثیر توانمندسازی جنسی ‌مبتنی بر اپلیکیشن با سخنرانی بر رضایت و اضطراب جنسی معلولین نخاعی طراحی و اجرا گردید. روش اجرا: پس از پیش آزمون با پرسشنامه‌های دموگرافیک، رضایت جنسی و ‌مقیاس اضطراب جنسی، نمونه‌ها به صورت تصادفی در گروه‌های اپلیکیشن و سخنرانی تخصیص یافتند(هر گروه 30 زوج). سپس اپلیکیشن طراحی شده با تایید سازمان بهزیستی بیرجند با محتوای توانمندسازی جنسی معلولین به مدت دو ماه در اختیار گروه قرار گرفت. در اپلیکیشن، پرسش و پاسخ آنلاین و آفلاین صورت گرفت. در گروه سخنرانی، توانمندسازی با 10 جلسه سخنرانی نیم ساعته، دقیقا مشابه محتوای اپلیکیشن با پرسش و پاسخ انجام شد. 6 هفته پس از پایان مداخله، پس آزمون اخذ شد. یافته‌ها: قبل از مداخله بین دو گروه تفاوت آماری معناداری از نظر رضایت و اضطراب جنسی وجود نداشت (0/05≤Pv).6 هفته پس از پایان مداخله در گروه اپلیکیشن، ‌میانگین نمرات رضایت جنسی به طور معنادار افزایش و اضطراب جنسی به طور معنادار نسبت به گروه سخنرانی کاهش یافته بود(0/001 ≥Pv). در حالی که در گروه سخنرانی پس از مداخله، ‌تغییرات آماری معنادار در اضطراب جنسی مشهود نبود (0/05 ≤Pv). نتیجه گیری: با توجه به وجود موبایل‌ های هوشمند و اینترنت نزد اکثر افراد جامعه، ‌اپلیکیشن‌ها می‌تواند به عنوان ‌روشی کم هزینه به خصوص در مورد توانمندسازی جنسی بیماران مورد بهره برداری قرار گیرند
 15. خلاصه:Background and Aim: disability is an inevitable reality. The number of people with disabilities in Iran is estimated at 3 million. Sexual dissatisfaction and Sexual anxiety are the most common sexual problems in the patient with spinal cord injury. Sexual dissatisfaction and Sexual anxiety causes complications such as sexual avoidance. Mobilitiy restrictions, religious and ethical issues in SCI patient also prevent the proper sexual and marital empowerment.Aim: Since sexual health is one of the aspects of nursing care, this research was designed to compare the effect of app-based sexual empowerment with Lecture on sexual satisfaction and anxiety in patient with spinal cord injury.Methods: After pre-test with demographic questionnaire and sexual satisfaction and anxiety scale, the samples were randomly assigned to app groups and lectures (each group was 30 couples). The app was then approved by the Birjand Welfare Organization with the content of sexual empowerment for the disabled persons for two months. In the app group, an online question and answer was done. In the lecture group, empowerment with 10 sessions (half-hour each session) was exactly the same as the content of the app. questionnaires were completed. Six weeks after the end of the intervention, a post-test was obtained. Results: There was no significant difference between the two groups in terms of sexual anxiety before the intervention (Pv≥0.05). Six weeks after the end of the intervention, the mean of Sexual satisfaction Increased and sexual anxiety scores in the application group was significantly lower than the lecture group (Pv≤0.001). Conclusion: Due to the presence of smart phones and the Internet for most people, apps can be exploited as a low-cost way, especially for the sexual empowerment of patients
 16. توصیفگر: عملکردهای ناهنجار جنسی روانی   Sexual Dyfunctions, Psychological
 17. توصیفگر: آسیب های طناب نخاعی   Spinal Cord Injuries
 18. توصیفگر: توان بخشی   Rehabilitation
 19. توصیفگر: از کارافتادگان   Disabled Persons
 20. توصیفگر: رفتار جنسی   Sex Behavior
 21. توصیفگر: اختلالات جنسی   Sex Disorders
 22. توصیفگر: اوج لذت جنسی   Orgasm
 23. توصیفگر: رضایت شخصی   Personal Satisfaction
 24. توصیفگر: آموزش   Education
 25. توصیفگر: سخنرانی   Lecture
 26. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 27. توصیفگر: درمان   Therapy
 28. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 29. استاد راهنما. رحیمی، حسین
 30. استاد مشاور. وقار سیدین، ابوالفضل

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها