درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
سنتز و تعیین خصوصیات نانو ذرات متخلخل سیلیکا و ارزیابی نقش محافظتی آن در استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد با آهن
497 مرتبه مشاهده شده

سنتز و تعیین خصوصیات نانو ذرات متخلخل سیلیکا و ارزیابی نقش محافظتی آن در استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد با آهن

جاودانی، حسین.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QV ٦٠٠ ‫ج‬٢٢٥‫س‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455439
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: جاودانی، حسین.
 5. عنوان:سنتز و تعیین خصوصیات نانو ذرات متخلخل سیلیکا و ارزیابی نقش محافظتی آن در استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد با آهن / نگارش حسین جاودانی.
 6. Title: Synthesis and characterization of mesoporous silica nanoparticles (MSN) and evaluation of its protective role on oxidative stress induced by acute poisoning of iron / By Hossein Javdani
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری تخصصی
 12. گرایش:پزشکی مولکولی
 13. توصیف ظاهری:ک، 178 ص.: مصور، جدول، نمودار
 14. خلاصه:زمینه و هدف: آهن یک عنصر حیاتی برای عملکرد اندام‌ها است، اما چنانچه میزان آن از حد کفایت افزایش یابد منجر به تجمع زیاد آهن در بدن و مسمومیت می گردد. هدف از این سنتز و تعیین خصوصیات نانوذرات متخلخل سیلیکا و ارزیابی نقش محافظتی آن در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد با آهن می‌باشد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه مداخله ای، ابتدا چهار نوع از نانوذرات متخلخل سیلیکا به صورت آمینه و یا ساده با دو روش استفاده از تانیک اسید و یا ستیل تری متیل آمونیوم برومید (CTAB) به عنوان عامل قالب گیری سنتز شد و سپس اندازه گیری سایز و پتانسیل زتای نانوذرات، تصاویر میکروسکوپ الکترونی (TEM) ، مساحت سطحی نانوذرات و توزیع اندازه منافذ به روش جذب و دفع نیتروژن (BET BJH)، آنالیز گرمایی نانوذرات (TGA)، طیف سنجی FTIR وآنالیز عناصر (CHN) انجام شد. در مرحله بعد، آزمایشات حذف آهن دو ظرفیتی در زمان ها، pH ها، غلظت‌های مختلف داروی فروس سولفات صورت گرفت. علاوه ‌براین دو مدل ایزوترم (لانگمویر و فروندلیچ) و دو مدل سینتیک جذب (شبه درجه اول و شبه درجه دوم) نیز مورد ارزیابی قرار‌گرفت. پس از انتخاب موثرترین جاذب، مسمومیت حاد با آهن در رت‌ها با دوز mg/kg 100 القا گردید و پس از گاواژ جاذب و سنجش میزان آهن و شاخص‌های بیوشیمیایی آسیب کبدی (AST, ALT, ALK) در سرم، نقش حفاظتی این نانوذره در استرس اکسیداتیو ناشی از مسمومیت حاد با آهن با تست‌های FRAP، AOPP، NO، DPPH،MDA و Thiol در دو زمان 4 و 24 ساعت مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته‌ها: هر چهار نوع نانوذره سیلیکا پتانسیل جذب مناسب یون‌های آهن را در محیط برون تنی (In Vitro) دارند. نانوذرات سیلیکای آمینه سنتز شده با تانیک اسید (TA-MSN-NH2) به عنوان موثرترین نانوذره با حداکثر ظرفیت جذب حدود mg/g 29/06 برای مطالعه در فاز حیوانی انتخاب شد. تجویز خوراکی سولفات آهن به طور معنی داری آنزیم‌های کبدی را افزایش و سطح مارکرهای استرس اکسیداتیو را تغییر داده است. درمان با TA-MSN-NH2 به طور معنی داری باعث کاهش سطح ALT (P < 0/001)، AST (P < 0/001)، ALP (P <0/001 )،MDA (P<0/01)، AOPP (P < 0/001)، NOx (P < 0/001) و همچنین افزایش TACFRAP (P > 0/05)، TACDPPH (001/0 > P) و Thiol (P < 0/001) شد. نتیجه‌گیری: نانو ذرات TA-MSN-NH2 می توانند به عنوان یک آنتی‌دوت موثر در مسمومیت حاد ناشی از آهن مورد استفاده قرار بگیرند
 15. خلاصه:Background: Iron is an essential metal for the body, while excess iron accumulation causes iron poisoning. The objectives of this study were (1) to synthesis and characterization of mesoporous silica nanoparticles (MSNs) and (2) evaluate their protective effects against iron-induced oxidative stress. In this intervention study, four types of MSNs (with amine functional groups or simple) was synthesized by using tannic acid and cetyltrimethyl ammonium bromide (CTAB) as template agents. Material and method: The measurement of size and zeta potential (DLS), images of electron microscopy (TEM), specific surface area, and pore size distribution (BET/BJH), thermal gravimetric analysis (TGA), FTIR spectroscopy and element analysis (CHN) of nanoparticles were performed. Next, the iron removal experiments were conducted at different times, pH, and concentrations of ferrous sulfate. Sorption isotherms models (Freundlich and Langmuir) and kinetic models (pseudo-first-order and pseudo-second-order) were also evaluated. After selecting the most effective adsorbent, acute iron poisoning was induced in rats at a dose of 100 mg/kg ferrous sulfate solution and the impact of most effective MSN was also investigated for further in vivo study. Afterward, alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), and alkaline phosphatase (ALP), total antioxidant capacity (TAC), malondialdeide (MDA), total thiol groups, advanced oxidation protein products (AOPP) and nitrite/nitrate (NOx) levels were assessed in the serum samples after 4 and 24 hours.Results: All four types of MSNs have the potential to absorb a proper amount of iron in-vitro condition. The most effective nanoparticle, TA-MSN-NH2, with maximum adsorption capacity of 29.06 (mg/g) was selected for further in-vivo study. Oral administration of ferrous sulfate has significantly increased liver enzymes and altered oxidative stress markers. Treatment with the TA-MSN-NH2 significantly decreased ALT, AST, ALP, MDA, AOPP and NOx levels, whereas increased TAC-FRAP, TAC-DPPH and thiol levels.Conclusion: TA-MSN-NH2 nanoparticles could be used as an effective antidote to in acute iron poisoning
 16. توصیفگر: مسمومیت   Poisoning
 17. توصیفگر: آهن   Iron
 18. توصیفگر: مصرف بیش از حد مجاز   Overdose
 19. توصیفگر: استرس اکسیداتیو   Oxidative Stress
 20. توصیفگر: دی اکسید سیلیکون   Silicon Dioxide
 21. توصیفگر: تانین ها   Tannins
 22. توصیفگر: آنتی دوت ها   Antidotes
 23. توصیفگر: آنتی اکسیدان ها   Antioxidants
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. زربان، اصغر
 26. استاد راهنما. حنفی بجد، محمد یحیی
 27. استاد مشاور. مشیری، محمد
 28. استاد مشاور. اعتماد، لیلا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها