درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی اثرآموزش تجویز منطقی داروها بر بهبود دانش و مهارت فارماکوتراپی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
17 مرتبه مشاهده شده

بررسی اثرآموزش تجویز منطقی داروها بر بهبود دانش و مهارت فارماکوتراپی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مقیمی شهری، سمانه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis QV ٧٤٨ ‫م‬٧٢٩‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455440
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: مقیمی شهری، سمانه.
 5. عنوان:بررسی اثرآموزش تجویز منطقی داروها بر بهبود دانش و مهارت فارماکوتراپی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند / نگارش سمانه مقیمی شهری.
 6. Title: The Effect of Rational Drug Prescription Training Workshop on Improving of Knowledge and Skill of Pharmacotherapy in internship of Birjand University of Medical Sciences / By Samaneh Moghimi Shahri
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:ز، 62 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: عادت نسخه نویسی غیرمنطقی پزشکان منجر به درمان ناکامل و غیر موثر و باعث تشدید، یا به طول انجامیدن بیماری و به وجود آمدن آسیب و فشار به بیمار می گردد. در حال حاضر در بسیاری از دانشکده های پزشکی، آموزش مدونی در مورد اصول نسخه نویسی به خصوص در مورد بیماری های شایع وجود ندارد. در این راستا تاثیر آموزش بر دانش تجویز منطقی دارو در کارورزان دانشکده پزشکی بیرجند در سال 1398 مورد ارزیابی قرارگرفت. مواد و روش ها: این مطالعه مداخله ای، تاثیر آموزش بر دانش تجویز منطقی دارو بر 58 نفر از کارورزان پزشکی از طریق برگزاری امتحانی بالینی در قالب سناریو، قبل از مداخله، بلافاصله بعد و 3 ماه بعد در دو گروه مورد (29 نفر) و شاهد (29 نفر) مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: میانگین نمره دانش کارورزان در تجویز منطقی دارو قبل از مداخله در گروه مورد و شاهد به ترتیب 17/10±51/22 و 19/31±48/08 و 3 ماه بعد به ترتیب 16/47±79/22 و 23/25±56/39 نمره از 120 نمره بود. میانگین اقلام دارویی صحیح تجویز شده 3 ماه بعد در گروه مورد افزایش معناداری نسبت به گروه شاهد داشته است. (0/05 >p). بین دو گروه از نظر تعداد داروهای تزریقی و آنتی باکتریال و کورتیکواستروئید تفاوت معناداری نبود و 3 ماه بعد هم تفاوت معناداری نداشته است. (0/05< P) نتیجه گیری: آموزش تجویز منطقی دارو در دوران کارورزی یک مسئله جدی در امر بهبود روند نسخه نویسی پزشکان جوان فارغ التحصیل می باشد
 14. خلاصه:Introduction and Goal: The habit of irrational prescribing by doctors leads to incomplete and ineffective treatment and exacerbates or prolongs the illness and causes injury and pressure to the patient. At the moment, in many medical schools, there is no codified teaching on the principles of prescribing, especially for common diseases. In this regard, the effect of training the knowledge of rational drug prescribing on the medical internship students of Birjand Medical School at the year 1398 was evaluated. Materials and Methods: In this intervention study, the effect of training the knowledge of rational drug prescribing on 58 medical internship students through performing clinical exam in the form of scenarios, before the intervention, immediately after and three months later in two groups of case-based (29 people) and control-based (29 people) was examined.Results: The average score of the medical internship students in the rational drug prescription at the scale of 120, before the intervention in the case and control group was 51.22±17.10 and 48.08±19.31 and three months later was 79.22±16.47 and 56.39±23.25, respectively. The mean of the correct medication items prescribed three months later in the case group increased significantly in comparison with the control group (P<0.05). There was neither significant difference between the two groups in terms of the number of injective and antibacterial drugs and corticosteroids before the intervention, nor was three months later (P>0.05). Conclusion: The training of rational drug prescribing during internship period is a serious issue in improving the prescribing process of young medical graduates
 15. توصیفگر: تجویز داروها   Prescriptions, Drug
 16. توصیفگر: فرآورده های دارویی   Pharmaceutical Preparations
 17. توصیفگر: چگونگی و مقدار مصرف   Administration & Dosage
 18. توصیفگر: دارو درمانی   Drug Therapy
 19. توصیفگر: داروشناسی   Pharmacology
 20. توصیفگر: آموزش   Education
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. کیانی، زهرا
 23. استاد مشاور. سبزاری، احمدرضا
 24. استاد مشاور. قدوسی نژاد، جواد

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها