درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با خستگی عاطفی و سلامت عمومی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان‌های آموزشی بیرجند در سال 1398
9 مرتبه مشاهده شده

بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با خستگی عاطفی و سلامت عمومی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان‌های آموزشی بیرجند در سال 1398

حاجی آبادی، مهدی.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WE ١٤٠ ‫ح‬١٦٣‫ب‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455863
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: حاجی آبادی، مهدی.
 5. عنوان:بررسی ارتباط اختلالات اسکلتی عضلانی با خستگی عاطفی و سلامت عمومی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان‌های آموزشی بیرجند در سال 1398 / نگارنده مهدی حاجی‌آبادی.
 6. Title: Evaluation of the Relationship between Musculoskeletal Disorders and Emotional Fatigue and General Health Nurses in Birjand Teaching Hospitals in 1398 / By Mehdi Haji Abadi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:اورژانس
 13. توصیف ظاهری:ی، 89 ص.: جدول، نمودار
 14. خلاصه:مقدمه و زمینه: در میان مشاغل بهداشتی پرستاران بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه، با ماهیت فعالیت فیزیکی زیاد با افزایش خطر ایجاد اختلالات اسکلتی - عضلانی روبرو هستند، که خود موجب فرسودگی شغلی و آسیب سلامت جسمی و روانی می‌شود. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اختلالات اسکلتی عضلانی با خستگی عاطفی و سلامت عمومی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه و اورژانس بیمارستان‌های آموزشی بیرجند انجام گرفت. مواد و روش‌ها: مطالعه از نوع توصیفی - تحلیلی می‌باشد. جامعه پژوهش کلیه پرستاران بخش‌های اورژانس و مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های (رازی، امام رضا (ع) و ولی‌عصر (عج)) شهر بیرجند می‌باشند؛ که به‌صورت سرشماری (مبتنی بر هدف) جمعا 142 پرستار در سه بیمارستان انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه‌های اختلالات اسکلتی عضلانی، خستگی عاطفی و سلامت عمومی (GHQ-28) بود، که داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخه 22 و روش های آمار توصیفی و آزمون های آمار استنباطی در سطح معنی‌داری 0/05>P تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج بیانگر این است که، بیشترین میزان درد در ناحیه نشیمن و کمر با 62 درصد، در طول یک سال گذشته گزارش شده است. نتایج نشان می‌دهد میانگین نمره خستگی عاطفی در پرستاران برابر با 11/61±26/59 و خستگی عاطفی پرستاران در طیف متوسط رو به بالا می‌باشد. میانگین نمره شاخص سلامت عمومی پرستاران 12/94±25/7 و بیانگر علائم مریضی پرستاران می‌باشد. در پژوهش حاضر بین سن با اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد. بین گردن درد با بخش محل خدمت رابطه مثبت و معناداری یافت شد (0/05>P). بین بیمارستان محل خدمت با علائم افسردگی رابطه منفی و معناداری دیده می‌شود (0/05>P). میان علائم سلامت جسمانی با درد در اندام‌های گردن، شانه‌ها، مچ و دست‌ها، نشیمن و کمر، ران‌ها، زانوها و پاها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین علائم اضطرابی با درد در اندام‌های گردن، مچ و دست‌ها، نشیمن و کمر، ران‌ها و پاها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. (0/05>P). نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج شرایط جسمی و کیفیت محیط کاری نامناسب پرستاران در ابتلاء آنان به دردهای مزمن عضلانی اسکلتی مؤثر است. با توجه به وجود رابطه میان عوامل شغلیِ روانی - اجتماعی و فاکتورهای ارگونومیکی با شدت ناراحتی در ناحیه کمر در پرستاران بخش اورژانس و ویژه، باید به منظور کاهش ناراحتی این دو فاکتور را مدنظر قرار داد. مدیران می‌توانند با افزایش حمایت سازمانی، محیط کار مناسبی را برای فعالیت فراهم نمایند. تقلیل سلامت عمومی و خستگی عاطفی باعث کاهش کیفیت مراقبت پرستاری و رضایت بیماران می‌شود، پیشگیری از آن در بهبود خدمات پرستاری و افزایش رضایت بیماران مؤثر بوده، رضایت و سلامت شغلی پرستاران را نیز افزایش می‌دهد
 15. خلاصه:Background and Aim: Among the health care workers of emergency departments and intensive care units, the nature of high physical activity is associated with an increased risk of developing musculoskeletal disorders, which can lead to burnout and physical and mental health damage. The aim of this study was to investigate the relationship between musculoskeletal disorders with emotional exhaustion and general health of nurses in Birjand teaching hospitals. Materials and Methods: This is a descriptive-analytical study. The study population consisted of all nurses in emergency and intensive care wards of Birjand (Razi, Imam Reza, and Valiasr) hospitals. Data were collected using demographic data form and Musculoskeletal Disorders Questionnaire (GHQ-28) p<0.05 were analyzed.Results: The results showed that the highest rate of pain was reported in the living and lumbar region with 62% during the past year. The results showed that the mean score of emotional exhaustion in nurses was 26.59±11.61 and the emotional exhaustion in nurses was upward. The mean score of nurses 'general health index was 25.7±12.94 and indicates nurses' symptoms. In the present study, there was no significant relationship between age and musculoskeletal disorders. There was a significant positive relationship between neck pain and workplace ward (P<0.05). There was a negative and significant relationship between depression at work and hospital symptoms (P<0.05). There was a significant positive relationship between physical health symptoms and pain in neck, shoulders, wrists and hands, sitting and waist, thighs, knees, and legs. There was a positive and significant relationship between anxiety symptoms with pain in neck, wrist and hands, sitting and waist, thighs and feet. (P<0.05). Conclusion: Based on the results of physical conditions and inappropriate work environment of nurses, they are effective in developing chronic musculoskeletal pain. Given the relationship between psychosocial occupational factors and ergonomic factors with severity of lumbar discomfort in emergency and intensive care unit nurses, these two factors should be taken into consideration in order to reduce discomfort. Managers can provide an appropriate work environment by increasing organizational support. Reducing general health and emotional exhaustion reduces the quality of nursing care and patient satisfaction, preventing it is effective in improving nursing services and increasing patient satisfaction, and increases nurses' job satisfaction and occupational health
 16. توصیفگر: بیماری های استخوان   Bone Diseases
 17. توصیفگر: بیماری های عضلانی   Muscular Diseases
 18. توصیفگر: بیماری های شغلی   Occupational Diseases
 19. توصیفگر: پرستاران   Nurses
 20. توصیفگر: پرستاری فوریتی   Emergency Nursing
 21. توصیفگر: بخش مراقبت ویژه   Intensive Care Units
 22. توصیفگر: فرسودگی شغلی   Burnout, Professional
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. مقرب، مرضیه
 25. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها