درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه سطح سرمی کوپپتین بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک اولیه در افراد دیابتی و غیر دیابتی و بررسی پیامد دیابت در دو گروه
47 مرتبه مشاهده شده

مقایسه سطح سرمی کوپپتین بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک اولیه در افراد دیابتی و غیر دیابتی و بررسی پیامد دیابت در دو گروه

طالبی، مریم.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WL ٣٥٦ ‫ط‬١٩١‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455657
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: طالبی، مریم.
 5. عنوان:مقایسه سطح سرمی کوپپتین بیماران دچار سکته مغزی ایسکمیک اولیه در افراد دیابتی و غیر دیابتی و بررسی پیامد دیابت در دو گروه / نگارش مریم طالبی.
 6. Title: Comparison of Copeptin Serum Level in Patients with Ischemic Stroke in Diabetic and Non-Diabetic Patients and Evaluation of Diabetes Outcome in Two Groups / By Maryam Talebi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:د، 42 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: سکته مغزی سومین علت اصلی ناتوانی و دومین علت مرگ در جهان می باشد کوپپتین یک ترکیب پلی پپتیدی، پره هورمون وازوپرسین و نوروفیزین 2 است. این ماده در سکته های مغزی و در TIA (ایسکمی گذرای مغز) در خون بالا می رود اگر بتوان با کمک اندازه گیری این فاکتور در درجه اول در بیمارانی که ریسک بالایی برای CVA مجدد یا مورتالیتی دارند و امکان کنترل این ریسک با مراقبت بیشتر وجود دارد و با کنترل ریسک فاکتورها این خطر را کاهش دهیم و ثانیا در صورت درستی این رابطه در بیماران با شدت CVA وسیع در NIHSS و عدم امکان کنترل ریسک فاکتور ها از انجام هزینه های سرباری اضافه مثل فیزیوتراپی ها و کار درمانی و اقدامات پرستاری خاص در بیماران با پروگنوز ضعیف خودداری کنیم. روش اجرا: در یک مطالعه مورد شاهدی و آینده نگر بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان رازی بیرجند، بیمارانی که تشخیص CVA ایسکمیک باتصویر برداری و علایم بالینی تایید گردد، با توجه به FBS به دو دسته دیابتی و غیر دیابتی تقسیم می شوند سپس 5 سی سی سرم بیمار از نظر کوپپتین با کیت الایزا هم بررسی می شود. سپس بیماران به مدت 2 ماه بعد سکته مغزی از نظر موربیدیتی و مورتالیتی پیگیری می شوند. در نهایت ارتباط کوپپتین با CVA در بیماران دیابتی و غیر دیابتی و موربیدیتی و مورتالیتی بیماران بررسی خواهد شد. یافته‌ها: اختلاف معنی داری در میانگین شاخص NIHSS بین دو گروه مشاهده نگردید. ارتباط معناداری بین شاخص NIHSS و Copeptin در کل نمونه ها و در گروه مورد شاهد ارتباط معناداری مشاهده نگردید. (p>0.05) نتیجه‌گیری: میزان کوپپتین سرم در بیماران مبتلا به CVA ایسکمیک دیابتی و غیر دیابتی تفاوت معنا داری ندارد. همچنین ارتباط معناداری بین شاخص NIHSS و کوپپتین در کل نمونه ها و در گروه مورد شاهد، مشاهده نگردید
 14. خلاصه:Background: Introduction & Objective: Stroke is the third leading cause of disability and the second leading cause of death in the world. Copeptin is a combination of polypeptide, vasopressin precursor and neurophysin 2. It is elevated in cerebral infarction and in TIA (transient ischemia of the brain) if measured using this factor primarily in patients at high risk for recurrent CVA or mortality and with the possibility of controlling this risk with further care. Reduce risk by controlling risk factors, and secondly, if this relationship is true in patients with extensive CVA at NIHSS and inability to control risk factors from excessive overhead costs such as physiotherapy and occupational therapy and specific nursing practices in patients with Avoid poor prognosis.Methods: In a prospective, case-control study of patients admitted to the Razi Hospital Emergency Birjand, patients with confirmed ischemic CVA with imaging and clinical symptoms were divided into two diabetic and non-diabetic groups according to FBS. Kate Elisa is also checked. Patients are followed for morbidity and mortality for the next 2 months. Finally, the relationship of Copeptin and CVA in diabetic and non-diabetic patients with morbidity and mortality will be investigated.Results: There was no significant difference in mean NIHSS between the two groups. There was no significant relationship between NIHSS index and Copeptin in all samples and control group (p>0.05). Conclusions: There is no significant difference in serum Copeptin level in patients with ischemic and diabetic ischemic CVA. There was no significant relationship between NIHSS index and cocktail in all samples and control group
 15. توصیفگر: سکته مغزی عروقی   Cerebrovascular Accident
 16. توصیفگر: اختلالات عروقی مغز   Cerebrovascular Disorders
 17. توصیفگر: بیماری های مغز   Brain Diseases
 18. توصیفگر: دیابت شیرین   Diabetes Mellitus
 19. توصیفگر: گلیکوپپتیدها   Glycopeptides
 20. توصیفگر: علت شناسی   Etiology
 21. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 22. استاد راهنما. احمدی، زهرا
 23. استاد مشاور. موسوی میرزایی، محمد
 24. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها