درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه حذف سرب و تتراسایکلین توسط زئولیت کلینوپتیلولایت طبیعی با جریان پیوسته
31 مرتبه مشاهده شده

مقایسه حذف سرب و تتراسایکلین توسط زئولیت کلینوپتیلولایت طبیعی با جریان پیوسته

محترمی، کوثر.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WA ٧٨٨ ‫م‬٢٩٧‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455697
 3. کد دانشکده:بهداشت
 4. پديدآور: محترمی، کوثر.
 5. عنوان:مقایسه حذف سرب و تتراسایکلین توسط زئولیت کلینوپتیلولایت طبیعی با جریان پیوسته / نگارش کوثر محترمی.
 6. Title: A comparative study of lead and tetracycline Removal using natural zeolite clinoptilolite in continuous flow method / By Kowsar Mohtarami
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:مهندسی بهداشت محیط
 13. توصیف ظاهری:76 ص.: مصور، جدول، نمودار
 14. خلاصه:زمینه و هدف: فلزات سنگین به دلیل پایداری، سمیت و تمایل به تجمع در محیط زیست برای موجودات زنده خطرناک هستند. فاضلاب صنعتی منبع اصلی فلزات سنگین به حساب می آید، بنابراین تصفیه آن قبل از تخلیه ضروری است. سرب اغلب در فاضلاب های صنعتی وجود دارد و یکی از فلزات سنگینی است که توسط آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (USEPA) به عنوان آلاینده اولویت دار طبقه بندی می شود. از طرفی سرنوشت و انتقال آنتی بیوتیک ها در محیط زیست در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. تتراسایکلین ها آنتی بیوتیک های وسیع الطیفی هستند که به میزان زیاد برای ارتقاء رشد و اهداف درمانی در پرورش آبزیان و دامداری مورد استفاده قرار می گیرد. تتراسایکلین برای مدت طولانی در محیط زیست باقی می ماند. وجود آنتی بیوتیک ها سبب افزایش مقاوت باکتری ها شده و یک تهدید بالقوه برای سلامتی انسان به شمار می رود. از بین سایر روش های حذف آلاینده ها، با توجه به اینکه روش تبادل یون به همراه جذب سطحی بطور هم زمان می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای در حذف آلاینده ها داشته باشد. بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی کارایی زئولیت کلینوپتیلولایت در حذف یون سرب و تتراسایکلین از محلول های آبی با روش جریان پیوسته است. روش کار: در این مطالعه برای حذف یون سرب و تتراسایکلین از زئولیت کلینوپتیلولایت و به روش جریان پیوسته استفاده شده است. زئولیت مورد مطالعه با استفاده از آنالیزهای (EDS)، (XRD)، (FTIR)، (SEM) و (BET) مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت و سپس متغیرهایی از جمله pH (8،6،4،2 و 10) برای سرب و (9،7،5،3 و 11) برای تتراسایکلین، نرخ جریان (1/5، 3/5، 5/5، 7/5 و10/5 میلی لیتر بردقیقه)، غلظت های مختلف یون سرب (20،40،70،100،150 و 200) و تتراسایکلین (150،100،75،50،20 و 200) میلی گرم بر لیتر و ارتفاع بستر (50،35،15و 60 سانتی متر) و ایزوترم ها مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: با توجه به نتایج مشخص گردید که مدل فروندلیچ برای جذب فلز سرب تطابق بهتری نسبت به ایزوترم لانگمویر داشت (0/97=R2) و مدل لانگمویر نیز برای تتراسایکلین (0/91=R2)، همچنین طبق نتایج آزمایشات ستون بستر ثابت راندمان حذف یون سرب و تتراسایکلین، با افزایش ارتفاع ستون و با کاهش دبی و غلظت اولیه، افزایش می یابد. بنابراین راندمان حذف در زمان اشباع، برای سرب 94/84 درصد و برای تتراسایکلین 94/91 درصد در شرایط دبی 1/5 میلی لیتر بر دقیقه، غلظت یون سرب 40 و تتراسایکلین 20 میلی گرم برلیتر و ارتفاع بستر 60 سانتی متر. نتیجه گیری: ستون با بستر زئولیت کلینوپتیلولایت به روش جریان پیوسته و با جاذبی ارزان قیمت همچون زئولیت می تواند در حذف سرب کارایی مناسب و بالایی داشته باشد
 15. خلاصه:Background and purpose: Heavy metals are dangerous for living organisms because of their stability, toxicity and tendency to accumulating in the environment. The industrialwastewaters are considered to be the main source of heavy metal impurities. Their purification prior to discharge into a recipient is, therefore, necessary. Lead is often encountered in industrial wastewaters and one of the heavy metals that have been classified as priority pollutants by the US Environmental Protection Agency (USEPA). The fate and transport of antibiotics in the environment has been the focus of much research in recent years. The tetracyclines (TCs) are broad-spectrum antibiotics and are widely used for both growth promotion and therapeutic purposes in aquaculture and stockbreeding. Residues of TCs can persist in the environment for a long time. There is a growing concern that the presence of antibiotics could promote a bacterial population resistance. This would be a potential threat to human health. Among the methods for removing pollutants, the ion exchange method along with adsorption simultaneously can have significant effects on the removal of pollutants, therefore the present study was conducted to investigate the efficiency of zeolite clinoptilolite in the removal of lead ions and tetracycline from aqueous solutions by using continuous flow method.Methodology: In present study, zeolite clinoptilolite and continuous flow method were used for the removal of lead ion and tetracycline from aqueous solutions. The zeolite was investigated and identified using EDS, XRD, FTIR, SEM, BET analyses. Then, variables such as pH (2,4,6,8 and 10) for Lead and (3,5,7,9 and 11) for tetracycline, flow rate (1.5,3.5,5.5,7.5 and 10.5 ml/min), different concentrations of lead ion (20, 40, 70, 100, 150 and 200 mg/L) and tetracycline (20,50,75,100,150 and 200mg/L) bed height (15,35,50 and 60 cm), and its isotherms were investigated. Results: results revealed that the Freundlich model showed a best fit a Langmuir isotherm for the adsorption of lead metal (R2=0.97) and Langmuir model for the adsorption of tetracycline (R2=0.91). Moreover, the results of the fixed bed column tests showed that the removal efficiency of lead ion and tetracycline increases with increasing column height and reducing flow rate and initial concentration.Therefore, the removal efficiency at exhaustion timefor Lead was 94.84% and 94.91% for Tetracycline at flow rate conditions of 1.5 ml/min, Lead ion concentration of 40 mg/l and tetracycline of 20 mg/l, and bed height of 60 cm. Conclusion: Zeolite clinoptilolite bed column with a continuous flow method and a cheap adsorbent such as zeolite is an affordable adsorbent for removal of lead and tetracycline
 16. توصیفگر: مواد زائد صنعتی   Industrial Waste
 17. توصیفگر: آلاینده های محیط   Environmental Pollutants
 18. توصیفگر: فلزات سنگین   Metals, Heavy
 19. توصیفگر: سرب   Lead
 20. توصیفگر: تتراسایکلین   Tetracycline
 21. توصیفگر: جداسازی و پالایش   Isolation & Purification
 22. توصیفگر: بهداشت محیط زیست   Environmental Health
 23. توصیفگر: سالم سازی محیط   Sanitation
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. باریک بین، بهنام
 26. استاد مشاور. ناصح، نگین

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها