درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه تاثیر دو روش آموزش مستقیم و همسالان براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه در خصوص مکمل یاری آهن
63 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تاثیر دو روش آموزش مستقیم و همسالان براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه در خصوص مکمل یاری آهن

حاجی دوست، صدیقه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WH ١٦٠ ‫ح‬١٦٩‫م‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455595
 3. کد دانشکده:بهداشت
 4. پديدآور: حاجی دوست، صدیقه.
 5. عنوان:مقایسه تاثیر دو روش آموزش مستقیم و همسالان براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه در خصوص مکمل یاری آهن / نگارش صدیقه حاجی دوست.
 6. Title: Comparison of the effect of peer education based on the Health Belief Model and direct education on the attitude and action of secondary school students regarding iron supplementation / By Sadigheh hajedoost
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده بهداشت
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
 13. توصیف ظاهری:خ، 73، ح ص.: مصور، جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: کمبود آهن شایعترین کمبود تغذیه‌ای در دنیاست. دختران نوجوان به علت افزایش نیاز به آهن در دوران بلوغ از گروه های پرخطر در معرض کم خونی فقرآهن محسوب می‌شوند. مطالعات حاکی از آن است که وضعیت مصرف قرص آهن در مدارس نا مناسب است هدف مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر دو روش آموزش مستقیم و همسالان براساس مدل اعتقاد بهداشتی بر نگرش و عملکرد دانش‌آموزان دختر متوسطه در خصوص مکمل یاری آهن است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه کارازمایی میدانی شاهددار تصادفی شده بود که بر روی 90 دختر پایه نهم متوسطه که به صورت تصادفی ساده در سه مدرسه متوسطه انتخاب و به طور مساوی در سه گروه آموزش مستقیم، آموزش همسالان و کنترل قرار گرفتند، انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر اطلاعات جمعیت شناختی، سوالات آگاهی و سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی در زمینه مصرف آهن بود. پس از انجام پیش آزمون در سه گروه، مداخله آموزشی برای دو گروه آموزش مستقیم و همسالان اجرا شد و پس آزمون در دو بازه بلافاصله و یکماه بعد از آن برای سه گروه انجام شد. داده‌ها با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون‌های آنالیز واریانس داده‌های تکراری و آنوا در نرم افزار SPSS V19 در سطح معناداری 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: به منظور تعیین تاثیر آموزش و مقایسه تغییرات میانگین نمره آگاهی و هر یک از سازه‌های مدل اعتقاد بهداشتی در گروههای مورد بررسی در سه مقطع زمانی (قبل، بلافاصله و یکماه بعد از آموزش) از آزمون آنالیز واریانس تکراری استفاده شد بر این اساس، میانگین نمره آگاهی، حساسیت درک شده، شدت درک شده،منافع درک شده و رفتار پیشگیری کننده در گروه آموزش مستقیم و آموزش همسالان بلافاصله و یک ماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش معناداری را نشان داد (0/05> P). ولی در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05< P). همچنین میانگین نمره خودکارآمدی و راهنمای عمل در گروه آموزش مستقیم و آموزش همسالان بلافاصله و یکماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش معناداری را نشان داد (0/05> P). اما میانگین نمره موانع درک شده در سه زمان مورد بررسی از لحاظ آماری معناداری نبود (0/05< P). نتیجه گیری: با توجه با نتایج، اختلاف آماری معناداری در میانگین نمرات آگاهی و اکثر سازه‌های الگوی مورد نظر قبل از آموزش در این گروه ها مشاهده نگردید. امابعد از آموزش، میانگین نمرات آگاهی و اکثر سازه‌های الگوی اعتقاد بهداشتی (حساسیت درک شده، شدت درک شده، منافع درک شده، راهنمای عمل و رفتار) در دو گروه آموزش مستقیم و آموزش همسالان بطور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود.و در سازه آگاهی و حساسیت درک شده و منافع درک شده آموزش مستقیم اثر گذاری بیشتری نسبت به روش همسالان داشته است. می توان گفت طراحی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر الگوی اعتقاد بهداشتی با استفاده از شیوه آموزش مستقیم و همسالان، در مدارس به منظور کاهش عوارض ناشی از کم خونی فقر آهن ضروری به نظر می‌رسد
 15. خلاصه:Background and Purpose: Iron deficiency is the most common nutritional deficiency worldwide. Adolescent girls are at high risk of iron deficiency anemia because of increased need for iron during adolescence. This study aimed to compare the effect of peer education based on the health belief model (HBM) and direct education on the attitude and practice of secondary school students regarding iron supplementation. Materials and Methods: The present study was a randomized controlled field trial incorporating 90 ninth-grade girls. They were selected from three secondary schools via the simple randomization method and were equally assigned into the three groups of direct education, peer education, and control. The data collection tool was a researcher-made questionnaire comprising demographic characteristics, knowledge items, and the HBM constructs regarding iron supplementation consumption. After the pre-test was administered in the three groups, the educational interventions were performed for the direct education and peer education groups. The post-test was administered immediately and one month after the intervention in the three groups. Data were analyzed in SPSS V19 using descriptive statistics and ANOVA at a significant level of 5%. Results: Repeated measures ANOVA was used to determine the effect of education and to compare the changes in the mean scores of knowledge and each of the HBM constructs in the three groups before the intervention and immediately and one month after the intervention. The mean scores of knowledge, perceived susceptibility, perceived severity, perceived benefits, and preventive behavior showed a significant increase in the direct education and peer education groups immediately and one month after the intervention (P<0.05). However, no significant difference was found in the control group (P<0.05). Also, the mean score of self-efficacy and cues to action in the direct education and peer education groups showed a significant increase immediately and one month after the intervention (P<0.05). Nevertheless, the mean score of perceived barriers at the three time points was not statistically significant (P<0.05). Conclusion: According to the results, there was no significant difference in the mean scores of knowledge and most of the constructs of the model before intervention in these groups. Perceived sensitivity, perceived severity, perceived benefits, cues to action, and behavior were significantly higher in direct education and peer education groups than in the control group. It can be said that designing HBM-based training programs using direct education and peer education methods in schools seems necessary to reduce the complications of iron deficiency anemia
 16. توصیفگر: کم خونی فقر آهن   Anemia, Iron Deficency
 17. توصیفگر: آهن   Iron
 18. توصیفگر: نوجوانان   Adolescence
 19. توصیفگر: اثرات دارویی   Drug Effects
 20. توصیفگر: آموزش بهداشت   Health Education
 21. توصیفگر: پیشگیری و کنترل   Prevention & Control
 22. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 23. استاد راهنما. معاشری، نرگس
 24. استاد مشاور. نوروزی، انسیه
 25. استاد مشاور. شریف زاده، غلامرضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها