درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
اثر بخشی معنویت درمانی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیماری های خاص شهر بیرجند در سال 99-1398
657 مرتبه مشاهده شده

اثر بخشی معنویت درمانی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیماری های خاص شهر بیرجند در سال 99-1398

مودی، ویهان.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WJ ٣٧٨ ‫م‬٨٢٩‫الف‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:455056
 3. کد دانشکده:پزشکی
 4. پديدآور: مودی، ویهان.
 5. عنوان:اثر بخشی معنویت درمانی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیماری های خاص شهر بیرجند در سال 99-1398 / نگارش ویهان مودی.
 6. Title: Effectiveness of spiritual therapy on reducing depression, anxiety and stress in dialysis the patients referred to the Dialysis Center for Special Diseases of Birjand in 2019-2020 / By Vihan Moodi
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پزشکی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:دکتری حرفه ای
 12. توصیف ظاهری:و، 111 ص.: جدول
 13. خلاصه:مقدمه و هدف: با توجه به شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در بیماران دیالیزی و عوارض و پیامد های ناشی از آنها استفاده از درمان های مکمل همچون معنویت درمانی اهمیت فراوانی دارد. لذا این مطالعه با هدف ارزشیابی تأثیر معنویت درمانی بر کاهش افسردگی، اضطراب و استرس بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیماری های خاص شهر بیرجند در سال 99-1398 انجام شده است. روش بررسی: در این مطالعه تجربی بالینی، 70 نفر از بیماران دیالیزی مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیماری‌ های خاص شهر بیرجند در سال 99-1398، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی سیستماتیک در دو گروه آزمایش (35 نفر) و کنترل (35 نفر) قرار گرفتند. سپس بیماران گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه‌ای (هفته ای یک جلسه) مداخله درمانی با رویکرد معنوی را دریافت نمودند و گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ای دریافت نکردند. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس لاویباند و لاویباند (1995) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS24 و آزمون های آماری فیشر، کایاسکوئر، t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه، آنالیز واریانس تکرار شونده، تعقیب بنفرونی و رنج توکی در سطح معنی‌داری 0/05>p تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمره افسردگی، اضطراب و استرس قبل از مداخله در بیماران دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری نداشت ولی بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله در بیماران گروه آزمایش نسبت به کنترل به طور معناداری کمتر بود (p<0/001). میانگین تغییرات نمره افسردگی قبل و بلافاصله بعد در بیماران مرد گروه آزمایش نسبت به زن به طور معناداری بیشتر کاهش داشته است (0/01=p). میانگین تغییرات نمره اضطراب بلافاصله و سه ماه بعد در بیماران دارای سن 50 سال و کمتر نسبت به بیماران دارای سن بیشتر از 60 سال و میانگین تغییرات نمره استرس قبل و سه ماه بعد در بیماران دارای سن 50 سال و کمتر نسبت به بیماران دارای سن 60-51 سال به طور معناداری بیشتر کاهش داشته است (p<0/05). نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان بیان نمود که تأمین نیازهای معنوی در سرعت بهبودی و دستیابی به سلامتی و کاهش و کنترل افسردگی، اضطراب و استرس بسیار مهم است و معنویت درمانی یکی از استراتژی های تطابق و سازگاری در بیماران دیالیزی میباشد
 14. خلاصه:Introduction and Goal: Due to the prevalence of depression, anxiety, and stress in dialysis patients and their complications and consequences, the use of complementary therapies such as spiritual therapy is very important. Therefore, this study was conducted with the aim of Evaluating the effectiveness of spiritual therapy on reducing depression, anxiety and stress in dialysis patients referred to the Dialysis Center for Special Diseases of Birjand in 2019-2020.Analysis method: In this randomized controlled trial study, 70 dialysis patients referred to the Dialysis Center for Specific Diseases of Birjand in 2019-2020 were selected by available sampling method and randomized systematically in two experimental groups (35 people) and control (35 People). Then, the patients in the experimental group received 8 sessions of 60-minute (one session per week) of spiritual intervention therapy, and the control group did not receive any intervention. Data collection tools were a form of demographic profile and a questionnaire for depression, anxiety, and stress in Lovibond and Lovibond (1995). Data were analyzed using SPSS24 statistical software and Fisher, Chi-squared, independent t-test, one-way analysis of variance, repeated variance analysis, Bonferroni tracking at a significance level of p<0.05. Findings: The mean score of depression, anxiety, and stress before intervention in patients in the two experimental and control groups was not significantly different, but immediately and three months after the intervention in patients, the experimental group was significantly lower than the control (p<0.001). Conclusion: Based on the results of the present study, it can be said that providing spiritual needs in speeding recovery and achieving health and reducing and controlling depression, anxiety, and stress is very important, and spiritual therapy is one of the Adaptations and Compatibility Strategies in dialysis patients
 15. توصیفگر: دیالیز کلیوی   Renal Dialysis
 16. توصیفگر: نارسایی مزمن کلیه   Kidney Failure, Chronic
 17. توصیفگر: بیماری های کلیه   Kidney Diseases
 18. توصیفگر: اضطراب   Anxiety
 19. توصیفگر: اختلال افسردگی   Depressive Disorder
 20. توصیفگر: معنویت   Spirituality
 21. توصیفگر: تشخیص   Diagnosis
 22. توصیفگر: درمان   Therapy
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. آرین، آناهیتا
 25. استاد مشاور. مودی، جلیل رضا
 26. استاد مشاور. دستجردی، رضا

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها