درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
مقایسه تأثیر ماساژ رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و زنجبیل بر درد، خشکی مفصل و عملکرد فیزیکی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو
510 مرتبه مشاهده شده

مقایسه تأثیر ماساژ رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و زنجبیل بر درد، خشکی مفصل و عملکرد فیزیکی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو

حیاتی، سمیه.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WE ٨٧٠ ‫ح‬٩٣٤‫م‬ ١٣٩٩
 2. شماره پایان نامه:456046
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: حیاتی، سمیه.
 5. عنوان:مقایسه تأثیر ماساژ رایحه درمانی با اسانس اسطوخودوس و زنجبیل بر درد، خشکی مفصل و عملکرد فیزیکی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو / ارائه‌ کننده سمیه حیاتی.
 6. Title: Comparing the effect of aromatherapy massage with of lavender essential oil and ginger on pain, stiffness and physical function in patients with osteoarthritis of the knee / By Somayeh Hayati
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1399.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:داخلی - جراحی
 13. توصیف ظاهری:ذ، 103 ص.: جدول
 14. خلاصه:زمینه و هدف: استئوآرتریت شایع ترین اختلال مفصلی است و در 60 تا 90 درصد افراد مسن تر از 65 سال رخ می دهد. پیش بینی می شود که تا سال 2020 این بیماری چهارمین علت ناتوانی مزمن در جهان خواهد بود علائم بیماری شامل: درد، خشکی مفصل صبحگاهی و کاهش حرکت مفصلی می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر ماساژ رایحه درمانی با روغن اسطوخودوس و زنجبیل بر درد، خشکی مفصل و عملکرد فیزیکی در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو انجام گرفته است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کارازمایی بالینی تصادفی یک سو کور است. تعداد 120 بیمار مبتلا به استئوارتریت زانو به روش دسترس از بین مراجعه کنندگان به درمانگاه های روماتولوژی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در چهار گروه مداخله (ماساژ با رایحه درمانی اسطوخودوس و ماساژ با رایحه درمانی زنجبیل)، پلاسبو (ماساژ با روغن کنجد) و کنترل (بدون ماساژ) قرار گرفتند. علائم با استفاده از پرسش نامه WOMAC قبل از مداخله، بلافاصله بعد از مداخله، 1 هفته و 4 هفته بعد از مداخله ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه 19 و ازمون های آنوا، من ویتنی یو، فریدمن، کروس کال والیس انجام شد. نتایج: نتایج مطالعه حاکی از ان است که میانگین نمره خشکی مفصل در گروه اسطوخودوس و زنجبیل در مقایسه با وضعیت اولیه خود (0/000>P) و در مقایسه با گروه کنترل بلافاصله بعد از مداخله 2 و 4 هفته بعد از مداخله به طور معنی داری متفاوت بود (0/000>P). همچنین نتایج مطالعه حاکی از ان است که میانگین نمره درد در گروه اسطوخودوس و زنجبیل در مقایسه با وضعیت اولیه خود (0/000>P) ودر مقایسه با گروه کنترل بلافاصله بعد از مداخله 2 و 4 هفته بعد از مداخله به طور معنی داری متفاوت بود (0/000>P). نتایج مطالعه حاکی از ان است که میانگین نمره عملکرد فیزیکی در گروه اسطوخودوس و زنجبیل در مقایسه با وضعیت اولیه خود (0/000>P) بلافاصله بعد از مداخله 2 و 4 هفته بعد از مداخله به طور معنی داری متفاوت بود (0/000>P) اما با گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/019=P). نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ماساژ رایحه درمانی با اسانس های اسطوخودوس نسبت به زنجبیل بر تسکین درد، بهبود خشکی مفصل و عملکرد فیزیکی بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو موثرتر است. اما ماندگاری روغن زنجبیل نسبت به اسطوخودوس بیشتر است. با این حال، مطالعات بیشتری برای تایید یافته های این مطالعه ضروری است
 15. خلاصه:Background and Purpose: Osteoarthritis is the most common joint disorder and 60 to 90 percent of people older than 65 years occurs It is expected that by 2020 the disease will be the fourth-leading cause of chronic disability in the world. Symptoms include pain, morning joint stiffness, and decreased joint movement. This study aimed to compare the effect of aromatherapy massage with lavender and ginger oil in pain, stiffness and physical function in patients with osteoarthritis of the knee was performed.Analysis method: This study is a randomized blind clinical trial study. 120 patients with osteoarthritis of the knee available method of referring to rheumatology clinics affiliated with the University of Medical Sciences were selected and randomly divided into four groups (Massage with lavender oil and massage with ginger oil), placebo (massage with sesame oil) and control (without massage) were placed. Symptoms using WOMAC Questionnaire Before Intervention, Immediately after the intervention, it was evaluated 1 week and 4 weeks after the intervention. Data analysis using SPSS version 19 software and ANOVA, Mann-Whitney, Friedman, Kruskal-Wallis. Results: The results of the study indicate that the mean Joint stiffness score in lavender and ginger group compared to its initial status (P<0.000) nd compared with the control group immediately after the intervention 2 and 4 weeks after the intervention was significantly different (P<0.000), Also, the results of the study indicate that the average pain score in the lavender and ginger group compared to the initial status of (P<0.000). Compared to the control group immediately after the intervention, 2 and 4 weeks after the intervention were significantly different (P<0.000). The results of the study indicate that the average physical function score in the lavender and ginger group compared to the initial state of (P<0.000) Immediately after the intervention, 2 and 4 weeks after the intervention were significantly different (P<0.000) but no significant difference was observed with the control group (P=0.019). Conclusion: The results of this study showed that aromatherapy massage with essential oils of lavender and ginger to relieve pain, improve joint stiffness and physical function in patients with knee osteoarthritis effective But ginger oil has a longer shelf life than lavender. However, further studies are needed to confirm the findings of this study
 16. توصیفگر: استئوآرتریت زانو   Ostheoarthritis
 17. توصیفگر: مراقبت های تسکینی   Palliative Care
 18. توصیفگر: رایحه درمانی   Aromatherapy
 19. توصیفگر: اسطوخودوس   Lavandula
 20. توصیفگر: ماساژ   Massage
 21. توصیفگر: گیاهان شفابخش   Plants, Medicinal
 22. توصیفگر: عصاره گیاهان   Plant Extracts
 23. توصیفگر: درمان   Therapy
 24. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 25. استاد راهنما. نصیری، احمد
 26. استاد مشاور. عتباتی، الهام

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها