درحال بارگذاري...
جستجو
جستجو در این کتاب
ترتيب بر اساس
تأثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه (پرایمری) بر رضایت و درک بیماران از رفتار مراقبتی پرستاران بعد از انجام آنژیوپلاستی عروق کرونر
107 مرتبه مشاهده شده

تأثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه (پرایمری) بر رضایت و درک بیماران از رفتار مراقبتی پرستاران بعد از انجام آنژیوپلاستی عروق کرونر

شفیعی، فاطمه کبری.

 1. شماره راهنما: ‭Thesis WY ١٥٢/٥ ‫ش‬٥٥٦‫ت‬ ١٣٩٨
 2. شماره پایان نامه:455782
 3. کد دانشکده:پرستاری و مامایی
 4. پديدآور: شفیعی، فاطمه کبری.
 5. عنوان:تأثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه (پرایمری) بر رضایت و درک بیماران از رفتار مراقبتی پرستاران بعد از انجام آنژیوپلاستی عروق کرونر / نگارش فاطمه کبری شفیعی.
 6. Title: The Effect of nursing Primary Care on Patients 'Satisfaction and perception of Nurses' Care Behavior after Coronary Angioplasty / By Fatemeh Kobra Shafiei
 7. محل اخذ مدرك:بیرجند :
 8. نام دانشگاه/پژوهشگاه:دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 9. نام دانشکده:دانشکده پرستاری و مامایی
 10. سال اخذ مدرك:1398.
 11. مقطع:کارشناسی ارشد
 12. گرایش:اورژانس
 13. توصیف ظاهری:د، 63، س ص.: جدول
 14. خلاصه:سابقه: بیماریهای قلبی و عروقی به خصوص انسداد عروق کرونر از شایعترین بیماریهای منجر به مرگ و به عنوان یک چالش سلامتی در سطح جهان می باشد. اخیرا برای درمان، از مداخله کرونر از طریق پوست، استفاده می شود که باعث کاهش قابل توجه در میزان مرگ ومیر شده است. برای کاهش عوارض آنژیوپلاستی رفتارهای مراقبتی پرستاران اهمیت خاصی دارد. همچنین مطالعات نشان می دهد ارتباط بین درک بیماران از رفتار مراقبتی پرستاران و رضایت بیماران وجود دارد. اجرای روش مراقبتی پرستاری اولیه ممکن است ضمن کاهش عوارض، به ارتقاء رضایت و درک بیمار نیز منجر شود. هدف: این مطالعه با هدف تعیین تاثیر اجرای روش مراقبت پرستاری اولیه بر درک بیماران از رفتارهای مراقبتی پرستاران بعد از انجام آنژیوپلاستی عروق کرونر انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای تصادفی شاهد دار، نمونه پژوهش بیماران بعد ازآنژیوپلاستی عروق کرونر بستری دربخش CCU بیمارستان رازی بیرجند در سال 1397- 1398 بودند. بیماران با استفاده از روش تخصیص تصادفی ساده به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. برای بیماران گروه کنترل مراقبت معمول بخش و برای گروه آزمون مراقبت پرستاری اولیه بر اساس فرایند پرستاری اجرا شد. اجرای مراقبت در شیفت صبح بر عهده پرستار اولیه و در شیفتهای عصر و شب توسط پرستاران دستیار انجام شد. در زمان ترخیص پرسشنامه استاندارد درک از رفتار مراقبتی پرستاران و پرسشنامه استاندارد رضایت بیمارتوسط بیماران تکمیل شد.. داده های جمع آوری شده با نرم افزار آماریSPSS-16 و با استفاده از آزمون T-Test مستقل در سطح معنا داری P<0.05 تجزیه وتحلیل شدند. یافتهها: نتایج نشان داد که میانگین نمره رضایت و ابعاد آن در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف آماری معناداری نداشت.(P>0.05) همچنین میانگین نمره ی کلی درک از رفتار مراقبتی و ابعاد احترام قائل شدن برای دیگری و اطمینان از حضور انسانی در گروه آزمون به طور معناداری بالاتر از گروه کنترل بود(P<0.05) ولی در سایر ابعاد میانگین نمره دو گروه اختلاف آماری معناداری نداشت. نتیجه گیری: ارائه مراقبت پرستاری به روش اولیه منجر به افزایش درک بیمار از رفتار مراقبتی پرستاران، افزایش حس احترام و نیز اطمینان از حضور انسانی پرستار می شود. لذا به کارگیری این روش مراقبتی در بخش مراقبتهای ویژه قلبی توصیه می گردد
 15. خلاصه:Background and Aim: Cardiovascular diseases, especially coronary artery disease, are one of the most common causes of death and a worldwide health challenge. Recently, coronary intervention through the skin has been used for treatment, which has significantly reduced mortality rates. Nursing care behaviors are important to reduce the complications of angioplasty. The purpose of this study was to determine the effect of Primary Nursing Care on perception of Nursing Care Behavior after Coronary Angioplasty. Studies also show that there is a correlation between patient perception of disability care and patient satisfaction. Initial primary care delivery may also lead to improved patient satisfaction and understanding in reducing complications. Material and Methods: In this randomized controlled clinical trial, the sample of the patients admitted to the CCU of the Razi Hospital of Birjand in 1398-1393 were under angioplasty. Patients were divided into two groups of 30, using simple random allocation method. For patients in the control group, the usual care was performed and for the primary care nursing care group based on the nursing process. Implementation care was done in the early morning shift by primary nurses and assistant nurses at night shift. At the time of discharge, the standard questionnaire of perception of nursing care behavior (CBI) And Patient Satisfaction Questionnaire (PSI) was completed by patients. Data were analyzed by SPSS-16 software using independent t-test and α = 0.05. Results: The results showed that there was no significant difference between the mean score of satisfaction and its domains in the intervention and control groups (P> 0.05) Also the average total score of perception of care behaviors and dimensions of respect and confidence in intervention group was significantly higher than control group (P <0.05). But in other dimensions, there was no significant difference in mean scores between the two groups. Conclusion: Provision of nursing care in an initial manner leads to increased patient perception of nursing care behavior, increased sense of respect, and assurance of nursing human presence. Therefore, it is recommended to use this care method in the cardiac intensive care unit
 16. توصیفگر: مراقبت پرستاری   Nursing Care
 17. توصیفگر: آنژیوپلاستی عروق کرونر از راه پوست   Angioplasty, Transluminal, Percutaneous Coronary
 18. توصیفگر: بیماری های قلب و عروق   Cardiovascular Diseases
 19. توصیفگر: بیماران بستری   Inpatients
 20. توصیفگر: پرستاری   Nursing
 21. توصیفگر: مراقبت های بهداشتی اولیه   Primary Health Care
 22. توصیفگر: رضایت بیمار   Patient Satisfaction
 23. توصیفگر: اپیدمیولوژی   Epidemiology
 24. استاد راهنما. طبیعی، شهناز
 25. استاد مشاور. معزی، علی

 فهرست محتوای دیجیتالی

 فهرست نسخه های منبع

 فهرست نقدها